Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Europeisk samarbeid om nyskapende og nyttige IKT-baserte løsninger for eldre: AAL-programmet 2008-2013

I 2008 startet ett nytt 6-årig europeisk teknologi- og innovasjonsprogram om nyskapende og nyttige IKT-baserte løsninger for eldre. Programmet er kalt AAL: Ambient Assisted Living, og visjonen er "Ageing well in the information society". I tillegg til målet om økt livskvalitet for eldre, skal programmet styrke europeisk næringslivs evne og vilje til å frambringe IKT-baserte løsninger som bidrar til at eldre kan leve et aktivt og selvstendig liv lengst mulig.

AAL er et samarbeidsprogram mellom 25 land, og det er åpent for nye partnerland. AAL er organisert på siden av EUs 7.rammeprogram for FoU, men EU deltar økonomisk gjennom IKT-delen av rammeprogrammet.

AAL støtter prosjekter med 2-3 års varighet. Prosjektene må ha partnere fra minst 3 av de land som deltar i AAL, og det kreves aktiv medvirkning fra relevante brukere.

Deltakelsen kanaliseres gjennom nasjonale programmer i de land som er partnere i AAL, for Norges vedkommende IT Funk. Hvert lands økonomiske bidrag er øremerket det egne lands prosjektdeltakere. Midler til norske partnere hentes fra flere kilder, men kanaliseres gjennom Forskningsrådet ved IT Funk.

Arbeidsprogrammet for AAL omfatter følgende områder:

 1. Helse- og helserelaterte tjenester i og til hjemmet
 2. Mobilitet
 3. Sosial interaksjon
 4. Informasjon og læring
 5. Trygghet, sikkerhet og rett til privatliv
 6. Formidling av varer og tjenester
 7. Fritid og hobby

AAL har hittil gjennomført tre utlysninger, den første i 2008 med tema IKT-løsninger for eldre med kroniske plager, den andre 2009 med temaet IKT-baserte løsninger til støtte for sosial aktivitet og samfunnsdeltakese blant eldre, og den tredje utlysning i april 2010 med tema IKT-løsninger for eldre i et teknologibasert selvbetjeningssamfunn. Fjerde utlysning våren 2011 gjelder mobilitet, fullstendig utlysningstekst kan lastes ned fra AALs hjemmeside http://www.aal-europe.eu/calls/call-4-2011. Søknadsfristen for denne er 30.juni 2011.

Mer informasjon på AALs hjemmeside, som har adresse www.aal-europe.eu

Logo: AAL

Gode norske resultater ved søknadsevalueringen i AAL Call 5

Norske partnere deltok i 9 av 147 godkjente søknader til AAL-programmets utlysning våren 2012. Interessen for velferdsteknologi har økt kraftig siste året, med 50 % flere søknader til AAL enn i 2011. Temaet for årets utlysning var "IKT-baserte løsninger som hjelper eldre i å bo lengre hjemme". Ekspertevalueringen karakteriserte syv av de "norske" prosjektene som klart støtteverdige ut fra relevans og kvalitet. Tre av dem havnet blant de ti høyest rangerte prosjektene, og to av disse har norsk koordinator. Når finansieringssituasjonen er avklart, vil AALs generalforsamling i slutten av september vedta listen over prosjekter som vil få støtte under Call 5. (30. august 2012)

Kom med forslag til tema og innlegg på AAL Forum 2012!

I september er Nederland vert for AAL-programmets store årlige konferanse "AAL Forum". Forumet er en viktig møteplass for alle som er opptatt av IKT og innovasjon for et aldrende samfunn. Forskere, brukere, forretningsutviklere og politikere inviteres nå til å foreslå presentasjoner og delta i diskusjonen om aktuelle tema på årets forum. Arrangørene ønsker forslag både til korte innlegg (5 min), video (1-5 min) paperpresentasjoner (15 min) og korte spørsmål. Konferansen holdes på engelsk. Fristen for innsending av forslag er 18.juni, med tilbakemelding om aksepterte forslag 6.juli.

AAL Forum 2012 finner sted 24-27. september i Eindhoven, Nederland.
Informasjon og påmelding på forumets hjemmeside: http://www.aalforum.eu/?xg_source=msg_mes_network (13. mai 2012)

Imponerende norsk gjennomslag i AAL-programmet

Siden starten i 2008 er det gjennomført fire utlysninger og igangsatt 101 samarbeidsprosjekter under AAL, det europeiske innovasjonsprogrammet om IKT-baserte løsninger for et aldrende samfunn. Norge deltar i 12 prosjekter, i de fleste med 2-3 norske partnere. Deltakelsen er jevnt fordelt på bedrifter, bruker og forskningsmiljø. Fire prosjekter ledes fra Norge, tre av bedrifter og et av forskningsinstitutt.
Les statusrapport om Norge i AAL (2008-2011).

Ny AAL-utlysning om IKT-baserte løsninger som hjelper eldre å bo lengre hjemme

Tema for den femte utlysningen i europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet AAL er IKT-baserte løsninger som setter eldre i stand til å bo hjemme - også når de trenger hjelp fra andre, som familie, venner eller organisasjoner. Bedrifter, forskere og brukerrepresentanter som er interessert i samarbeidsprosjekter på dette området, anbefales å ta en titt på prosjektforslagene som ble presentert på informasjonsdagen i Brussel 13. mars, de er publisert på AALs hjemmeside.
Søknadsfristen til Call 5 er 31. mai, med sikte på prosjektstart i 2013. (05. mars 2012)

Norge med i to nye AAL-prosjekter, deriblant "vinnerprosjektet" i Call 4

107 søknader kom inn til AALs fjerde utlysning i 2011, der temaet var "IKT løsninger som forbedrer eldres mobilitet i og utenfor hjemmet". Prosjektet med kortnavnet "GameUp" - Game-based mobility training and motivation of senior citizens - kom på førsteplass i evalueringen. Prosjektet ledes fra Spania, og har tre norske partnere: forskningsselskapet Norut i Tromsø, firmaet Cyberlab AS i Trondheim og Tromsdalen menighet i Tromsø.

Det andre prosjektet med norske partnere som kommer i gang etter Call 4, er "T&Tnet: Travel & Transport solutions through emotional NET-working". Norske partnere her er Karde AS, Seniornett Norge og Tellu AS. Også dette prosjektet ledes fra Spania.(26. januar 2012)

AAL-prosjekter med norske partnere

Norge er meget sterkt representert i det europeiske forsknings-, utviklings- og innovasjonsprogrammet Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP). I løpet av de fem første utlysningene (Calls) i perioden 2008 - 2012, er det norske partnere med i til sammen 16 ulike godkjente og finansierte prosjekter. (NB: Finansieringen av de siste 4 prosjektene i Call 5 avgjøres rundt årsskiftet 2012-2013). I seks av prosjektene er det dessuten norske prosjektkoordinatorer. AAL-programmet er et forskningssamarbeid mellom 25 land og er finansielt støttet av EU-kommisjonen.

2012: AAL JP Call 5

(Utlysningsfrist 31. mai 2012, prosjektstart 2013)

Utlysningstema: IKT-baserte løsninger som hjelper eldre å bo lengre hjemme.

Godkjente prosjekter med norske partnere.

 • eCH: eCare@home - daily life management and monitoring solution for elderly with mental disorders.
 • VictoryaHome: Victorya - a robot for integrated care@home and peace of mind carers.
 • PIA: Personal Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Assistant.
 • CarerSupport: Integrated Platform for Informal Carers' Training, Teleconsulting and Collaboration.

2011: AAL JP Call 4

(Utlysningsfrist 30.juni 2011, prosjektstart 2012.)

Utlysningstema: IKT-baserte løsninger som forbedrer eldres mobilitet i og utenfor hjemmet.

Hvilke og hvor mange prosjekter som støttes, avgjøres før utgangen av 2011.

 • T&Tnet: Travel & Transport solutions through emotional-social NET-working
 • GameUp: Game-based mobility training and motivation of senior citizens.

2010: AAL JP Call 3

(Utlysningsfrist 30. juli 2010, prosjektstart 2011)

Utlysningstema: IKT-baserte løsninger for eldre i et teknologibasert selvbetjeningssamfunn.

22 prosjekter ble godkjent og finansiert, hvorav 3 med norske partnere og koordinatorer.

 • Mylife: Multimedia technology for independence and participation for people with dementia.
 • MobileSage: Situated adaptive guidance for the mobile elderly.
 • InclusionSociety: Improve usability of municipal health services and give elderly easy access to the self-serve society.

2009: AAL JP Call 2

(Utlysningsfrist 5. mai 2009, prosjektstart 2010)

Utlysningstema: IKT-baserte løsninger til støtte for sosial aktivitet og samfunnsdeltakelse blant eldre.

30 prosjekter ble godkjent og finansierte, hvorav 3 med norske partnere:

 • Co-Living: Virtual collaborative social living community for elderly.
 • Join-In: Senior citizens overcoming barriers by joining fun activities.
 • V2ME: Virtual coach reaches out to me.

2008: AAL JP Call 1

(Utlysningsfrist 21. august 2008, prosjektstart 2009)

Utlysningstema: IKT-baserte løsninger for eldre med kroniske plager.

23 prosjekter ble godkjent og finansierte, hvorav 4 med norske partnere og en av dem som prosjektkoordinator.

 • CAP MOUSE: Development of an oral interface for elderly and disabled persons.
 • IS-ACTIVE: Inertial sensing systems for advanced chronic condition monitoring and risk prevention.
 • A2E2: Adaptive ambient empowerment for the elderly.
 • REMOTE: Integrated and modular system for remote health and social care for elderly living in rural and isolated areas.

Brosjyre med omtale av alle prosjekter under Call 1 og Call 2

aal-brochure-2010.pdf

AALs hjemmeside

www.aal-europe.eu

Dette dokumentet ble første gang publisert 25.04.2008, og ble sist oppdatert 27.03.2014.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26