Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

ALDERN: Individuelt tilpasset IKT for egenopplevd velvære og mestring (forprosjekt)

Utfører: Forget-Me-Not AS, i samarbeid med Tellu AS og Karde AS

Prosjektleder: Inger Hagen, Forget-Me-Not AS

Innhold: Tidligere undersøkelser har vist at tekniske hjelpemidler kan være til god nytte for personer med demens, men det har vært lite forsket på bruk av IKT for å gi dem økt livskvalitet og velvære. Målet med forprosjektet var derfor å få kunnskap om hva som gir velvære og mestring i og rundt hjemmet for personer med demens, og hvordan enkle IKT-løsninger kan bidra til dette.

Prosjektgruppen bestod av deltakere med bred FoU-kompetanse innen IKT-hjelpemidler, brukergrensesnitt for personer med demens, samt teknologi- og systemutvikling. Flere av dem hadde lang erfaring både fra nasjonale og internasjonale prosjekter på feltet. Brukernes interesser ble ivaretatt gjennom en egen referansegruppe, bestående av interesseorganisasjoner, kompetansesentra, forskningsmiljøer og NAV.

Innledningsvis studerte forskerne aktuell litteratur om livskvalitet og velvære hos eldre og personer med demens. Her fant de at teknologi kan spille en positiv rolle på flere livsområder. Samtidig ble det gjennomført intervjuer med eldre og pårørende til yngre personer med demens om hva de hadde av moderne IKT-utstyr, hvordan de brukte det, og om deres synspunkter og ønsker. Resultatene viste at eldre brukte moderne teknologi, og at de hadde både nytte og glede av det. Men bruk av nye produkter og løsninger var ofte forbundet med frustrasjon over lite brukervennlig design og bruksanvisninger som er vanskelige å forstå.. TV, radio og mobiltelefon var mest brukt, men flere hadde også PC med tilgang til Internett. Pårørende til yngre personer med demens oppga at radio og TV var viktig for den de hadde omsorg for, men at hva de hadde nytte og glede av endret seg etter hvert som sykdommen utviklet seg.

Prosjektet har også laget en oversikt over IKT-baserte hjelpemidler for personer med demens. De fant få produkter og tjenester med fokus på velvære og mestring, bortsett fra noen enkle mobiltelefoner med GPS, PDA-er og andre produkter med individualisert musikk, samt digitale bilderammer.

Forskerne har sett på hvordan formidlingen av hjelpemidler er organisert i noen europeiske land, ulike forretningsmodeller og hvilke faktorer som fremmer eller hemmer markedsutviklingen. Det er store forskjeller mellom land både med hensyn til informasjon, anskaffelse, vurdering, formidling og finansiering av tekniske hjelpemidler. Hittil har det vært liten erfaringsutveksling på tvers av landegrensene. I mange land, inklusive Norge, er lovverk og regler for refusjon av utgifter til IKT-baserte hjelpemidler ikke egnet for denne typen forebyggende hjelpemidler. Det er vanskelig for pårørende og helsepersonell å vite hva som er tilgjengelig, hvilke produkter som er til salgs i markedet og hva som formidles som hjelpemiddel via NAV.

Forprosjektet konkluderer med at IKT har potensial til å bidra til velvære og mestring for personer med demens, forutsatt at man tar hensyn til brukernes behov, individualitet og forutsetninger forøvrig. Slike IKT-løsninger bør komme inn tidlig i sykdomsutviklingen, når man har størst glede av løsningene og fortsatt kan lære å bruke dem.

Prosjektet har utarbeidet skisser til nye IKT-løsninger som kan gi velvære og mestring for personer med demens. Her er det lagt vekt på at løsningene skal ha et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt med mulighet for individuell tilpasning. Pårørende og helsepersonell bør også ha mulighet til å styre og legge inn innhold.

Prosjektgruppen understreker behovet for flere studier om resultater og nytteverdi av IKT-baserte hjelpemidler for velvære og mestring. Under arbeidet er det etablert kontakt med kompetansemiljøer i Finland, Sverige, Storbritannia, Italia og Tyskland, med tanke på videre samarbeid i eventuelle hovedprosjekter.

Sluttrapporten fra forprosjektet er tilgjengelig på Kardes hjemmeside på nettadressen: http://www.karde.no/karde-web/090212Aldernfinal.pdf. Der ligger det også en pdf-versjon av publikasjonen Bildebok om dagliglivets utfordringer i livet til en demenspasient, som ble utarbeidet i forprosjektet.

Resultater fra prosjektet skal presenteres på 19th Alzheimer Europe Conference i Brussel 28. -30. mai 2009.

Varighet: 30.6.2008 - 31.12.2008

Programtilknytning i Forskningsrådet: IT Funk

Dette dokumentet ble første gang publisert 17.09.2008, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26