Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyhetsarkiv 2010

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Logomontasje: MediaLT AS, Tingtun, Funka Nu og Universell Utforming AS

Ny lovgivning gir flere selskapsetableringer

Kravene til universell utforming i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og den nye Plan- og bygningsloven har ført til at det har vokst fram flere rådgivningsselskap innen universell utforming og tilgjengelighet. De fire toneangivende på dette markedet er forsknings- og utviklingsselskapet MediaLT AS og rådgivningsselskapene Universell Utforming AS og Funka Nu AB, et svensk selskap som opprettet kontor i Norge høsten 2010. (27. november 2010)

EU følger opp FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Europakommisjonen lanserer en strategi for EUs oppfølging av FN-konvensjonen fra 2006. Målet er å bygge ned alle barrierer som hindrer funksjonshemmedes tilgjengelighet, både i det offentlige rom og i den digitale verden. Strategien følges opp med konkrete tiltak og en timeplan for gjennomføring. Offentlig statistikk viser at minst 80 millioner mennesker i EU-området har nedsatt funksjonsevne, på verdensbasis er tallet anslått til minst 650 millioner. (27. november 2010)

Jakter på smidige mikrofon- og bryterløsninger

I dag finnes det ingen gode mikrofon- og bryterløsninger for personer med sterkt nedsatt motorikk i armer og hender, og for rullestolbrukere. Kunnskapen om egnede løsninger for mennesker med slike brukerkrav er svært liten, også internasjonalt. Et bredt sammensatt samarbeidskonsortium ledet av MediaLT har derfor fått støtte av IT Funk til å identifisere og analysere ergonomiske og teknisk utfordringer knyttet til mikrofon- og bryterløsninger for alle som ikke kan bruke standardløsninger på grunn av nedsatt bevegelsesevne. (17. november 2010)
Prosjektbeskrivelse: SMIDIG - Smidige mikrofon og bryterløsninger

Riitta Hellman i Karde AS

Den røde tråd-prosjektet vil utprøve idéer i reelle case

- En av hovedkonklusjonene i Den røde tråd-prosjektet er at vi ønsker å utprøve vår prototype med tidslinje som det bærende konsept i et demonstrasjonseksempel, gjerne i helt konkrete tjenester, sier Riitta Hellman i Karde AS som var en av samarbeidspartnerne i prosjektet. De øvrige var Det Norske Veritas, Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene, SSB, Helsedirektoratet og KS. (12. november 2010)

Universell utforming tema på Verdens Standardiseringsdag 2010

"Tilgjengelighet for alle" var hovedtema under seminaret som markerte Verdens Standardiseringsdag i Brussel. EU-kommisjonen arrangerte seminaret, som samlet spesialister, parlamentarikere og fagfolk fra hele Europa. Les mer om seminaret og last ned presentasjonene på adressen: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/wsd-2010/index_en.htm (12. november 2010)

Nytt nettsted for handlingsplanene for et universelt utformet Norge 2025

Nettsidene til regjeringens handlingsplaner for universell utforming og økt tilgjengelighet er flyttet til en ny plattform under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (22. oktober 2010)

Med VOMOTE kan man talestyre PC-en på norsk

Nå kan du talestyre PC-en på norsk

MediaLT AS lanserer 15. oktober sitt nye produkt VOMOTE: talestyring av PC på norsk. Talestyring har hittil bare vært tilgjengelig på engelsk og andre verdensspråk, nå kommer det endelig på norsk. VOMOTE gjør det mulig å få datamaskiner til å gjøre de fleste operasjoner ved å gi muntlige ordre med norsk tale. MediaLT startet utviklingen av produktet VOMOTE i 2006 med forprosjektstøtte fra IT Funk. (30. september 2010)

Abilia AS mottok Forskningsrådets innovasjonspris 2010.

Abilia AS vinner av Forskningsrådets innovasjonspris 2010

Forskningsrådet deler hvert år ut sin innovasjonspris til en bedrift som har eller har hatt støtte fra ett av rådets næringsrettede programmer. Årets vinner er Abilia AS (tidl. Falck Igel), som i flere omganger siden 2002 har fått støtte fra IT Funk til utvikling av de banebrytende produktene ROLLTALK og MEMO-serien. (29. september 2010)

Alle har rett til nettborgerskap

Sosiale medier og nettverk blir stadig viktigere samfunnsarenaer, og kravet om tilgjengelighet for alle til informasjonssamfunnet gjelder også her. Men både i Norge og internasjonalt mangler man systematisk kunnskap om hva universell utforming betyr på dette området. Et bredt sammensatt samarbeidskonsortium ledet av MediaLT har derfor fått støtte av IT Funk til et toårig prosjekt som skal utvikle metoder som sikrer universell utforming i sosiale medier. (30. september 2010)

Rapporten Universell utforming - samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web er utført av Standard Norge

Pliktig web-standard for nettilgjengelighet

Norge følger internasjonal standard for nettilgjengelighet ved innføring av WCAG 2.0 som obligatorisk. WCAG står for Web Content Accessibility Guidelines - eller retningslinjer for tilgjengelighet til informasjon og tjenester på internett. Innføring av WCAG 2.0 som obligatorisk standard vil bli dyrt, men i følge en utredning fra Standard Norge vil fordelene overstige kostnadene. (29. september 2010)

Internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo i 2012

Fire departementer og flere fagetater står bak et initiativ om å arrangere en stor, internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo i 2012. Hovedmålet med konferansen, som ventes å samle 550 deltakere, er å skape en attraktiv møteplass mellom forskning og praksis der deltakerne får oppdatert kunnskap om hva som er oppnådd og hvor utfordringene finnes i arbeidet mot et mer tilgjengelig samfunn. (05. september 2010)

Ny kategori for rundskriv på IT Funks dokumentasjonssider

IT Funk har opprettet en ny kategori for aktuelle og nyttige rundskriv under Dokumentsamling i vår hovedmeny. Kategorien har navnet Rundskriv. Deltasenteret har utgitt en rekke nye publikasjoner, og lenker til disse er plassert under kategorien Veiledere.
Se Rundskriv og Veiledere under Dokumentsamling i vår hovedmeny. (05. september 2010)

Nytt rundskriv om universell utforming

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt ut et nytt rundskriv som klargjør hvordan plikten om universell utforming etter paragraf 9 i diskriminerings- og likestillingsloven skal forstås. Rundskrivet gir eksempler på hva plikten innebærer, hva som kreves av virksomhetene og hvordan de kan arbeide aktivt og målrettet.
Her finner du mer om rundskrivet og lenke til selve rundskrivet: http://www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/nytt_rundskriv_om_universell_utforming_i_diskriminerings__og_tilgjengelighetsloven_742134 (05. september 2010)

Tre nye IT Funk-prosjekter i sommer

Tre forprosjekter har kommet i gang med støtte fra IT Funk denne sommeren: JusFone - en smarttelefon for alle, der initiativtaker Rich Chan samarbeider med Norsk Regnesentral og Seniornett, og Lavterskel IKT for eldre: Bedre IKT-støtte i nybegynneropplæring av de eldste eldre, ledet av Norsk Regnesentral i samarbeid med Seniornett. Det tredje er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med norske og amerikanske miljøer: "Kunnskap for å styrke synshemmedes posisjon i informasjonssamfunnet", kortnavn EVIIS. Prosjektet ledes av selskapet Include All AS i Oslo, og har engelsk som arbeidsspråk. Omtale av prosjektene finnes på undersiden Prosjekter. EVIIS-prosjektet finnes både på undersidene Prosjekter og English. (01. september 2010)

AAL

Nytt AAL-prosjekt med norske partnere klart til start

Tredje og siste prosjektet med norske partnere i den andre søknadsrunden i AAL-programmet settes i gang 1.oktober 2010. Tittelen er "Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly" - forkortet Co-Living. Prosjektet har 9 partnere fra 5 land og hovedkoordinator fra Nederland. De norske deltakerne er SINTEF og Trondheim kommune. Beskrivelse av prosjektet på engelsk finnes på undersiden AAL Projects. (01. september 2010)

Oppstart av tre nye AAL-prosjekter med norsk deltakelse

IT Funk har lagt ut presentasjoner av de tre prosjektene med norske partnere som kommer i gang etter den andre utlysningen i AAL-prosgrammet (Call 2). Titlene på prosjektene er "Join-In: Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities", "V2me: Virtual Coach reaches out to me" og "Co-Living: Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly". (26. august 2010)

93 søknader til siste AAL-utlysning - 6 med norske partnere

Til fristens utløp for AALs tredje utlysning 30.juli var det kommet inn 93 søknader med 675 partnere. Årets utlysning gjaldt IKT-løsninger for eldre i selvbetjeningssamfunnet: "ICT-based Solutions for Advancement of Older Persons` Independence and Participation in the Self-Serve Society".

Samlet søknadssum fra de 93 prosjektene er 142 millioner Euro - nesten 3 ganger den tilgjengelige rammen. De norske partnerne søker om 3,1 mill. Euro, mens totalrammen her er 1,1 mill. Euro fra Forskningsrådet og EU. Fire av de seks prosjektene med norske partnere har også norsk hovedkoordinator. (26. august 2010)

Bladet Din Hørsel har intervju med forsker Irene Olaussen

Hørselshemmede opplever fortsatt å bli utestengt

Irene Olaussen (33) tok nylig sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo med en avhandling om landets største gruppe av funksjonshemmede; hørselshemmede, der hun setter fokus på forholdet mellom politikk og praksis. I utgangspunktet skal hørselshemmede inkluderes og delta fullt ut i samfunnslivet. Men Olaussen viser at trass i stor ressursinnsats og stadig bedre rettigheter, opplever mange hørselshemmede fortsatt at de blir ekskludert. Olaussen er bredt presentert i et intervju i medlemsbladet Din Hørsel.

Etter avtale med Hørselshemmedes Landsforbund kan vi gjengi hele intervjuet: Bør vi gjøre ting annerledes? (pdf 1,8 MB)
(26. august 2010)

EU lyser ut store midler til prosjekter om IKT og internett

20.juli offentliggjorde EU 7. rammeprogram for forskning og utvikling (FP7) store nye midler til satsinger på 51 områder, deriblant IKT generelt og en spesiell satsing kalt "Future Internet". For 2011 er budsjettet økt til 1,2 milliarder Euro til IKT-forskning og 90 millioner Euro til framtidens internett. (27. juli 2010)

Helsesektoren i fokus for Statens designkonkurranse 2010

Statens designkonkurranse vil i år fokusere på helsesektoren. Bak årets konkurransen står Norsk Form og Helse- og omsorgsdepartementet. Målet er å utvikle løsninger som skaper gode opplevelser for pasienter i møtet med helsevesenet. Rett over sommeren utlyses anbudsrunden for de valgte oppgaver innen akuttmedisin og forebygging av livsstilssykdommer som diabetes. Deltakerne skal her beskrive hvordan deres designbyrå vil takle konkrete prosjekter som er lokalt forankret i helsesektoren i Norge. Vinneren kan regne med et oppdrag til en verdi av en halv million kroner. (5. juli 2010)

Norge i spissen for EU-prosjekt om felles plattform for IKT-baserte tjenester for eldre

universAAL logo

Sintef IKT er koordinator for et stort nytt prosjekt - "universAAL", der målet er å utvikle en åpen og standardisert plattform for IKT-løsninger som kan gi eldre et rikt og selvstendig liv i et digitalt samfunn. Prosjektet skal samle og vedlikeholde det som finnes av IKT-løsninger innen AAL-området (AAL=Ambient Assisted Living). Forsker Marius Mikalsen ved Sintef IKT er en sentral person i UniversAAL. (16. juni 2010)

Nettjenester for idéutveksling og partnersøk til AAL Call 3

Kontaktbehovet er stort blant potensielle søkere til den siste utlysningen fra AAL-programmet, som har tittelen "ICT-based Solutions for Advancement of Older Persons' Independence and Participation in the "Selv-Service Society". (09. juni 2010)

Nyskapende berøringsskjerm for demenspasienter og omsorgspersoner

Et samarbeidskonsortium ledet av Tellu AS har fått støtte av IT Funk til prosjektet Touch-IT, som skal utvikle en berøringsskjerm med IKT-tjenester til bruk for demenspasienter, pårørende og helsepersonell. Løsningen, som vil representere noe helt nytt, skal utprøves i det norske markedet høsten 2010. Prosjektet er basert på erfaringene fra forprosjektene Alder'n og SAMPO, som nylig er gjennomført med støtte fra IT Funk. (09. juni 2010)

Bok: Innovating With People - The Business of Inclusive Design

Ny bok om inkluderende design fra Norsk Designråd

Under den internasjonale konferansen i Oslo i mai, European Business Conference on Inclusive Design - Innovation for all 2010, kunne redaktør og leder av Innovasjon for alle programmet i Norsk Designråd, Onny Eikhaug, presentere en ny og instruktiv bok om inkluderende design. (01. juni 2010)

Vinnerne av 24-timers konkurransen i klassen Beste idé blir gratulert av Audun Lysbakken.

Inspirerende internasjonal konferanse om inkluderende design i Oslo

For andre gang inviterte Norsk Designråd til en europeisk næringslivskonferanse i Oslo med inkluderende design som tema "European Business Conference on Inclusive Design,Innovation for All 2010". Designere, forskere, næringslivsfolk og opinionsledere fra mange land holdt foredrag og ledet workshops og konkurranser i et tettpakket program. Fra norsk side var både Kongehuset og regjeringen representert: HKH Kronprinsesse Mette-Marit holdt åpningsinnlegget, etterfulgt av næringsminister Trond Giske og barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken. (01. juni 2010)

Deltasenteret overføres til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 1. juni

På bakgrunn av et politisk vedtak i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, blir Deltasenteret nå overført fra Helsedirektoratet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Deltasenteret flytter samtidig til Bufdirs lokaler i Universitetsgata 7. (28. mai 2010)

Ny utlysning i AAL-programmet - partnersøk i gang

AAL Call 3 gjelder løsninger for eldre i et teknologibasert selvbetjeningssamfunn: "ICT-based Solutions for Advancement of Older Persons' Independence and Participation in the "Self-Serve Society". Et system for partnersøk er nå åpnet på AALs hjemmeside. Utlysningen er publisert på på AALs hjemmeside www.aal-europe.eu. (23. april 2010)

Økt kvalitet og omfang av brukermedvirkning

Et nytt kunnskapsutviklings- og dokumentasjonsprosjekt skal bidra til økt kvalitet og større omfang av brukermedvirkning for personer med kognitive funksjonsbegrensninger, spesielt i prosjekter under IT Funk og AAL. Prosjektet ledes av Ingunn Rasmussen Sørlie i Pharos AS, og gjennomføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. (23. april 2010)

Professor Jan Tøssebro

Ny bok: Gap mellom teori og praksis i inkluderingspolitikken

I praksis er det vanskelig å inkludere funksjonshemmede. Det er derfor et stort gap mellom politiske intensjoner, virkelighet og praksis. Det er konklusjonen til professor Jan Tøssebro ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU i boka "Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv". Ofte blir utføretrygd en enklere løsning enn å prøve å finne jobb til funksjonshemmede. (23. april 2010)

IT Funks årsrapport viser økt aktivitet i 2009

IT Funks årsrapport for 2009 er nå klar etter behandling i Brukerforum. Rapporten viser at aktiviteten er økende, både i antall prosjekter og ikke minst mediedekningen av dem. 21 prosjekter fikk støtte av IT Funk i 2009, mot 18 i 2008 og 11 i 2007. Årsrapporten oppsummerer alle IT Funks aktiviteter og resultater: prosjekter i IT Funk og AAL, informasjonsarbeid, prisutdelinger, publikasjoner og brukerrettede arrangementer.

Les hele rapporten under menyknappen: Årsrapporter. (6. april 2010)

Unge funksjonshemmede med ny jobbportal

Unge funksjonshemmede har fått sin egen jobbportal på nettet, med navnet Jobbressurs.no. Målet er å fremme et inkluderende arbeidsliv ved å gi arbeidssøker og arbeidsgivere et sted å møtes og et sted å hente kunnskap. Det er gratis for arbeidsgivere å lyse ut stillinger som kan tilpasses unge med nedsatt funksjonsevne. (6. april 2010)

Syntetisk barnestemme på norsk?

Morten Tellefsen i MediaLT AS skal lede et nytt IT Funk-støttet prosjekt som skal utforske hva som skal til for å utvikle en norsk, syntetisk barnestemme. Syntetisk tale er et hjelpemiddel, kalt taleprotese, som brukes av personer med nedsatt taleevne. De senere årene har det skjedd store fremskritt innen talesyntese for voksne. Men på området syntetiske barnestemmer har det skjedd lite, både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal man se nærmere på hva som ligger bak dette, hva som kan gjøres for å løse problemene og eventuelt få til et hovedprosjekt for å utvikle syntetiske barnestemmer på norsk og andre språk. (6. april 2010)

Kan datamaskinen styres ved bruk av lyd - som ikke er tale?

Tradisjonelt styres en PC ved hjelp av tastatur og mus. Utviklingen av taleteknologi har gitt mulighet til å styre datamaskiner ved hjelp av tale. Nå skal en prosjektgruppe undersøke muligheten til også å kunne styre datamaskiner ved hjelp av lyd. IT Funk støtter forprosjektet, som skal gjennomføres i løpet av året. (6. april 2010)

Sigrun Vik fikk prisen Design for alle - Unge Talenter for utformingen av det intelligente brannslukkingsapparatet ACT.

Design for alle - Unge Talenter til Sigrun Vik for brannslukkeren ACT

Allerede i desember 2008 fikk Sigrun Vik IT Funks Studentpris for beste arbeid innen Design for alle med sitt elegante og brukervennlige produkt på et viktig område. Nå har brannslukkingsapparatet ACT også sikret Sigrun Vik Design for alle prisen i klassen for Unge Talenter under Designdagen 2010. (17. mars 2010)

Det universelt utformede valgavlukket som fikk Design for alle prisen 2010 på Designdagen 17. mars i Oslo.

Universelt utformet valglokale årets vinner av Design for alle-prisen under Designdagen 2010

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mottok årets Design for alle-pris på vegne av departementet under Designdagen 17. mars. Prisen ble overrakt av IT Funk-koordinator Maja Arnestad, og ble gitt for et nytt konsept for universell utforming av valglokaler, kalt Blanke Ark. Spesialprisen Design for alle ble opprettet i 2003 etter initiativ fra IT Funk. (17. mars 2010)

Skandinavisk fusjon satser på nytt håndholdt hjelpemiddel

Det norske selskapet Falck Igel AS har gått sammen med det svenske selskapet GEWA AB og dannet et av Europas ledende selskaper innen tekniske hjelpemidler for personer med kognitive, tale og fysiske funksjonsnedsettelser. Det nye selskapet har fått navnet Abilia AS. Sammenslåingen skjedde i slutten av 2009, og like etter startet arbeidet med å utvikle første generasjon av et håndholdt kognitivt hjelpemiddel kalt MEMO Active 2, med støtte fra IT Funk. (12. mars 2010)

SAMPO-forprosjektet videre til første produktversjon

Partene bak SAMPO har nå besluttet å fortsette utviklingen mot en første produktversjon. I det IT Funk-støttede forprosjektet, som nylig er avsluttet, ble det utviklet kunnskap om hvordan elektroniske tjenester kan gjøres tilgjengelig for brukere med kognitiv svikt og laget en prototyp for en slik løsning. (12. mars 2010)

Nytt tilbud om prosjektetableringsstøtte for norske søkere til EUs CIP-program

"Konkurransekraft og innovasjon med IKT"

Direktoratet for innovasjon og IKT (Difi) ønsker å støtte norske virksomheter som vil delta i prosjektsøknader til EU-programmet CIP ICT PSP (Competitiveness and Innovation Framework Program, Information and Communication Technology, Policy Support Programme). Norge deltar i programmet på lik linje med EU-land. Årets utlysning gjelder 107 millioner EURO. (12. mars 2010)

Ny veileder om kognitiv tilgjengelighet på nett

Hittil har man hatt lite kunnskap om hvordan nettsider og elektroniske tjenester bør utformes for å være tilgjengelige for brukere med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Deltasenteret har nå publisert en veileder om dette viktige temaet. Målgruppen for veilederen er alle som utvikler og utformer nettsteder og produserer innhold og tjenester for nettet. Tidligere har Deltasenteret publisert tre veiledere om utforming og anskaffelse av tilgjengelige nettsider. (30. januar 2010)

- Håper dagbok på mobiltelefon blir et nyttig redskap for alle med diabetes

Selvhjelpsystem på mobiltelefon

- Alle brukere som har vært med i prosjektet er strålende fornøyd og sier at den mobiltelefonbaserte dagboken har forenklet hverdagen, sier forsker Eirik Årsand ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i Tromsø. Forprosjektet ble støttet av IT Funk allerede i 2004. I desember 2009 disputerte Eirik Årsand for sin doktorgrad basert på dette systemet. (26. januar 2010)

Fast kurstilbud i "Universell teknologi"

Grunnlaget er til stede i Norge for et permanent sertifiserende kurstilbud i Universell teknologi (IKT og tilgjengelighet) utenfor høyskolesektoren. Dette er konklusjonen fra MediaLT AS etter at pilotprosjektet "Modul i IKT og tilgjengelighet - MIKT" er sluttført med støtte fra IT Funk. Det er hittil gjennomført to kurs, og et tredje startet i januar 2010. Kurset gir deltakerne en praktisk forståelse av hva det vil si å bruke IKT når man har ulike funksjonsnedsettelser. Tilbakemeldingene har vært meget positive, og deltakerne legger vekt på at kurset gir konkret innsikt i de utfordringer brukerne står overfor og hvordan disse kan møtes. (20. januar 2010)

PIPPI-prosjektet videreføres i samarbeid med NAV

MediaLT AS har fått positivt svar fra NAV om deltakelse i et prosjekt for å videreutvikle PC-styringsløsningen fra forprosjektet PIPPI til et ferdig kommersielt produkt. Arbeidet er tenkt gjennomført som en offentlig utviklingskontrakt (OFU) med støtte fra Innovasjon Norge, basert på et tett samarbeid mellom MediaLT som leverandør og NAV som krevende kunde. Høgskolen i Oslo vil også delta i det videre utviklingsarbeidet. (20. januar 2010)

Egen nettside for synstolking av film

MediaLT AS har etablert en egen nettside der all informasjon om tilrettelegging av film for synshemmede skal finnes. Nettsiden er et direkte resultat av pilotprosjektet "Film mellom ørene" der familiefilmen "Bestevenner" ble synstolket og vist på kino i Oslo. Prosjektet er støttet av IT Funk. Resultatene fra prosjektet skal også publiseres på nasjonale og internasjonale konferanser, blant annet på Film og Kinos årlige seminar for norsk filmbransjen i februar 2010.

Mer om prosjektet "FILM mellom ørene" i prosjektlisten og www.synstolking.no (20. januar 2010)

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26