Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Fire norske partnere med i de første AAL-prosjektene

Fire prosjekter med norske partnere er med i den første utlysningen (Call 1) til det europeiske samarbeidsprogrammet om IKT for eldre, Ambient Assisted Living (AAL). Det var til sammen 23 prosjekter som kom i gang etter den første utlysningsrunden i 2009. Prosjektene går over tre år.

Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin i Tromsø deltar i to av prosjektene. I de to andre deltar bedriftene Brusell Dental AS, Kongsberg og Hospital IT AS, Oslo. Brusell Dental er hovedkoordinator for sitt prosjekt, Cap Mouse. De øvrige prosjektene ledes fra Nederland og Spania.

AAL-programmet er basert på samarbeid mellom nasjonale forsknings- og innovasjonsprogram, og Norge deltar via IT Funk. I arbeidet med å utforme krav og kriterier for AAL-prosjekter, er IT Funks erfaringer og modeller for brukermedvirkning møtt med stor interesse, og aktiv brukerdeltakelse helt fra prosjektstart er blitt et standardkrav. Alle prosjekter skal ha deltakelse fra bedrifter, forskningsmiljø, brukerinstitusjoner og brukerorganisasjoner fra minst tre av AALs 23 medlemsland.

De 23 prosjektene som nå settes i gang med støtte fra AALs medlemsland og EU-kommisjonen, er valgt ut blant 117 søknader til den første utlysningen sommeren 2008. Temaet her var IKT-løsninger for eldre med kroniske plager. Den faglige evalueringen av søknadene ga toppscore til to forslag, ett av dem var IS-Active, som har to norske partnere, Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin og Norut Forskningsinstitutt, begge i Tromsø. Av 11 prosjektforslag med norske partnere ble 7 evaluert til å være støtteverdige. Etter en runde med avklaring av økonomiske rammer i de berørte landene, ble fire prosjekter finansiert og gitt klarsignal til å starte opp våren 2009.

Den andre AAL-utlysningen dreide seg om IKT-baserte løsninger til støtte for sosial aktivitet og samfunnsdeltakelse blant eldre. Til fristen 5.mai 2009 kom det inn 100 prosjektforslag, som blir evaluert av et internasjonalt korps av fageksperter og brukerrepresentanter. Målet er at prosjektene under denne utlysningen skal komme i gang ved årsskiftet 2009-2010.

Dette er de fire prosjektene med norske partnere under temaet ”IKT-løsninger for eldre med kroniske plager”:

IS-Active

- I prosjektet Inertial Sensing Systems for Advanced Chronic Condition Monitoring and Risk Prevention skal vi lage individuelt tilpassede helseløsninger for personer med kroniske lidelser, spesielt eldre mennesker, basert på miniatyrstyrte bevegelsessensorer. Det er mennesker som lider av KOLS vi er spesielt opptatt av. KOLS er den fjerde største dødsårsaken i verden, sier prosjektleder Tatjana M. Burkow ved Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin (NST) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Systemet som utvikles vil benytte distribuert bevegelsesdeteksjon og intelligent prosessering for å følge opp og motivere brukerne til trim og aktivitet. Brukerne vil få sanntids tilbakemelding hjemme for å følge med og forbedre sin fysiske tilstand. Prosjektdeltakerne kommer fra Nederland, Romania og Norge. De to norske partnerne er NST og forskningsinstituttet Norut, begge i Tromsø. Prosjektet går over tre år og ledes av universitetet i Twente.

Remote

Prosjektet skal utvikle løsninger med fjernkontroll og pasienthjelp til eldre og mennesker med kroniske lidelser via internett. Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin i Tromsø er norsk partner i Remote.

- NST har lederansvaret for en av kjerneoppgavene i de fem arbeidspakkene i prosjektet. Vi er veldig glade for å komme med i dette spennende og praktisk rettede prosjektet som skal gjennomføres ved hjelp av brukermedvirkning og helsepersonell i pilotkommunene i regionen. Prosjektet er spesielt fordi det er konkret og direkte rettet mot målgruppene eldre og mennesker med kroniske sykdommer, sier prosjektleder Siri Bjorvig ved NST. Den norske forskergruppen skal teste ut kjent teknologi sydd sammen til pakkeløsninger som brukerne kan anvende i sitt hjemmemiljø.
- Data blir overført via nettet fra hjemmet til lege, sykehus eller pleiere. På den måten kan vi redusere mye papirarbeid og kostbar transport. Legen får direkte tilgang til medisinsk historikk, sanntidsdata om pasientens blodtrykk etc. via web, og kan dermed gi hjelp, råd og assistanse når som helst og fra hvor som helst, sier Bjorvig.

Remote er et 3-årig prosjekt med partnere fra Spania, Israel, Hellas, Tyskland, Romania og Italia, samt den europeiske interesseorganisasjonen for eldre (AGE) i Brüssel. Siemens S.A, Spania er hovedkoordinator.

A2E2

Fullstendig tittel på dette prosjektet er Adaptive Ambient Empowerment of the Elderly, forkortet A2E2. Norsk partner er selskapet Hospital IT AS i Oslo, med Kjell Amundsen som leder for den norske delen av prosjektet.

- Vi har fått ansvaret for å lage den tekniske plattformen for individtilpasset teknologistøtte til eldre mennesker som har eller er i risikosonen for å utvikle diabetes 2 eller hjerte- og karsykdommer, sier Amundsen.. Dagens teknologi er i liten grad tilpasset eldre menneskers behov for enkle og intuitive brukergrensesnitt. A2E2-prosjektet legger stor vekt på å utnytte 3D-teknologi i form av en virtuell, personlig assistent som opptrer på berøringsfølsomme skjermer – både på faste og mobile enheter.
Målet er at brukerne kan bo hjemme og klare seg selv. De får støtte og oppmuntring fra den virtuelle assistenten til en helsefremmende livsstil - både med hensyn til kosthold og fysisk aktivitet.

Også i dette prosjektet skal det gjennomføres studier og pilotinstallasjoner ute hos brukerne. I tillegg til Hospital IT har prosjektet to partnere fra Nederland (AMSTA, som driver boliger og institusjoner for eldre, og Vrije Universiteit Amsterdam) og to fra Finland (VTT, Finlands Tekniske Forskningssenter og Mawell LTD). AMSTA er prosjektets hovedkoordinator.

Cap Mouse

Development of a capacitive oral interface for elderly and disabled persons, er den fullstendige tittel på Cap Mouse-prosjektet, som ledes fra Norge av Brusell Dental AS på Kongsberg.

- Vårt mål er å utvikle en tungestyrt pc-mus. Musen skal styres ved hjelp av en rekke sensorer som er tenkt plassert utenfor munnen. Ingen sensorer vil være inne i brukerens kropp. Tungen har vist seg å være meget fleksibel å bruke for mennesker som trenger ”handsfree” styringsredskap. Målgruppen er eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i armer og overkropp. Cap Mouse skal prøves ut av de aktuelle brukergruppene, sier prosjektleder og koordinator Tomas Uno Vilhelm Brusell i Brusell Dental AS.

Prosjektgruppen består av bedrifter, forskningsmiljøer og brukerinstitusjoner i Norge, Sverige og Belgia. Koordinator er Brusell Dental, de andre partnerne er Permobil/HMC-International, Belgia og Lots Design, Sverige. For testing og utprøving samarbeider prosjektet med Pensjonistforbundet i Sverige.

Dette dokumentet ble første gang publisert 28.05.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26