Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

IKT-nettverk for selvhjelpsgrupper

Utfører: Regionsykehuset i Tromsø, med samarbeidspartnere.

Prosjektleder: Deede Gammon , Regionsykehuset i Tromsø.

Innhold: Hovedmålet med prosjektet var å videreutvikle IKT-baserte selvhjelpsnettverk og pasientundervisning, med sikte på bedre sykdomsmestring, økt livskvalitet, og mer hensiktsmessig bruk av helsevesenets ressurser.

Som et resultat av prosjektet, ble det etablert et referansenettverk bestående av brukere, fagfolk og teknologer for gjensidig orientering om tekniske muligheter og brukerkrav.

Prosjektbeskrivelsen "IKT-baserte psykoedukative tilbud til familier" ble utarbeidet som del av prosjektet. Dette vil muliggjøre deltakelse i et psykoedukativt tilbud som i dag er forbeholdt de som bor i storbyer.

Sentrale problemstillinger knyttet til pasienttjenester og sikkerhet ble også tatt opp, noe som resulterte i prosjektet ”Sikkerhetsmodul i IKT-baserte pasienttjenester”. Dette ble gjennomført i perioden 01.07-31.12.2000, med støtte fra IT Funk.

Pasienter vil i økende grad ta i bruk selvhjelpsgrupper, undervisnings- og behandlingstilbud ved hjelp av IKT. Presisering av pasienters behov og forutsetninger for nettbaserte selvhjelpstilnærminger er nødvendig. Avklaring av dette og andre spørsmål som ble berørt i dette prosjektet er viktige byggesteiner for kvalitetssikring av slike tjenester.

Varighet: 31.08 - 31.12.1999 (Avsluttet)

Programtilknytning i Forskningsrådet: NIN - program for nasjonale informasjonsnettverk (Programmet er avsluttet).

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26