Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Anropsbaserte kollektivtrafikktjenester for alle - AKTA

Utfører: Statens vegvesen (region Midt), i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn, Norges Blindeforbund, Møre og Romsdal Fylke, Trafikanten Møre og Romsdal AS, Nettbuss Møre AS og AB Thoreb.

Prosjektleder: Ørjan M. Tveit, SINTEF

Innhold: Synshemmede, dyslektikere og eldre opplever ofte problemer med å orientere seg i kollektivtrafikktilbudet i dag. Derfor velges ofte bussen bort. Mange andre har vel også stått på holdeplassen og lurt på når bussen kommer - eller om den allerede har passert.

Målet med prosjektet var å styrke bruken av kollektivtrafikk gjennom utnyttelse av IKT til behovstilpassede tjenester for sanntidsinformasjon og bestilling. Dette kan gi forbedringer for alle trafikantgrupper, både funksjonshemmede og funksjonsfriske, og samtidig gjøre systemene mer robuste.

Prosjektet var en videreføring av forprosjektet ”Tilpasning av sanntids informasjonssystem for kollektivtrafikken til blinde og svaksynte”, som ble gjennomført med støtte fra IT Funk i 2004. Her kartla man synshemmedes problemer og behov i forbindelse med bussreiser og utarbeidet forslag til ny design for informasjonssystemer i kollektivtrafikken for denne brukergruppen.

Sanntidsinformasjon via skjermer på holdeplass og meldinger på mobiltelefonen gir beskjed om hvor lenge det er til bussen kommer. Men hvordan skal blinde og svaksynte få tak i denne informasjonen, og hvordan skal de klare å stanse riktig buss når den passerer? Dette var blant spørsmålene forskerne i prosjektet ønsket å få svar på. Derfor utviklet og testet de ut to demonstratorer:

Demonstrator 1 - Test av tilrettelagt sanntidsinformasjon

Eksisterende sanntidsinformasjonssystem på strekningen Kristiansund - Ålesund - Volda ble utvidet med en demonstrator i 2007. Det ble lagt opp til at sanntidsinformasjon kunne bestilles og mottas på mobiltelefon. I tillegg var det muligheter for kommunikasjon mellom passasjer og sjåfør ved bruk av assistansemeldinger. Når passasjeren ba om assistanse, fikk sjåføren en melding om at denne passasjeren enten ventet på, eller skulle av på, en bestemt holdeplass. Prosjektets tester viste at brukerne oppfattet konseptet som nyttig. Tjenesten med assistansemeldinger gjorde reisen tryggere for synshemmede. Testen viste videre at bruk av IKT til behovstilpassede tjenester for sanntidsinformasjon og bestilling av kollektivtrafikk er en riktig vei å gå.

Demonstrator 2 - Test av teknologier for automatisk deteksjon av trafikant på holdeplass

I den andre demonstratoren, videreførte man forskningen rundt multimodale reiser ved å undersøke egnet teknologi for automatisk gjenkjenning av trafikanter på holdeplass. Målet var å gjenkjenne passasjerer (AKTA-kunder) i rimelig nærhet av bussholdeplassen. Slik kunne det bakenforliggende systemet bli varslet, og deretter generere og videresende de riktige meldingene. Forskerne fant ingen fullgod teknisk løsning som støtteverktøy for automatisk gjenkjenning av trafikanter på holdeplass, men kan se for seg flere mulig løsninger i fremtiden. Prosjektet anbefaler at man går videre med utvidet AKTA-funksjonalitet, men uten gjenkjenningsmekanismer for å sjekke reisefremdrift.

Prosjektet har utviklet en sms-løsning som innføres på alle busser i Trondheim og omegn i løpet av 2010. Den tekniske løsningen gir synshemmede sanntidsinformasjon på sms om når bussen kommer. Sjåføren får samtidig informasjon om at en synshemmet person skal med. Teknologien gjør det også mulig å gi den synshemmede en melding rett før bussen er fremme ved holdeplassen.

Steinar Simonsen i Statens vegvesen Region Midt ble i oktober 2009 tildelt Blindeforbundets Tilgjengelighetspris for sin innsats for å gjøre det enklere for blinde og svaksynte å reise kollektivt. Det var spesielt AKTA-prosjektet som var begrunnelsen for pristildelingen.

Du finner mer informasjon om resultatene og gjennomføringen av prosjektet på prosjektsidene til AKTA - Anropsbaserte kollektivtrafikktjenester for alle, på SINTEFs nettsider.

Varighet: 1.5.2005 - 31.12.2008

Programtilknytning i Forskningsrådet: Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls. Fra og med 2006 inngår Puls i programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena - BIA.

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.07.2005, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26