Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Årsrapport 2003 - kortversjon

IT for funksjonshemmede - IT Funk

Programperiode: 2003-2006 (2.periode)
Disponibelt budsjett 2003: 5,8 MNOK
Finansieringspartnere: Sosialdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet
Mål: Økt tilgjengelighet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og derigjennom til samfunnet, for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Aktivitets- og resultatrapport

Strategien for den nye fireårsperioden, med mål, innsatsområder og informasjonsplan, mandat og sammensetning av et nytt Brukerforum, ble utformet våren 2003. IT Funk vil legge hovedvekten på tiltak som bidrar til at IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles og introduseres for det allmenne marked kan brukes av alle. Prioriterte arbeidsområder er utdanning, arbeid, infrastruktur og basistjenester, metoder og verktøy for brukermedvirkning. Arbeidet for økt tilgjengelighet til IKT og IKT-baserte tjenester pågår både nasjonalt og internasjonalt, gjennom samarbeid om forskning og utvikling, standardisering og retningslinjer, og veiledninger. IT Funk støtter prosjekter på alle disse områdene, og samarbeider aktivt med andre instanser, organisasjoner og forskningsmiljø innen IKT og universell utforming:
  • Deltasenteret og IT Funk gjennomførte høsten 2003 en turne kalt Smart-on-tour, en interaktiv mobil utstilling om tilgjengelighet og teknologi, inkludert produkter utviklet med støtte fra IT Funk. Utstillingen besøkte fem byer og hadde 5500 besøkende, bl.a. mange skoleklasser.
  • Norsk Designråd og IT Funk opprettet en ny spesialpris for inkluderende design i digitale produkter og løsninger, under Merket for God Design.
  • Det drives et aktivt informasjonsarbeid overfor forskere, bedrifter og offentlige instanser, samt via hjemmesiden www.itfunk.org og innslag i riksdekkende og lokale media. Utfordringer knyttet til IKT og tilgjengelighet er bl.a. presentert på en høring arrangert av Lovutvalget mot diskriminering av funksjonshemmede.
  • 20 FoU-prosjekter fikk støtte i 2003, 12 var nye i 2003, de øvrige var prosjekter videreført fra 2002. IT Funk støtter to OFU-kontrakter sammen med RTV og SND. Fire prosjekter gjaldt søknader til EUs 6 Rammeprogram. Ett av disse er i sluttforhandlinger med kommisjonen. Arbeid med to dr.grader inngår i prosjektporteføljen.

Det er stor aktivitet og bredde i IT Funks prosjektportefølje, og det er satt i gang nye prosjekter innen utdanning og tilgjengelighet til internett og nettbaserte tjenester. Det arbeides med å få fram nye prosjekter med spesiell relevans for tilgjengeligheten til og i arbeidslivet.

Forskningsrådet støttet i 2003 IT Funk-relaterte prosjekter med i alt 5,476 MNOK. Halvparten av dette (2,7 MNOK) kom fra Sosialdepartementets midler til IT Funk, resten fra samarbeidende programmer. Samlet kostnadsramme for de 20 prosjektene var 15,17 MNOK. Av dette dekket IT Funk 17,8% og Forskningsrådet samlet 36%. Virksomhetenes egenandel var 31%, andre private stod for 18,3% og andre offentlige med 14,4%, i hovedsak gjennom OFU-kontrakter med SND og Rikstrygdeverket.

Bedrifter som søker støtte fra IT Funk, blir systematisk informert om ordningen med skattefradrag for FoU-kostnader (SkatteFUNN), og flere har fått godkjent sine prosjekter i denne ordningen.

Budsjettsituasjonen i 2003 for IKT-forskningen generelt har vært en begrensende faktor for samarbeidet mellom IT Funk og de næringsrettede programmene innen IKT.

Dette dokumentet ble første gang publisert 06.06.2004, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26