Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Evaluering viser at IT Funk "funker fortsatt"

Ingunn R. Sørlie (t.v) og Anders Ekeland har evaluert IT Funk for perioden 2007 - 2012.
Ingunn R. Sørlie (t.v) og Anders Ekeland har evaluert IT Funk for perioden 2007 - 2012. Evalueringsrapporten ble presentert i IT Funks Brukerforum onsdag 6. juni 2012.
I år er IT Funk blitt evaluert for tredje gang, denne gang gjelder det perioden 2007-2012. Tittelen på den ferske evalueringsrapporten er "Funker det - fortsatt?" - og svaret er JA, målsettingene for IT Funk er nådd, med nasjonale IT Funk-prosjekter og internasjonale AAL-prosjekter som er meget tilfredsstillende og relevante. Dette er konklusjonen fra Kunnskaperne ved prosjektleder Ingunn Rasmussen Sørlie og Anders Ekeland, som har stått for arbeidet med evalueringen.

Hovedforklaringen til den positive konklusjonen er tredelt:

  • Brukerforum er en attraktiv arena der representanter for målgruppene møter engasjerte forskere, bedrifter og andre relevante miljøer og utveksler kompetanse og idéer.
  • IT Funks koordinator har en aktiv rolle i prosjektutviklingsfasen og utnytter sin erfaring og sitt nettverk til å stimulere til samarbeid om gode søknader og prosjektresultater.
  • IT Funk er aktiv overfor sitt innovasjonssystem: Prosjektetablering, gjennomføring og realisering støttes med tiltak som standardisering, metodeutvikling, en aktiv holdning til design og universell utforming, samt informasjons- og mobiliseringstiltak innad og utad.

Evalueringen bygger på flere kilder, herunder spørreskjemaundersøkelse og intervju med Brukerforums medlemmer og representanter for bedrifter, forskning og forvaltning, supplert med data fra IT Funks hjemmeside og forskningsrådets databaser.

Et viktig mål med evalueringen var å drøfte konsekvensene av de endrede rammevilkårene for IT Funk, med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, FN-konvensjonen og planene om satsing på velferdsteknologi som de viktigste nye faktorene siden den siste IT Funk-perioden startet i 2007.

Evalueringen konkluderer med at lovbestemte krav til universell utforming ikke alene sikrer at man får fram de løsninger som trengs for å redusere barrierene og øke tilgjengeligheten for alle. Den teknologiske utviklingen skaper også nye barrierer, som innføring av tynne klienter i stedet for PC er et eksempel på.

Rapporten drøfter hvordan Brukerforum kan bevare og videreutvikle sin posisjon, som er unik i dagens FoU/innovasjonssystem. Forumet bør bli en høringsinstans for andre programmer og tiltak i Forskningsrådet, og kunne ta egne initiativ og sette saker på dagsorden. Medlemmene ønsker at forumets kompetanse skal bli brukt systematisk til å vurdere nye allmenne teknologiske løsninger og bidra til universell utforming av disse.

Hvis IT Funk skal videreføres med nye oppgaver, slik flertallet av respondentene - og i særdeleshet brukerorganisasjonene - ønsker, er det behov for et sterkt sekretariat som ivaretar oppfølging og pådriverfunksjoner, heter det i rapporten.

Hele evalueringsrapporten er publisert på undersiden Strategi, underpunkt Evalueringer.

Dette dokumentet ble første gang publisert 04.06.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26