Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Brukerforum

Bakgrunn, mandat og sammensetning

Bakgrunn

IT Funk Brukerforum i regi av Forskningsrådet videreføres ikke etter 31.12.2012. Imidlertid er et nytt Brukerforum i regi av Deltasenteret, som er underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, under planlegging.

IT Funk ble startet som prosjekt i 1998 på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Målet for prosjektet var å bidra til tilgjengelighet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og derigjennom til samfunnet, for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming med rom for personlige valg og tilpasninger, er lagt til grunn ved utvikling av og innføring av IKT-baserte produkter og tjenester. Bred brukerkontakt og aktivt brukerengasjement, har vært avgjørende for å sikre at utviklede løsninger har hatt ønsket kvalitet og nytteverdi sett fra brukernes side.

Brukerforum har vært et sentralt organ for brukermedvirkning og nettverksbygging. Forumet har bestått av representanter fra brukerorganisasjoner, forskning og utdanning, kompetansemiljøer innen funksjonshemming, IKT-næringen, arbeidstakerorganisasjoner og representanter fra produktdesign og innovasjonsmiljøer.

Mandat for Brukerforum

Brukerforum skal gi råd ved utforming av relevante strategier og planer, delta i oppfølging og evaluering av enkeltprosjekter og saksområdet generelt. Forumet skal fungere som kontaktskaper og pådriver når det gjelder bevisstgjøring, mobilisering, informasjons- og kunnskapsspredning. Forumets oppgaver kan oppsummeres i følgende punkter:

 • Gi råd om utforming og gjennomføring av Brukerforums strategi og arbeidsplaner.
 • Evaluere fremdrift og resultater av Brukerforums virksomhet.
 • Formidle synspunkter, kunnskap og erfaringer fra brukerorganisasjoner, arbeids- og næringsliv og relevante forsknings- og utviklingsmiljøer.
 • Bidra til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
 • Spre informasjon om Brukerforum gjennom sine kanaler og til sine medlemmer og samarbeidspartnere.
 • Stimulere interessen og kompetansen i sine respektive miljøer.
 • Gi råd og formidle kontakt til relevante internasjonale samarbeidspartnere og prosjekter.

Arbeidsform og sammensetning

 • Brukerforum har i prosjektperioden 1998 - 2012 bestått av 15 medlemmer med personlige vara-medlemmer, som oppnevnes for en periode for minst 3 år.
 • Medlemmene oppnevnes av forumets administrative ledelse etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner, forsknings- og utdanningsmiljøer, arbeids- og næringslivsorganisasjoner og relevante offentlige institusjoner.
 • Brukerforum møtes 3-4 ganger per år. Innkalling og møteledelse ivaretas av administrativ ledelse av forumet.
 • Medlemmene har rett til honorar og reisegodtgjørelse.
 • Møtene er åpne for eksterne deltakere etter avtale.

Brukerforum (2009-2012)

Medlemmer og

Vara-medlemmer (organisasjoner og person):

 1. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (3 medlemmer med Vara)
  Representanter:
  Øivind Skotland, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  Pb 4568 Nydalen, 0404 Oslo, tlf. 22 79 9133
  epost: oivind.skotland@ffo.no

  Vara: Laila B. Johnson, Dysleksiforbundet i Norge
  Vestmarkveien 22, 3271 Larvik, tlf.924 65 185
  epost: johlaila@online.no

  Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo
  Tlf. 990 03 662, epost: fuglerud@blindeforbundet.no

  Vara: Atle Lunde, tlf. 957 57 508 epost: atle.lunde@blindeforbundet.no

  Tor Eivind Johansen, Norsk Revmatikerforbund.
  Lykkmarka 24, 7081 Sjetnemarka, tlf.947 90 707
  e-post: tor.eivind.johansen@broadpark.no

  Vara: Jon Hagfors, Biskop Heuchs vei 44, 0871 Oslo, tlf.952 76 433
  e-post: 2.nestleder@revmatiker.org

 2. Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) (1 m/Vara)
  Representant: Ragna Langlo, Norsk forbund for utviklingshemmede, tlf.920 98 856
  epost: bikko@frisurf.no

  Vara: Jens Petter Gitlesen, Norsk forbund for utviklingshemmede, tlf. 411 01 342
  Epost: jens.p.gitlesen@uis.no

 3. Deltasenteret (1+1)
  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo
  Representant: Sigrid Skavlid, tlf. 46 61 50 00 (sentralbord)
  Epost: sigrid.skavlid@bufdir.no

  Vara: Haakon Aspelund, tlf. 46 61 98 35,
  epost: haakon.aspelund@bufdir.no

 4. Statens råd for likestilling av funksjonshemmede (1+1)
  Postboks 7075 St. Olavs plass, 0130 Oslo
  Representant: Anders Eriksen, tlf. 46 61 98 12, e-post: anders.eriksen@bufdir.no

  Vara: Ingar Fransson Leiksett, e-post: Ingar.Fransson.Leiksett@bufdir.no

 5. Standard Norge (1+1)
  Telefon 67 83 86 00, Postboks 242,1326 Lysaker
  Representant: Knut Lindelien, e-post: kli@standard.no

  Vara: Rudolph Brynn, e-post: RBr@standard.no

 6. Abelia (1+1)
  Pb.7072 Majorstua, 0306 Oslo
  Representant: Ole Tom Seierstad, Microsoft Norge AS, Pb. 4604 Nydalen, 0405 Oslo,
  tlf. 22022500, e-post: oles@microsoft.com

  Vara:

 7. IKT-Norge(1+1)
  Oscarsgate 20, 0352 Oslo
  Representant: Fredrik Syversen, tlf: +4792032470
  e-post: fs@ikt-norge.no

  Vara: Per Morten Hoff, tlf: +4792022354
  e-post: hoff@ikt-norge.no

 8. Norske industridesignere, NID (1+1)
  Hausmanns gate 16, 0182 Oslo
  Representant: Berit Marie Alvestrand, tlf: 930 34 535
  Epost: berit@alvestrand.com

  Vara: Kristin Støren Wigum, tlf. 917 01 924, e-post: KSWigum@gaiatrondheim.no

 9. Universitetet i Oslo (1+1)
  Institutt for informatikk, Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
  Representant: Kjell Åge Bringsrud, tlf. 22 85 24 86, epost: kjellb@ifi.uio.no

  Vara: 1.amanuensis Ellen Munthe-Kaas, tlf. 22 85 28 01, epost: ellenmk@ifi.uio.no

 10. Andre forskningsmiljø (1+1)
  Telenor R & I, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu
  Representant: Seniorforsker Knut Kvale. tlf. 916 64 177, epost: knut.kvale@telenor.com

  Vara: Helge Alfsvåg, Telenor Product & Business Development, epost: helge.alfsvag@telenor.com

 11. Landsorganisasjonen i Norge (1+1)
  Representant: Forbundssekretær Torbjørn Sundal, EL og IT Forbundet,
  Tlf: 909 82 689, e-post: torbjorn.sundal@elogit.no

  Vara: Ragnar Myhren, NTL, tlf. 91608417, e-post: ragnar.myhren@statped.no

 12. Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS (1+1)
  Representant: Hallvard Hoen, tlf. 24 13 74 58/916 43 358, epost: hallvard.hoen@ks.no

  Vara: Christian Hellevang, tlf. 930 81 650, epost: christian.hellevang@ks.no

 13. Likestillings- og diskrimineringsombudet (1+1)
  Grensen 5, PB 8048 Dep, 0031 Oslo
  Representant: Seniorrådgiver Eli Knøsen, tlf.24 05 59 77 - 922 24 042
  Epost: EK@ldo.no

  Vara: Gro Wærstad, epost: GW@ldo.no


Sist oppdatert 16.01.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26