Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Sm@rtFUNK - moderne nettbaserte tjenester for alle

Utfører: Telenor Mobil, i samarbeid med Utviklingssenteret i Midt-Troms, Telenor FoU, Bravida Geomatikk AS, NORUT IT, Høgskolen i Finnmark, Universitetet i Tromsø og Norges Handikapforbund, avdeling Tromsø.

Prosjektleder: Vanja Eilertsen , Utviklingssenteret i Midt-Troms

Faglig prosjektleder: Wiggo Finnset, Telenor FoU i Tromsø

Innhold: Målet for prosjektet var å designe og utvikle universelt tilgjengelige og skreddersydde nettbaserte tjenester, i samarbeid mellom reiselivsbedrifter, IKT-bedrifter og brukerorganisasjoner. Økt tilgjengelighet til informasjon og tjenester innen reiseliv, turisme og transport kan gi funksjonshemmede bedre muligheter til å delta aktivt i samfunnet.

Prosjektet bygger på resultater og erfaringer fra prosjektet Sm@rt.Travel, som fokuserte på nettbaserte tjenester generelt, men uten å legge vekt på tilgjengelighet for alle (inkluderende design). Sm@rt.FUNK-prosjektet har fokusert på dette, gjennom følgende aktiviteter:

  • Kartlegging av brukerbehov
  • Tilrettelegging, systematisering og kvalitetssikring av data og interessepunkter for funksjonshemmede
  • Beskrivelse av rammeverk og arkitektur for universell aksess
  • Design av brukergrensesnitt for universell aksess
  • Pilotering av Sm@rt.FUNK tjenester på Internett og mobilt Internett
  • Prosjektledelse/Formidling

I prosjektet ble det utviklet en demonstratorversjon av en elektronisk byguide for mobile brukere; kalt GAID. Tromsø ble brukt som case i prosjektet. Det ble spesifisert i alt åtte forskjellige nettbaserte pilottjenester, med innhold og funksjonalitet spesielt tilrettelagt for mennesker med syns- eller bevegelseshemming. Fem av dem ble utviklet og testet ut i prosjektet.

Tromsø Handikapforenings papirbaserte Tilgjengelighetsguide for Tromsø fra 1995 var utgangspunktet for informasjonsinnholdet i GAID. 1995-versjonen ble oppdatert, utvidet og digitalisert, og knapt 300 sentrumsbedrifter ble kartlagt i forhold til utvalgte tilgjengelighetskriterier for syns- og bevegelseshemmede. Alle de mest relevante bransjene var representert: butikker (klær, mat, bøker, kiosker, osv), spisesteder (kafeer og restauranter) og overnattingssteder (hoteller og pensjonater). Resultatene av kart­leggingen ble geografisk kodet og lagt inn som såkalte ”interesse­punkter” (POI-er) i databaser hos Bravida Geomatikk AS.

Tjenestene i GAID ble utformet slik at de skulle være tilgjengelige via mobiltelefon, personlig håndholdt datamaskin (PDA) og ordinær PC. De ble også tilpasset ulike mobile grensesnitt (Web, SMS og tale). Dette for å gjøre det mulig å få informasjonen vist på kart på håndholdte datamaskiner (tilknyttet mobilt nett), eller hentet ut som tekstmelding eller talemelding på mobiltelefoner.

Pilottjenestene i prosjektet ble utviklet i nær dialog med prosjektets referansegruppe, som besto av medlemmer fra Tromsø Handikapforening. Deretter ble tjenestene testet ut av synshemmede og bevegelseshemmede representanter fra referansegruppen.

Følgende fem pilottjenester ble utviklet og testet ut i prosjektet:

1: ”Administrasjon av brukerinformasjon” gir brukeren mulighet til å angi sine krav til tilgjengelighet via en egen brukerprofil. I GAID er det omgivelsene som karakteriseres som funksjonshemmende, ikke menneskene. Brukeren angir sine ønsker ved å krysse av for ”ikke trappetrinn ute/inne”, ”kontrast gulv-vegg” og så videre, ikke ved å beskrive seg selv som synshemmet eller bevegelseshemmet.

2: Tjenesten ”Varsle temporære POI-er” kan for eksempel varsle brukeren om begivenheter som konserter og arrangementer innenfor et geografisk areal eller ett bestemt tidsrom brukeren har oppgitt. Svaret kan leveres som tekstmelding eller talemelding på mobil: Her er stedene du ba om: 1. Øystein Sunde Konsert, 2. A Fistful of Dollars Kino.

3: Tjenesten ”Vis POI-er” kan gi brukeren informasjon om beliggenheten til en bestemt forretning eller et hotell og skreddersy tilbakemeldingen i forhold til hvilke tilgjengelighetskrav hun har oppgitt i sin brukerprofil: Spar Ess i Storgata 33 har GOD tilgjengelighet for Jenny Albertsens krav (”Ingen trappetrinn ute/inne”).

4: Tjenesten ”Hvor er jeg”, er en posisjonstjeneste som returnerer brukeren en gateadresse via tekstmelding eller talemelding på mobilen.

5: Tjenesten ”Til reisefølget: Her er jeg” kan gi reisefølget en SMS-melding som viser avsenderens identitet (mobilnummer) og dennes posisjon: 41458089 er ved Strandgata 9.

Erfaringene fra prosjektet viser at tjenester basert på mobil kommunikasjon, som for eksempel tale- og tekst­meldinger, kan gi funksjonshemmede større mobilitet og bedre utbytte av aktiviteter under reise. Det er utviklet kunnskap og løsninger som danner et godt grunnlag for videre arbeid med prosjektets problemstillinger, både teknologiske og tjenestemessige, men også i forhold til funksjonshemmedes spesielle behov.

Flere nye prosjekter er under planlegging med basis i arbeidet i Sm@rt.FUNK og Sm@rt.Travel. Disse vil dra direkte nytte av erfaringene med inkluderende design for alle i mobile tjenester. Dette gjelder for eksempel prosjektet ”MOVE- det digitale speilbildet av nasjonale turistveger”, i regi av mPower AS og Statens Vegvesen (mPower er et spin-off selskap fra Sm@rt.Travel). Videre har Telenor FoU og partnere skissert prosjektet Up&Go (Sm@rt.BUSS) med fokus på utveksling av dynamisk informasjon mellom transportselskap og kunde. ”Dialogsystem mot GIS” er et prosjektinitiativ i samarbeid mellom NORUT IT og Bravida Geomatikk, som sammen med funksjonshemmede brukere skal utvikle talegrensesnitt mot karttjenester på Internett.

Varighet: 1.4.2001 - 1.6.2002 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet : TYIN, under område for industri og energi.

Etter at TYIN-programmet ble avsluttet, ble prosjektet overført til det nye programmet Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls, under område for industri og energi.

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26