Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

IKT-basert opplæring kan gjøre unge utviklingshemmede mer selvstendige i hverdagen

"Ung og begeistret" er tittelen på et nytt forprosjekt i IT Funk, som skal legge grunnlaget for utvikling av nye IKT-baserte opplærings- og treningsprogram for ungdom med utviklingshemming. Dette kan sette ungdommene bedre i stand til å leve et selvstendig liv og møte utfordringer knyttet til skole, utdanning og arbeid.

Forprosjektet gjennomføres av Karde AS i samarbeid med teknologileverandøren Tellu AS, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), kompetansemiljøer innen skole, spesialpedagogikk og utviklingshemming generelt (NAKU), samt tilrettelagte arbeidsplasser og boliger.

Stor nytteverdi

Prosjektleder Gro Marit Rødevand mener det er mye å hente på å bruke IKT mer aktivt i opplæringen av unge med utviklingshemming.

-De fleste av dem er like interessert i å bruke mobiltelefon og PC som andre ungdommer. Funksjonsfrisk ungdom lærer gjerne dette raskt av hverandre og på skolen. Utviklingshemmede trenger mer starthjelp, men da kan de også mestre dette, sier hun.

I opplæringen trenger utviklingshemmede tilpassede opplegg og trening, og her kan IKT være gunstig. Hittil er det gjort lite forskning på dette feltet i Norge, og bevisstheten har vært liten om nytteverdien av å bruke IKT i opplæring av utviklingshemmede i aktiviteter som øker deres selvstendighet.

-En av utfordringene er at det i dag ikke finnes løsninger som er tilpasset målgruppens alder, interesser og språklig nivå. Dette noe forprosjektet skal ta tak i, sier Rødevand.

Kartlegging og utvikling

Arbeidet i forprosjektet vil være en kombinasjon av kartlegging og utviklingsarbeid. Innledningsvis skal forskerne undersøke hvilke aktiviteter unge utviklingshemmede har mest behov for trening og opplæring i, for å kunne mestre skole, utdanning og overgangen til arbeidslivet. Deretter skal de kartlegge status når det gjelder bruk av IKT-baserte løsninger i opplæringen av utviklingshemmede i dag og gjennomgå eksisterende produkter med tanke behovene for videreutvikling på feltet.

På bakgrunn av resultatene fra kartleggingsarbeidet, skal prosjektgruppen utvikle ideer og skisser til nye konsepter for IKT-baserte opplærings- og treningsprogram for utviklingshemmede i aldersgruppen 12-25 år. Målet er å få til et hovedprosjekt som kan utvikle konseptene fram til løsninger som kan styrke unge utviklingshemmedes muligheter til å gjennomføre utdanning og delta i arbeids- og samfunnslivet på linje med andre ungdommer.

Forprosjektet ”Ung og begeistret: IKT-basert IADL-opplæring og trening for unge med utviklingshemming” er nærmere beskrevet på IT Funks prosjektliste.

Dette dokumentet ble første gang publisert 06.02.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26