Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Årsrapport 2004

IT for funksjonshemmede - IT Funk

Varighet: 2003 – 2006 (2.periode)
Oppdragsgivere: Sosialdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet
Budsjett 2004: 5 MNOK fra Sosialdepartementet

Bakgrunn og mål

I februar 2003 fikk Forskningsrådet i oppdrag å videreføre IT Funk i en ny fireårsperiode som en strategisk satsing for forskning og utvikling innen IKT og funksjonshemmede. Strategien for 2003-2006, med mål, innsatsområder og informasjonsplan, mandat og sammensetning av Brukerforum, ble utformet våren 2003.

IT Funks overordnede mål er økt tilgjengelighet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og derigjennom til samfunnet, for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I inneværende periode ligger hovedvekten på tiltak som bidrar til at IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles og introduseres for det allmenne marked kan brukes av alle. Strategien går ut på å få universell utforming, med rom for personlige valg og tilpasninger, lagt til grunn ved utvikling og innføring av IKT-baserte produkter og tjenester for det allmenne marked. Der brukernes behov gjør det nødvendig å supplere med spesialløsninger, må disse spille sammen med standardløsningene, slik at brukerne enkelt og effektivt kan ta dem i bruk.

Arbeidet for økt tilgjengelighet til IKT og IKT-baserte tjenester pågår både nasjonalt og internasjonalt, gjennom samarbeid om forskning og utvikling, standardisering og retningslinjer, og veiledninger. IT Funk støtter prosjekter på alle disse områdene, og samarbeider aktivt med organisasjoner og forskningsmiljø på IKT-feltet.

Aktivitets- og resultatrapport

Arbeidet for å fremme universell utforming i forskning og utvikling innen IKT og ellers i samfunnet har stått sentralt i 2004, og det er gjennomført en rekke informasjons- og holdningsskapende tiltak i tillegg til den direkte støtte til FoU-prosjekter. Samarbeidet med eksterne partnere er et viktig element i informasjonsarbeidet, og antallet aktive partnere økte i 2004: Norsk Designråd, Deltasenteret (inkludert TeleFunkForum), sekretariatet for regjeringens handlingsplan for universell utforming, Standard Norge og Utdanningsdirektoratet.

Oppsummering av aktiviteter og resultater i 2004:

  • Prosjekter er i gang innen alle innsatsområder i IT Funk: utdanning, arbeid, infrastruktur og basistjenester, metoder og verktøy for brukermedvirkning.
  • Ny støtteordning vedtatt (trer i kraft 2005): Studenter (Masternivå og høyere) kan nå få støtte til studentoppgaver innen universell utforming og inkluderende design av IKT og IKT-baserte løsninger.
  • Omfattende informasjons- og holdningsskapende tiltak om tilgjengelighet til IKT og design-for-alle i samarbeid med Norsk Designråd, Deltasenteret og Norske Industridesignere (foredrag, workshops, trykksaker, innslag på Designdagen 2004). Som ledd i dette samarbeidet etablerte Designrådet i 2004 en ny kategori under Merket for God Design, og vil følge opp med en tilsvarende kategori i 2005 i klassen ”Unge talenter”. Designrådet gjennomførte også et forprosjekt om alternative løsninger for kølappsystemer, med støtte fra IT Funk.
  • EU- 6 Rammeprogram: Prosjektet ”European Internet Accessibility Observatory” under eInclusion/IST startet høsten 2004 under ledelse av Høgskolen i Agder. Forprosjekt om teknologiske forutsetninger og søknadsarbeidet støttet av IT Funk. Ingen ny utlysning i 2004 fra eInclusion, neste kommer våren 2005.
  • Brukerforum har hatt 4 møter, med presentasjon av prosjekter i IT Funk og innslag om relevante tema innen IKT og universell utforming. Det har vært stor oppslutning både fra medlemmene og inviterte gjester.
  • Flere IT Funk-prosjekter er omtalt i media, både riksdekkende og lokale organer og spesielle kanaler rettet mot brukere, forskere, næringsliv og forvaltning. ROLLTALK-produktene fra IGEL Kompaniet fikk spesielt omfattende dekning i norske og internasjonale aviser og TV da Bill Gates presenterte dem på Microsofts IT Forum04 i København i november. Det nordiske tidsskriftet FORM & FUNKTION hadde et stort oppslag om den norske satsingen på Design-for-alle, med intervjuer med Designrådet og IT Funk.
  • Informasjon og prosjektutvikling overfor andre programmer i Forskningsrådet: Samarbeidet med Velferdsforskningsprogrammet er styrket i forbindelse med den nye satsingen på forskning om funksjonshemming. KUL-programmet er kommet til som ny samarbeidspartner i 2004. Samarbeidet med andre IKT-programmer ble begrenset av knapphet på frie midler til nye prosjekter i 2004.

Prosjektstøtte i 2004: Tema og antall

Forskningsrådet ga i 2004 støtte til 12 FoU-prosjekter, inkludert en OFU-kontrakt i samarbeid med RTV og Innovasjon Norge, samt 2 fellestiltak (kurs og nettverksbygging). 8 av FoU-prosjektene var nye i 2004, 4 var videreført fra 2003. Blant de nye var både forprosjekter og tillegg til hovedprosjekter under andre programmer i Forskningsrådet. Ved utgangen av 2004 var det gitt tilsagn om støtte til 5 prosjekter med oppstart i 2005. Antallet prosjekter var lavere i 2004 enn foregående år (12 mot 20) fordi mange flerårige prosjekter ble avsluttet i 2003, samtidig som det ble startet få nye større prosjekter i samarbeid med andre programmer.

Det er stor bredde i IT Funks prosjektportefølje. Mange gjelder tilgjengelighet til internett og nettbaserte tjenester, blant annet innen utdanning, helse, arbeidsliv og lokalpolitikk. Tjenester basert på prinsippet om universell utforming kjennetegner disse prosjektene. Tre andre prosjekter gjelder spesialløsninger for brukergrupper med behov som ikke kan dekkes på andre måter.

I samarbeid med programmet Kommunikasjon, IKT og medier (KIM) ble det i 2004 startet et større IT Funk-finansiert tilleggsprosjekt om vilkårene for lokalpolitisk deltakelse hos funksjonshemmede. Prosjektet ble utviklet etter initiativ fra IT Funk i forbindelse med at KIM ga støtte til et stort prosjekt om IKT og lokaldemokrati. (Støtten til slike forutgående hovedprosjekter er ikke med i tallene nedenfor).

Økonomisk oversikt

Ved starten av året hadde IT Funk 6,3 MNOK til disposisjon, inkludert midler overført fra 2003. IT Funk fikk i 2004 et tilskudd på 5 MNOK fra Sosialdepartementet. Flere prosjekter ble samfinansiert med andre programmer i Forskningsrådet, men ingen av disse var finansiert fra NHDs tilskudd til næringsrettet IKT-forskning.

Forskningsrådet støttet i 2004 IT Funk-relaterte FoU-prosjekter med i alt 4,07 MNOK (5,4 i 2003), det meste (86%) fra Sosialdepartementets midler til IT Funk, resten fra Velferdsforskningsprogrammet. I tillegg ble det brukt 1,7 MNOK til drift av IT Funk og fellestiltak, herunder kurs og informasjonstiltak i samarbeid med Norsk Designråd, Deltasenteret o.fl.

Samlet kostnadsramme for de 12 prosjektene i IT Funks portefølje var 11,404 MNOK, mot 15,17 MNOK i 2003. Av dette dekket IT Funk 30,7% og Forskningsrådet som helhet 35,7%.

Bedrifter som søker støtte fra IT Funk, blir systematisk informert om ordningen med skattefradrag for FoU-kostnader (SkatteFUNN), og flere har fått godkjent sine prosjekter i denne ordningen.

Prosjekter og fordeling på samarbeidende programmer i Forskningsrådet:

IKT-programmet: 1 prosjekt

Tilgjengelig internett via tale

PULS: 5 prosjekter

Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker, Testmetoder for kartlegging av tilgjenglighet til læringsressurser på internett, Tilpasning av sanntids informasjonssystem for kollektivtrafikken til blinde og svaksynte, Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler (case diabetes), HokusFokus: Håndholdt skanner med display (OFU-kontrakt).

Velferdsforskning (2):

Omsorgsteknologi (Smarthus) for eldre og funksjonshemmede, Teknologivurdering for fjerntolking i 3G mobilnett.

KIM (Kommunikasjon, IKT og medier) (1):

IKT og vilkårene for lokalpolitisk deltakelse og engasjement blant funksjonshemmede. (Tillegg til KIM-prosjekt om IKT og lokaldemokrati)

KUL (Kunnskap, utdanning og læring) (1):

Kommunikasjon via epost med grafiske symboler.

KUNSTI:

Også involvert i prosjektet Kommunikasjon via e-post med grafiske symboler. Fortsatt kontakt i forbindelse med spørsmålet om en norsk språkbank.

IKT i medisin og helse-programmet (1):

Universell tilgang til nye kommunikasjonsarenaer for pasienter og pårørende. (Tilleggsprosjekt til 3-årig post-doc prosjekt under dette programmet.)

Dette dokumentet ble første gang publisert 06.06.2004, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26