Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Inkluderende design - universell utforming: Noe for deg?

Universell utforming eller inkluderende design, også kalt design for alle, kan kort forklares som design av produkter og tjenester som kan brukes av så mange som mulig i en stor variasjon av brukssituasjoner. På denne siden finner du nyttig informasjon om inkluderende design og universell utforming, med fokus på IKT-baserte produkter og løsninger.

Universell utforming tilsier at man arbeider mot gode løsninger med bred, funksjonell basis, samtidig som de skal tilfredsstille krav til sikkerhet, bærekraft, design etc. Målgruppen er mennesker i ulike aldere, størrelser og med ulike ferdigheter. Innholdet og tankegangen i universell utforming (universal design) ble første gang tatt i bruk på bred basis ved innføring av ADA-loven (Americans with Disabilities Act) i USA i 1990.

Hva må til for at en IKT-løsning skal virke inkluderende?

For å tilfredsstille kravene til universell utforming, må IKT-baserte produkter eller løsninger (f.eks. en webside, elektronisk tjeneste, programvareprodukt osv), virke inkluderende i forhold til brukere med ulike funksjonsevner, slik at flest mulig kan bruke samme produkt eller løsning uten komplisert tilleggsutstyr eller tjenester. Testen på dette er at løsningen tilfredsstiller kravene til de mest krevende brukerne - de som har høyest krav til funksjonalitet og brukervennlighet. Og det er mennesker med nedsatt funksjonsevne som stiller de høyeste kravene.

Det er flere veier å gå for å utvikle løsninger som dekker de mest krevende brukernes behov og ønsker. Man kan for eksempel:


  • øke brukervennligheten (senke terskelen) i den hovedløsning som tilbys alle,
  • øke fleksibiliteten og valgmulighetene i hovedløsningen ved å tilby som standard flere brukergrensesnitt og funksjonaliteter for informasjonstilgang og dialog (lyd, bilde, tekst, m.m.),
  • tilby hjelpemidler som spiller sammen med hovedløsningen, for eksempel i form av et tilleggsprogram eller utstyr som gjør at også mennesker med sterkt nedsatt funksjonsevne kan få nytte av hovedløsningen.

Selve prosessen med å komme fram til en inkluderende løsning bør også være inkluderende. Det betyr at:


  • Et bredt sett av brukergrupper med ulike behov og ønsker må involveres i designprosessen, helst fra starten: brukere med nedsatt funksjonsevne, eldre, barn osv.
  • Designprosessen - og selve løsningen - må vise et bevisst forhold til brukernes behov for valgmuligheter og tilpasninger til ulike funksjonsforutsetninger, som variasjon i syn, hørsel, fingerferdighet og oppfattelsesevne.
  • Løsningen må ta hensyn til de retningslinjer og anbefalinger for inkluderende design som er utformet av internasjonale og nasjonale organer.

Viktige kilder til kunnskap om inkluderende design i digitale løsninger:


Dette dokumentet ble første gang publisert 14.06.2004, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26