Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

IT Funk har gitt bedre tilgjengelighet for alle

Forskningsrådets IT Funk program har bidratt til økt tilgjengelighet til IKT og samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mye er oppnådd med beskjedne midler.


Det var stort fremmøte på IT Funks avslutningskonferanse

Dette var blant konklusjonene da IT Funk (IT for funksjonshemmede) nylig arrangerte avslutningskonferanse.

IT Funk har bidratt til tilgjengelighet for alle gjennom kunnskap, innovasjon, brukermedvirkning og bedriftsutvikling

Brukerforum videreføres i Deltasenteret

Arbeidet med økt tilgjengelighet til IKT og samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fortsetter selv om IT Funk avsluttes. IT Funks Brukerforum fortsetter i Deltasenterets unIKT-program.

- Vi skal fortsette det gode samarbeidet med brukerorganisasjoner, offentlig sektor, fagmiljøer og næringslivet, og vi satser på at UnIKT forum skal bli en attraktiv møteplass som driver fagområdet videre. UnIKT skal fortsatt støtte prosjekter innen fagområdet gjennom en årlig tilskuddsordning.

Det var Åse Kari Haugeto, leder av Deltasenteret (Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet) som på denne måten forsikret den store forsamlingen som deltok på IT Funks avslutningskonferanse på Scandic Gardermoen Hotel 23. mai 2013, om at arbeidet med økt tilgjengelighet til IKT og samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal fortsette. For inneværende år er det avsatt 3 millioner kroner til prosjektstøtte.

Forskningsrådet har ønsket å videreføre bevilgningene fra aktuelle departementer, som tidligere har gått til IT Funk, inn i satsingen "flere aktive og sunne år" og ny IKT satsing.

Stor deltakelse

Flere en 90 interesserte fra brukerorganisasjoner, myndigheter, forsknings- og fagmiljøer hadde møtt fram til det tettpakkede programmet til avslutningskonferansen til IT Funk. Det var hele 23 foredragsholdere.

Konferansen var delt inn i syv hovedtema: Historien om IT Funk i tiden 1998 - 2012, innovasjon i praksis med brukernytte og bedriftsutvikling, brukermedvirkning, språkteknologi, universell utforming i IKT, veien videre og keynote-foredrag over temaet Tid for en inkluderende revolusjon.

Foredragene ga en illustrerende oppsummering av hva som er oppnådd av resultater og utvikling gjennom IT Funks 15-årige historie. Programmet har gitt støtte til rundt 120 ulike prosjekter, og 3 av 4 prosjekter er videreført.

Olav Rand Bringa fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sa at starten av IT Funk var utradisjonell. Et opplegg på tvers av programmene i Forskningsrådet. BLD vurderer i dag finansieringen av programmet som meget vellykket.

Bedriftshjelper

IT Funk har siden 2008 også vært norsk representant i det europeiske innovasjonsprogrammet AAL. Norske forsknings- og utviklingsmiljøer har hatt stor suksess med deltakelse i en rekke prosjekter. Pål Gretland fra Nærings- og handelsdepartementet kunne konstatere at deltakelsen har gitt positiv retur fra EU til Norge.

At prosjektstøtte og oppfølging fra IT Funk gjennom årene har gitt positiv utvikling og innovasjon i praksis for næringslivet, ble forbilledlig forklart gjennom flere bedriftspresentasjoner.

IT Funk har hatt en nøkkelrolle for utviklingen av blant annet bedriftene MediaLT AS, Abilia AS, Karde AS og Brusell Communication AS. Flere av produktene selskapene har utviklet har vunnet priser og kommet høyt opp i rankingen av produkter som er utviklet gjennom det europeiske innovasjonsprogrammet AAL.

Brukermedvirkning


Brukermedvirkning ble fremhevet som en styrke for IT Funk. Her Øystein Johnsen fra Abilia

Viktigheten av IT Funk og brukermedvirkning ble også behørig understreket av flere interesseorganisasjoner, blant annet av SAFO, Norges Blindeforbund og Norsk Designråd som har samarbeidet med IT Funk gjennom flere år.

Brukermedvirkning har dokumenterbart gitt gode resultater med begrensede midler. Det viser erfaringene fra både deltakelse i Brukerforum og gjennom prosjektdeltakelse. Blindeforbundet mener det er sentralt å få med brukermedvirkning og universell utforming også på lovsiden.

-Det er ofte forskjell på hva markedet tilbyr og hva sluttbrukerne egentlig vil ha. Derfor er det viktig å ha med sluttbrukerne når prosessen med inkluderende design skal gjennomføres, sa blant annet Anna Mieczakowski fra Engineering Design Centre, University of Cambridge i sitt keynote-foredrag Time for the Inclusive Revolution.

IT Funk som katalysator

-Jeg ville fortsatt sittet som professor ved NTNU og ikke som leder av et språkteknologiselskap dersom det ikke var for IT Funk, sa Torbjørn Nordgård ved suksessbedriften LingIT AS i sitt foredrag om norsk programvare for lese- og skrivestøtte. IT Funk var en katalysator for oss i starten, hevdet Nordgård. LingIT AS har utviklet en rekke produkter innenfor språkteknologi og har til sammen utstedt 80.000 lisenser i det norske markedet.

Norsk er et av de siste språkene i Europa som ikke har et talegjenkjenningssystem - at du kan diktere inn tekst. - For at vi skal kunne ta i bruk taleteknologi i hjelpemidler - også på norsk - er det viktig at vi i mindre grad tenker diagnose, men heller funksjon, sa Daniel Scheidegger fra NAVs kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse i sitt innlegg under konferansens bolk om språkteknologi.

Norge UU innen 2025

Under temaet universell utforming i IKT, gikk Katarina de Brisis fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet gjennom forskriften til diskrimineringsloven og Digital agenda for Norge. Universell utforming og IKT skal gjøre de digitale løsningene til førstevalg i kommunikasjonen med myndighetene, sa blant annet de Brisis. Olav Rand Bringa fra BLD fulgte opp med å si at myndighetenes visjon er å gjøre Norge universelt utformet innen 2025.

Konferansen ble avsluttet med å stake ut veien videre for bruk av IKT og universell utforming. Statssekretær Kjell Erik Øie fra Helse- og omsorgsdepartementet trakk opp linjene for morgendagens omsorgstjenester og bruk av velferdsteknologi og samarbeid med næringslivet. André Fossen Mlonyeni gikk gjennom Forskningsrådets nye IKT satsning.

Programmet kommer i gang fra 2015 og skal vare fram til 2025. Han understreket viktigheten av samspillet i IKT mellom innovasjon, samfunn og næringslivet.

Avdelingsdirektør Jesper W. Simonsen i Forskningsrådet ga ved avslutningen av konferansen en oversikt over hva som er prioritert i Forskningsrådets satsningsområde "Flere aktive og sunne år" i en befolkning som utvikler seg med stadig flere eldre.


Flere av produktene som har blitt utviklet med støtte fra IT Funk ble utstilt i pauseområdet.

Video: IT uten terskel

Programmet "IT Funk" har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi og derigjennom til samfunnet.
Video: It uten terskel (mp4)

Presentasjoner fra konferansen

Dette dokumentet ble første gang publisert 01.06.2013, og ble sist oppdatert 23.08.2013.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26