Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyhetsarkiv 2008

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Bilde av THINK City. Foto:THINKTHINK tenker inkluderende i design av morgendagens bilinteriør

Elbilprodusenten THINK vil revolusjonere framtidas bilinteriør. Mye av det vi gjør inne i bilen involverer kommunikasjon med utstyr og løsninger basert på IKT, som å bruke mobiltelefon, styre musikkanlegg og følge kjøreanvisninger fra GPS. Gjennom et spennende samarbeid med Helen Hamlyn Centre ved Royal College of Art i London, vil det norske selskapet utvikle nye og utradisjonelle interiørløsninger for framtidige modeller av THINK City. IT Funk bidrar med delfinansiering av prosjektet, som koordineres gjennom Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle i Norsk Designråd. (14. desember 2008)

Offentlige nettsteder litt bedre på tilgjengelighet - og dok.no er best

Årets vurdering av 693 offentlige nettsteder viser at kvaliteten generelt har økt siden i fjor. Men selv om utviklingen går riktig vei, er det fortsatt et stykke igjen før offentlige nettsteder er tilgjengelige for alle. Resultatene ble lagt fram på konferansen Kvalitet på nett 4. desember 2008. I år - som i fjor - vant Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne prisen for mest tilgjengelige nettsted. (14. desember 2008)

Nytt globalt nettleksikon om IKT-baserte hjelpemidler

AbilityNet Wiki er et nytt initiativ fra veldedighetsorganisasjonen AbilityNet - Storbritannias største kilde til informasjon, råd og veileding om IKT-tilgjengelighet og datatekniske hjelpemidler. Målet med det nye nettstedet er å gjøre det enklere for brukere med funksjonsnedsettelser, fagmiljø, utviklere og leverandører å holde seg oppdatert om hva som finns av IKT-baserte hjelpemidler og utveksle erfaringer om disse og tilgjengelighet til IKT-baserte løsninger generelt. (14. desember 2008)

Ny utlysning i EUs 7. rammeprogram om IKT og tilgjengelighet - informasjonsmøter i Oslo 4.12. og Trondheim 11.12.

Den fjerde utlysningen i IKT-delen av EUs 7.rammeprogram ble offentliggjort 19. november 2008. Fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. april 2009. Bakgrunn, mål og prioriteringer er beskrevet i EU-kommisjonens arbeidsprogram for IKT for perioden 2009-2010. (30. november 2008)

”Lufta er for alle” - en universelt utformet utstilling med IKT som hovedtema åpner 3. desember

Onsdag 3.12. kl.10 åpner Norsk Telemuseum sin nye utstilling "Lufta er for alle" - om universell utforming og tilgjengelighet til IKT. IT Funk har vært en av museets samarbeidspartnere i arbeidet med utstillingen i Norsk Telemuseums lokaler i Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143 i Oslo. Den er planlagt å vare i to år. Du finner mer informasjon om utstillingen på Norsk Telemuseums nettsider. Der kan du også lese en pressemelding med informasjon om programmet på selve åpningsdagen. (30. november 2008)

Nettet skal være for alle - også ved publisering på nett

Dette var hovedutfordringen i forprosjektet ”Tilgjengelig webpublisering” som MediaLT startet i januar 2008, med støtte fra IT Funk. Deres erfaring var at dagens web-baserte publiseringsløsninger var svært dårlig egnet, i verste fall helt ubrukelige, for blinde og andre som benytter datatekniske hjelpemidler. Som et resultat av forprosjektet har de nå utviklet en pilot på en tilgjengelig publiseringsløsning som fungerer for blinde og andre som bruker datatekniske hjelpemidler. (29. oktober 2008)

Dagens interaktive IKT-læremidler lite tilgjengelige for funksjonshemmede

Et nylig avsluttet forprosjekt i IT Funk konkluderer med at dagens interaktive læremateriell ikke er i nærheten av å være universelt utformet. Prosjektet har gjennomført omfattende tester av de mest utbredte løsningene i Norge, og foreslår metoder som kan sikre god tilgjengelighet i eksisterende og nye produkter. Dette var et viktig nybrottsarbeid, etter som det ikke var gjennomført systematiske brukertester på dette området tidligere. (29. oktober 2008)

Nye IT Funk-prosjekter

IT Funk har nylig gitt støtte til tre nye prosjekter.(17. september 2008)

Global profilering av Norsk Designråds innsats for Design for alle

Norsk Designråd har lenge arbeidet for å fremme inkluderende design som verktøy for nyskaping. I mai 2008 arrangerte rådet den internasjonale konferansen European Business Conference on Inclusive Design i Oslo, med verdens designelite blant foredragsholderne. Det siste nyhetsbrevet fra det indiske Design for All Institute er i hovedsak viet denne konferansen, med Onny Eikhaug fra Norsk Designråd som gjesteredaktør.(17. september 2008)

Norsk innspill til EU-høring om webtilgjengelighet

Resultatene fra det IT Funk-støttede forprosjektet "Krav til universell utforming av nettbasert informasjon" er lagt til grunn for et ferskt høringsnotat til EU om tilgjengelighet til nettbasert informasjon og tjenester. Bakgrunnen for høringen som EU-kommisjonen gjennomførte i perioden 2. juli til 7. september var å få innspill til en felles europeisk tilnærming til webtilgjengelighet og andre aspekter ved e-tilgjengelighet, samt mulige tiltak på europeisk nivå som kan bidra til å realisere målet om et inkluderende informasjonssamfunn. (17. september 2008)

Funksjonshemmede får ikke nye venner med pc og mobil

Bruk av mobiltelefon og internett gjør det ikke lettere for ungdom med funksjonshemninger å skaffe seg nye venner. Informasjonsteknologi (IKT) gjør det bare lettere å bli inkludert for dem som har et sosialt nettverk fra før. Det viser forskningen til NTNU-stipendiat Sylvia Söderström. (3. september 2008)

Stor oppslutning om første AAL-utlysning

116 søknader kom inn til fristen 21.august. 11 av dem har norske deltakere, og det er totalt 17 norske partnere fra forskning, næringsliv, offentlig sektor og brukerorganisasjoner. Søknadssummen fra de norske partnerne er nesten 6 millioner Euro, mens Norge har forpliktet seg til å finansiere inntil 1 million Euro. Uavhengige internasjonale eksperter er nå i gang med å evaluere søknadene. Deres anbefalinger om hvilke prosjekter som bør støttes er ventet i oktober/november, slik at prosjektene kan starte ved årsskiftet. (3. september 2008)

Avdelingsdirektør Inge Ovesen i BLD og IT Funks koordinator Maja Arnestad.Nytt eierdepartement på besøk i IT Funks Brukerforum

I oktober 2007 overtok Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) ansvaret for regjeringens arbeid mot etnisk diskriminering og koordinering av den samlede politikken overfor personer med nedsatt funksjonsevne. IT Funk fikk dermed et nytt eierdepartement. Avdelingsdirektør Inge Ovesen i BLD besøkte Brukerforum 18. juni for å orientere om aktuelle saker av betydning for IT Funk. (14. august 2008)

Avisbilaget 'FRITT FRAM'Avisbilaget 'FRITT FRAM' omtaler IT Funk-prosjekter

Det pågående prosjektet ReadPerfect og den talende klokken Memo, som ble lansert i april, er begge omtalt i temabilaget Fritt Fram, som ble distribuert med Dagbladet 17. juni 2008. Her presenteres aktuelle saker og eksempler innen universell utforming. Temabilaget er utformet av Gazelle Communication AS på oppdrag fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. IT Funk har fått tillatelse til å publisere bilaget på hjemmesiden: "Fritt Fram - et temabilag om universell utforming" (pdf-fil). (14. august 2008)

Universell utforming krever mer forutsigbare nettsteder

Universell utforming av nettsteder og nettbaserte tjenester er nødvendig for å realisere målet om et inkluderende informasjonssamfunn. Men i dag finnes det få retningslinjer for tilgjengelighet til nettbasert informasjon og tjenester, utover anbefalinger og krav fra W3C/WAI. Disse alene er ikke tilstrekkelige til å sikre universell utforming på nett. For at alle skal kunne bruke nettet effektivt til å kommunisere med offentlige myndigheter, bruke nettbanken, handle i nettbutikker eller bestille billetter, må informasjon og tjenester være forutsigbare. Dette er en av konklusjonene i det IT Funk-støttede forprosjektet "Krav til universell utforming av nettbasert informasjon", som ble gjennomført av selskapet Hypatia AS, i samarbeid med Standard Norge. Prosjektet har identifisert flere områder som trenger nærmere spesifisering for å sikre universell utforming på nettet, og anbefaler derfor at arbeidet videreføres i et hovedprosjekt. Forprosjektet er nærmere beskrevet på IT Funks prosjektliste. (16. juni 2008)

Windows med norsk stemme

Halvannet år etter at Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys utfordret Microsoft til å utvikle en norsk taleløsning for Windows, foreligger talesyntesen LingSpeakArne. Tirsdag 3. juni ble den lansert på et pressemøte i Norges Blindeforbund, der Fornyings- og administrasjonsministeren, administrerende direktør i Microsoft Norge, generalsekretæren i Norges Blindeforbund og administrerende direktør i LingIT var til stede. (16. juni 2008)

Erfaringer og råd om brukermedvirkning i prosjekter som gjelder personer med kognitive funksjonsnedsettelser

IKT-baserte hjelpemidler kan gjøre hverdagen enklere for personer som sliter med å mestre tid og hukommelse. Aktiv medvirkning både fra brukere og pårørende i produktutviklingen er nødvendig for at hjelpemidlene som utvikles skal bli best mulig tilpasset deres behov. To tidligere IT Funk-støttede prosjekter har bidratt til økt kunnskap om dette. Erfaringene fra prosjektene er tilgjengelige i form av en erfaringsrapport og en veileder, som nå er publisert i IT Funks dokumentsamling. Begge vil være nyttig lesning for alle som arbeider med brukersentrert design og utvikling av hjelpemidler for personer med demens og andre kognitive funksjonsnedsettelser. (16. juni 2008)

Nye IT Funk-prosjekter

Utviklingsfirmaet MediaLT AS og samarbeidspartnere er i gang med tre nye prosjekter støttet av IT Funk. Prosjektene er nærmere beskrevet på IT Funks prosjektliste. (16. juni 2008)

IT Funk med i nytt europeisk forskningssamarbeid om eldre og IKT

Ambient Assisted Living (AAL) er et nytt europeisk samarbeidsprogram som skal støtte FoU- og innovasjonsprosjekter om IKT og eldre. Målet er å bidra til at det utvikles IKT-baserte produkter og løsninger som kan gi mennesker over 65 økt livskvalitet og selvstendighet i hverdagen. AAL er organisert som et samarbeid mellom nasjonale FoU-program i 23 land. Norge deltar gjennom IT Funk, og Nærings- og handels- departementet har øremerket sin bevilgning til IT Funk til norsk deltakelse i AAL. Mer informasjon om AAL-programmet på nettsiden www.aal-europe.eu (25. april 2008)

Det er ikke mye på utsiden av Sniff som minner om avansert teknologi.Førstepris til Sara og ”Sniff - Et spill for alle” i konkurransen Unge talenter på Designdagen 2008

Den ferske interaksjonsdesigneren Sara Johansson fra Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo kan smykke seg med nok en pris for den interaktive lekehunden Sniff. 12. mars ble hun kåret til vinner i konkurransen Unge talenter i kategorien ”Design for alle” på Designdagen 2008, som arrangeres av Norsk Designråd. (28. mars 2008)

Ny rapport med unik dokumentasjon av synshemmedes IKT-barrierer

–Dette er en stor dag for oss, sa interessepolitisk rådgiver Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund da rapporten fra prosjektet ”Synshemmedes IKT-barrierer” ble lagt fram torsdag 6. mars. For første gang gis det her en samlet oversikt over hvilke problemer og utfordringer synshemmede møter ved bruk av informasjonsteknologi. (28. mars 2008)

Den trådløse bryterenheten UNI.Wireless2Ny trådløs bryterløsning forenkler databruk for funksjonshemmede

Alt som kan bryterstyres via ledninger, kan nå også styres med trådløse brytere, takket være en ny norskutviklet løsning. Den nye produktserien som lanseres i mai/juni 2008, er et resultat av det IT Funk-støttede forprosjektet Trådløse brytere - Forenklet IKT-bruk for funksjonshemmede. (28. mars 2008)

Kreative forskningsmetoder har bidratt til ny kunnskap om kognitive utfordringer ved IKT-bruk

Mennesker med kognitive funksjonshemminger opplever mange barrierer på IKT-området, men hittil har det vært forsket lite på hva problemene består i. Et forprosjekt i IT Funk har resultert i økt kunnskap om dette. ”Personalisering som nøkkel til tilgjengelig og interaktiv IKT - PERSONAS” er tittelen på prosjektet som ble gjennomført av Karde AS, i samarbeid med Norsk Regnesentral. (28. mars 2008)

Finansportalens logoForbrukerrådet åpner finansportal for alle norske forbrukere

Mandag 14. januar 2008 lanserte Forbrukerrådet nettstedet Finansportalen.no - Norges offisielle veiviser til bank, sparing og forsikring. Universell utforming har stått sentralt i arbeidet med å utvikle portalen, som skal gjøre det enklere for private forbrukere å orientere seg i jungelen av finansielle tjenester. Målet er at informasjonen skal være nyttig og tilgjengelig for folk flest, også de med nedsatt funksjonsevne. (10. februar 2008)

IT Funk presentert på ny EU-portal: www.epractice.eu

I 2007 lanserte EU-kommisjonen en ny portal om elektroniske offentlige tjenester: www.epractice.eu. Til ministerkonferansen om eInclusion i Lisboa valgte redaksjonen ut et knippe særlig interessante eksempler blant de publiserte prosjekter på portalen. IT Funk var blant de utvalgte. Presentasjonen av IT Funk finnes på adressen www.epractice.eu/cases/2481. (10. februar 2008)

Nytt prosjekt tar opp jakten på det perfekte skjermbildet

Lesing på skjerm øker, både i arbeidslivet og på fritiden. Manglende forståelse og kunnskap om utnyttelse av typografiske virkemidler på skjerm gjør at mange sliter med å lese elektroniske tekster. IT Funk og Deltasenteret har nå gitt støtte til et prosjekt som tar tak i denne utfordringen. (10. februar 2008)

Interaktive elektroniske læremidler skaper nye barrierer for funksjonshemmede

Tradisjonelle lærebøker suppleres eller erstattes i dag av interaktive læremidler. Tilbakemeldinger fra funksjonshemmede viser at disse er lite tilgjengelige. Hittil er det forsket lite på universell utforming av interaktivt læremateriell. IT Funk har derfor gitt støtte til et prosjekt som skal gi systematisk kunnskap om hva problemene består i og foreslå tiltak som kan sikre tilgjengelighet for alle til interaktive læremidler. (10. februar 2008)

Ny rapport om IKT-politikk, funksjonshemming og sysselsetting

Blir potensialet i IKT utnyttet for å få flere funksjonshemmede i jobb?
Dette er et av spørsmålene i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Fafos prosjekt "IKT, funksjonshemming og arbeidsliv", som finansieres av Velferdsforskningsprogrammet i Norges forskningsråd. Nå foreligger den første delrapporten fra prosjektet. (10. februar 2008)

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26