Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyttige lenker

Nedenfor finner du lenker til nettsteder i Norge og utlandet med relevans for IT Funks arbeidsområder. Lenkene er ordnet i alfabetisk rekkefølge under hvert av følgende tema:

 1. Forskning og innovasjon
 2. IKT-hjelpemidler
 3. Interesseorganisasjoner
 4. Kompetanse- og dokumentasjonssentra
 5. Politikk for et inkluderende informasjonssamfunn
 6. Råd og utvalg
 7. Standardisering
 8. Universell utforming - Design for alle
 9. Utdanning, opplæring og arbeid
 10. Webtilgjengelighet

Forskning og innovasjon:

Ambient Assisted Living (AAL) - Europeisk program som støtter forsknings- og innovasjonsprosjekter på området IKT og eldre. Ambient Assisted Living (AAL)
Arbeidsforskningsinstituttet. Forsker blant annet på forhold som fremmer, eventuelt hemmer funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet. Arbeidsforskningsinstituttet
Certec - Senter for forskning og utdanning innen rehabiliteringsteknikk, tilknyttet Institutionen för designvetenskaper, ved Lunds Universitet i Sverige. certec

Entreprise Europe Network – Europeisk nettverk og bedriftsstøtteapparat som gir råd og veiledning til bedrifter om EU-regler, EU-markedet, EU-programmer, teknologioverføring og FoU-koblinger.

Entreprise
 Europe Network

FAMI - Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon.

Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon

Nordic Network on Disability Research - Flerfaglig nettverk innen forskning om funksjonsnedsettelse og marginalisering/diskriminering. Nordic Network on Disability
 Research

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Instituttet har et strategisk instituttprogram om funksjonshemming.

NOVA

NTNU.no/disability. Forskning om funksjonshemming og funksjonshemmende barrierer.

 

Ressursnettverket Universell IKT - Nasjonalt ressursnettverk på fagområdet universell utforming og IKT, finansiert av Forskningsrådets VERDIKT-program.

 

Telenor Research and Innovation (R&I) - Telenors forskningsmiljø innen IKT. Telenor Research and Innovation

Trace Research & Development Center (University of Wisconsin-Madison). Amerikansk forskningssenter på feltet teknologi og funksjonsnedsettelser.

Trace
 Research & Development Center

 

IKT- hjelpemidler:

AbilityNet Wiki - Global Encyclopedia om teknologiske hjelpemidler.

AbilityNet
adgangforalle.dk - Nettsted under den danske IT og Telestyrelsen, som tilbyr opplesning fra Internett ved hjelp av syntetisk tale. adgangforalle.dk
at dementia  - Britisk nettsted om teknologiske hjelpemidler for personer med demens. Logo til nettstedet 'at dementia'
EASTIN - Europeisk nettverk av informasjonsbaser om hjelpemidler. Europeisk nettverk av informasjonsbaser om hjelpemidler
GERIA - Nettsted om hjelpemidler for personer med demens, Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri. GERIA sin logo
Hjälpmedelsinstitutet (Sverige) - Landsdekkende svensk kunnskapssenter på området hjelpemidler og tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hjälpmedelsinstitutet
Hjælpemiddelinstituttet (Danmark) Landsdekkende dansk kunnskapssenter innenfor hjelpemidler og andre teknologiske løsninger for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hjælpemiddelinstituttet (Danmark)
Telenors teksttelefon for døve og hørselshemmede. Telenor har opprettet egne nettsider for Teksttelefontjesten 149. Dette er en tjeneste for døve og hørselshemmede. På nettsidene finnes blant informasjon om hvilke refusjons- og rabattordninger som gjelder for blinde og svaksynte. Logo: Telenor

 

Interesseorganisasjoner:

European Disability Forum - Paraplyorganisasjon som representerer over 50 millioner funksjonshemmede i Europa. European Disability Forum
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) - Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

 

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Arbeider for en enklere hverdag for landets 600 000 hørselshemmede.

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

ISE - Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere. Arbeider for at informasjonssamfunnet blir tilgjengelig for synshemmede.

Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere - ISE

Norges Blindeforbund (NBF). Arbeider for samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte.  Norges Blindeforbund
 (NBF)
Norges Handikapforbund (NHF) - Arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse, med bevegelseshemmede som hovedmålgruppe. Norges Handikapforbund (NHF)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) - Sammenslutning av fire interessepolitiske organisasjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes
 organisasjoner (SAFO)
Unge funksjonshemmede - Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Unge funksjonshemmede

 

Kompetanse- og dokumentasjonssentra:

Center for Ligebehandling af Handicappede (Danmark) - Offentlig senter som arbeider for å skape bedre vilkår for alle grup­per funksjonshemmede i Dan­mark.

Center for Ligebehandling af Handicappede (Danmark)

LDO - Likestillings- og diskrimineringsombudet - skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering og alder.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Deltasenteret - Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Arbeider for at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne delta i samfunnet.

 

Post- og teletilsynet (PT) - Frittstående forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Regulerer og overvåker post- og telekommunikasjonssektoren i Norge.

Post- og teletilsynet (PT)

 

Politikk for et inkluderende informasjonssamfunn:

Bloggen til Neelie Kroes, EU-kommisær for den digitale dagsorden (Digital Agenda).  
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven - LOV 2008-06-20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  
Ambient Assisted Living (AAL) - Europeisk program (organisert som et samarbeid mellom nasjonale FoU-program) som skal støtte FoU- og innovasjonsprosjekter om IKT og eldre. Norge deltar gjennom IT Funk. Ambient Assisted Living (AAL)

epractice.eu - EU-portal om elektroniske offentlige tjenester.

epractice.eu

EU's Information Society - e-Inclusion-delen av EU-kommisjonens portal om informasjonssamfunnet i Europa. Ikke alt på portalen er oppdatert. Men alt av nyheter finnes når det søkes på "news". Portalens hjemmeside: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm EU's Information Society

IKT-politikk  / e-Norge - Fornyings- og administrasjonssenterets temaside om informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

 

 

Råd og utvalg:

Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (NSH) - Institusjon under Nordisk Ministerråd, som skal bidra til å virkeliggjøre nasjonale mål om et samfunn for alle. NSH er sekretariat for Nordiska Handikappolitiska Rådet.

 

Statens råd forlikestilling av funksjonshemmede – Uavhengig og selvstendig rådgivende organ som skal gi offentlige myndigheter råd om utformingen og gjennomføringen av politikken for funksjonshemmede på alle samfunnsområder. Statens råd forlikestilling av funksjonshemmede

 

Standardisering:

ANEC – Europeisk organisasjon som ivaretar forbrukerinteresser på standardiseringsområdet. ANEC
Estandard - Nettsted om bruk av standarder i Nasjonalt læringsnett. Estandard
Standard Norge - Ansvarlig for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Egne sider om universell utforming. Standard Norge

 

Universell utforming - Design for alle:

Husbankens informasjonsside om universell utforming av bygninger

Bilag om universell utforming, publisert med Kommunal Rapport april 2012

Husbankens logo
"Inclusive Design" er en nettguide fra nyskapningsprogrammet Innovasjon for alle i Norsk Designråd. Logo Norsk Designråd
Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle - Program i regi av Norsk Designråd. Har som mål å bidra til og støtte nyskaping i norsk industri og næringsliv med Design for alle som strategi. Nyskapingsprogrammet
 Innovasjon for alle
Bibliotek om universell utforming på nett. Nettstedet universell utforming har etablert et eget bibliotek for universell utforming. Til biblioteket har man innhentet det meste av det som er publisert av norske artikler, publikasjoner, veiledere og informasjon om universell utforming.
Design for All. Artikkel om universell utforming av IKT på Wikipedia.
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Norge universelt utformet 2025. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.

http://www.universelldesign.info/

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har startet et nytt nettsted med hovedfokus på universell utforming (UU). Det er 1. amanuensis Tom Vavik ved Institutt for design ved AHO som er redaktør for det nye nettstedet. Vavik er også redaktør for den nylig utkomne boka ”Inclusive Buildings, Products & Services - Challenges in Universal Design”.

I likhet med boka er nettstedet delt inn på områdene: Bygninger (inkluderende bygninger), produktdesign og IKT. I tillegg er det et eget område for forelesninger om de aktuelle temaene. Boka er et referansepunkt for det nye nettstedets innhold.

www.universelldesign.info
Center for Universal Design i North Carolina, USA Amerikansk senter for informasjon, veileding og forskning som skal fremme tilgjengelighet og universell design. Logo: Center for Universal Design i North Carolina, USA
Design for alle.dk - Uavhengig nasjonalt nettverk i Danmark som skal støtte og påvirke utviklingen innenfor Design for Alle og tilgjengelighet.

 

EDeAN – Europeisk nettverk om Design for alle og e-tilgjengelighet. EDeAN
EIDD - Design for All Europe – Europeisk organisasjon som skal fremme Design for alle i Europa. EIDD - Design for All Europe
Norsk Designråds nettsider om Design for alle - Oversikt over Norsk Designråds prosjekter, designutmerkelser, seminarer, artikler og publikasjoner, samt lenker til nettsteder med fokus på Design for alle. Norsk
 Designråds nettsider om Design for alle

Ressursnettverket Universell IKT - Nasjonalt ressursnettverk på fagområdet universell utforming og IKT.

 

Universell utforming (nettsted under Miljøverndepartementet) – Nettsted tilknyttet Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming
Universell utforming AS tilbyr ingeniør- og arkitektrådgivning og prosjektering knyttet til universell utforming av bygg og uteområder. Eies av Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund og Hørselshemmedes Landsforbund. Universell utforming AS logo

 

Utdanning, opplæring og arbeid:

Telenor Open Mind - Telenors opplærings- og arbeidstreningsprogram for funksjonshemmede.

 

Telenor Open Mind

Universell.no (NTNU) - Nettsted om universell utforming og individuell tilrettelegging i høyere utdanning i Norge. Universell.no

 

Webtilgjengelighet:

Deltasenterets nettsider med informasjon om tilgjengelig Internett/Universell utforming

 

Funka Nu - Norsk datterselskap av svensk firma som arbeider med tilgjengelighet på nett.

Funka Nu

HiSoftware Cynthia Says portal - Nettportal for validering av tilgjengelige nettsider.

HiSoftware Cynthia Says portal

Kvalitet på nett - Difis nettsider om kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder.

Kvalitet
 på nett

Web Accessibility Initiative - WAI - Internasjonale retningslinjer for webtilgjengelighet fra W3C.

Web Accessibility Initiative (WAI)
    logo

www.universaldesign.no - Kardes nettressurs om universell utforming

iktforalle.no - Norsk Regnesentrals (NR) nettsted for nedlasting av Veileder om kognitiv tilgjengelighet på nett.

 

 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26