Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Norge ratifiserer FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Fem år etter at Norge undertegnet FN-konvensjonen "Convention on the Rights of Persons with Disabilities", har regjeringen endelig foreslått ratifisering. Siden den ble vedtatt i FN i desember 2006, har 152 stater og EU undertegnet og 111 ratifisert, også EU. Norge undertegnet i mars 2007 og har siden arbeidet med grunnlaget for norsk ratifikasjon. Regjeringens forslag er at ratifiseringen skal skje når ny vergemålslov trer i kraft i juli 2013. Samtidig vil Likestillings- og diskrimineringsombudet få ansvaret for å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med konvensjonens bestemmelser.

-Vi er svært glade for at regjeringen endelig ber Stortinget samtykke til ratifikasjon. Norge er nå et skritt nærmere å følge internasjonale forpliktelsen, sier generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i en kommentar til regjeringen beslutning.

Regjeringens pressemelding om ratifiseringen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2012/ratifisering-av-fn-konvensjonen-om-retti.html?id=682233

FFOs kommentar til ratifiseringen: http://www.ffo.no/no/Sidemeny/Aktuelt/Internasjonalt/FN/FN-konvensjon-ratifiseres---Ett-skritt-narmere-a-folge-internasjonale-forpliktelser/

Om FN-konvensjonen på hjemmesiden til Høykommissæren for menneskerettighetene: http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm

Dette dokumentet ble første gang publisert 13.05.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26