Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

IKT-basert betjening og styring av plattformheiser kan gi enklere på- og avstigning på tog og buss

Det må bli lettere og tryggere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å komme seg på og av kollektive transportmidler og ta seg inn i boliger og offentlige bygg.

Dette er bakgrunnen for at Matre Innovation med støtte fra IT Funk gjennomfører et forprosjekt som skal utarbeide kravspesifikasjoner for et IKT-basert betjening og styringssystem til blant annet personheiser til tog og buss. Systemet er også tenkt brukt på trikk, fly og ferger.

Sikkert og enkelt

Grunntanken i forprosjektet er at tekniske hjelpemidler må få sikrere, enklere og mer funksjonelle betjenings- og styringssystemer basert på IKT. I dag krever tradisjonelle plattformheiser for funksjonshemmede at to separate knapper holdes inne så lenge heisen beveger seg. Dersom et system skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, må også brukere med liten eller ingen muskelkraft kunne betjene slike heiser uten assistanse. En IKT-basert løsning vil kunne oppfylle dette kravet.

Tanken er å integrere IKT-baserte systemer på tre parallelle bruksområder:

  1. FlexiLift 3 - kombinert trapp og personheis for boliger og bygninger
  2. FlexiLift 2 - plattformheis for kollektive transportmidler og
  3. FlexiGrip - automatisk festeanordning for barnevogner, gåstoler, sykler, rullatorer og rullestoler ombord i kollektive transportmidler.

Brukerkrav

Arbeidet med kravspesifikasjonene tar utgangspunkt i brukernes krav og ønsker. Løsningene må oppfylle kravet til universell utforming og kunne brukes på flere områder. For å ivareta disse hensynene, er brukere, forsknings- og kompetansemiljøer i Sverige og Norge engasjert i prosjektet. I tillegg er det opprettet en bred referansegruppe bestående av blant annet brukerorganisasjoner, Akershus fylkeskommune, Kvinne og familieforbundet og IBM med flere. Sintef IKT bistår i arbeidet med å utforme kravspesifikasjonen.

Totalløsninger

Forprosjektet skal ta fram kravspesifikasjoner som kan gi fullgode totalløsninger også der det i dag ikke finnes akseptable løsninger. Det kan for eksempel være i vernede bygninger eller andre steder der det ikke er ønskelig eller praktisk mulig å benytte tradisjonelle ramper. Når forprosjektets resultater er klare 1.september 2009, vil Matre Innovation ta stilling til om arbeidet skal videreføres gjennom et tilleggsprosjekt integrert i den totale utviklingen av FlexiLift 2 og 3 og FlexiGrip. FlexiLift har vært et pilotprosjekt i Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming.

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.04.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26