Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

EU følger opp FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Europakommisjonen lanserer en strategi for EUs oppfølging av FN-konvensjonen fra 2006. Målet er å bygge ned alle barrierer som hindrer funksjonshemmedes tilgjengelighet, både i det offentlige rom og i den digitale verden. Strategien følges opp med konkrete tiltak og en timeplan for gjennomføring. Offentlig statistikk viser at minst 80 millioner mennesker i EU-området har nedsatt funksjonsevne, på verdensbasis er tallet anslått til minst 650 millioner.

Per 1. november har 147 stater og unioner signert FN-konvensjonen, deriblant EU og Norge. 96 har i tillegg ratifisert konvensjonen, slik at den er juridisk bindende for dem. Det har Sverige og Danmark gjort, men hittil ikke Norge og Finland.

Mer om EUs oppfølging av FN-konvensjonen på kommisjonens hjemmeside: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Dette dokumentet ble første gang publisert 27.11.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26