Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyhetsarkiv 2007

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Forsidebilde av Deltasenterets veileder: Tilgjengelige nettsteder 3:3 - Anskaffelse og kvalitetskriterierNy veileder om tilgjengelige nettsteder

Deltasenteret og Norge.no har samarbeidet om å utgi en serie på tre veiledere om hvordan nettsteder skal utformes for å gi god tilgjengelighet. Nå er samlingen komplett. Den siste i rekken: Tilgjengelige nettsteder 3:3 - Anskaffelse og kvalitetskriterier ble lansert på konferansen "Kvalitet på nett 2007" 30. november. Den nye veilederen er spesielt aktuell for alle som skal etablere et nytt nettsted, endre design, anskaffe publiseringsløsning, eller som vil lære mer om tilgjengelighet på nett. (20. desember 2007)

Lettere tilgang til lydbøker i DAISY-format

Tidlig i 2008 lanserer Microsoft et nytt, gratis nedlastbart verktøy til Microsoft Office som vil gjøre det mulig å lagre Word-dokumenter i det digitale lydbokformatet DAISY. Verktøyet ”Lagre som DAISY” er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom det internasjonale DAISY-konsortiet og Microsoft. Omtrent samtidig vil Microsoft lansere en tilrettelagt programvare for norsk talesyntese til bruk i Windows. Denne vil også bli gjort tilgjengelig for gratis nedlastning. (02. desember 2007)

Vellykket fagseminar om FoU-utfordringer innen universell utforming og IKT

Onsdag 21. november arrangerte ressursnettverket Universell IKT fagseminaret ”Sentrale FOU-utfordringer innen universell utforming og IKT”. Blant innlederne var Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, som presenterte regjeringens mål og prioriteringer i arbeidet med å inkludere alle i informasjonssamfunnet. (02. desember 2007)

Stemmestyring skal gjøre databruk enklere og mer effektiv for funksjonshemmede

Med støtte fra VERDIKT-programmet i Norges forskningsråd har utviklingsfirmaet MediaLT innledet en fireårig storsatsing på norsk taleteknologi. Stemmestyring, multimodale brukergrensesnitt og universell utforming er sentrale stikkord for det nye prosjektet. Målet er å legge til rette for at flest mulig skal kunne bruke ny teknologi, også de som har problemer med å benytte tradisjonelle brukergrensesnitt. (02. desember 2007)

Fusjon skaper Nordens ledende aktør innen kommunikasjon, kognisjon og varsling for personer med funksjonsnedsettelser

Det nye selskapet, Falck Igel, ble etablert 1. september 2007, da Falck Vital og IGEL Kompaniet slo seg sammen. Fusjonen ble markert med et seminar ved den offisielle åpningen av det nye selskapets lokaler i Tevlingveien i Oslo. Brukerorganisasjoner, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere deltok i markeringen. (11. oktober 2007)

Oral Mouse logo © Xytech/Brusell DentalTeknologisk nyvinning vil gjøre IKT-bruk enklere for alle som sliter med brytere og datamus

En ny teknologisk oppfinnelse, kalt Oral Mouse, gjør det mulig å styre datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr med tungen alene. IT Funk har nylig gitt støtte til et prosjekt som skal videreutvikle og tilpasse produktet for sterkt bevegelseshemmede og andre som ikke kan bruke IKT-løsninger basert på styring med bryter og mus. (23. september 2007)

Veileder om brukermedvirkning i utvikling av tekniske hjelpemidler for mennesker med demens

Moderne hjelpemidler basert på IKT kan gjøre hverdagen enklere for personer med demenssykdom. Men manglende forståelse og kunnskap om brukermedvirkning fra demensrammede gjør at de sjelden blir tatt med på råd når det utvikles slike hjelpemidler. I det IT Funk-støttede prosjektet ”Utprøving av IT-hjelpemiddel for mennesker med demens/hukommelsessvikt” har man utformet og testet et opplegg for slik brukermedvirkning ved utviklingen av et internettbasert hjelpemiddel: en fjernstyrt dagsplanlegger. Fra dette prosjektet foreligger det nå en veileder om brukermedvirkning i utvikling av tekniske hjelpemidler for mennesker med demens og deres pårørende. (23. september 2007)

Regjeringen foreslår tidsfrister for universell utforming av IKT i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

All ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi rettet mot allmennheten skal fra 1. januar 2011 være universelt utformet, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). I begynnelsen av juli sendte de to departementene et forslag om innføring av tidsfrister for krav om universell utforming av IKT på høring. Svarfristen er 1. oktober 2007. (22. august 2007)

Vel gjennomført konferanse om teknologi og deltakelse i Kristiansand

Konferansen Technology for Participation and Accessible eGovernment Services sin logoPraktikere, forskere og studenter fra hele Europa, Israel, Japan og USA hadde tatt turen til Kristiansand, da Høgskolen i Agder var vertskap for konferansen "Technology for Participation and Accessible eGovernment Services" T4P 25. - 27. juni i år. Konferansen ble åpnet av statssekretær Wenche Lyngholm fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som presenterte den norske regjeringens politikk for å inkludere alle i informasjonssamfunnet. (30. juli 2007)

Det er ikke mye på utsiden av SNIFF som minner om avansert teknologi.IT Funk gir pris til SNIFF - beste studentprosjekt innen Design for alle ved AHO

På Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) var det nylig utstilling og premiering av gode studentprosjekter innen industridesign. For første gang ble det delt ut en pris for beste arbeid innen design for alle, med IT Funk som sponsor. Sara Johansson, masterstudent i interaksjonsdesign, vant IT Funks pris for prosjektet "SNIFF - taktil leke for barn med synshemming". (22. juni 2007)

Nettverksbygging og sertifiserende kurs skal gi økt kompetanse og aktivitet innen universell utforming av IKT

Universell utforming av IKT er et ungt fagområde og det er stort behov for begrepsavklaring og kunnskap om hva universell utforming av IKT-baserte løsninger betyr i praksis. Utviklingsfirmaet MediaLT AS har tatt tak i denne utfordringen og gjennomfører nå to ulike prosjekter som skal gi et kompetanseløft og bygge et aktivt norsk nettverk på dette området. (22. juni 2007)

Ny informasjons-DVD hjelper arbeidstakere med lese- og skrivevansker

Over 30 prosent av alle voksne leser og skriver så dårlig at de ikke mestrer kravene i arbeidslivet, ifølge Arbeids- og velferdsetaten, NAV. Men det er mye hjelp å få, mer enn de fleste vet om. For å bøte på dette har NAV nå utgitt en informasjons-DVD som viser hva som finnes av teknologisk lese- og skrivestøtte i de nordiske land og hvordan mennesker i ulike yrker bruker slike hjelpemidler på jobb og i hverdagsliv. (04. juni 2007)

Demonstrerer universell utforming av tjenester på mobiltelefon og digital-TV

Universell utforming av IKT-baserte løsninger begynner å få fotfeste i design- og webutviklingsmiljøer. Men hittil har det vært liten kunnskap og interesse om temaet blant leverandører av tjenester på nye teknologiplattformer, som mobiltelefon og digital-TV. Det IT Funk-støttede prosjektet ”Norsk OSIRIS og universell utforming” tok tak i denne utfordringen. Arbeidet har resultert i to prototyper som demonstrerer bruk av universell utforming i en publikumstjeneste for endring av skattekort via mobiltelefon og digital-TV. (04. juni 2007)

Brukeren i sentrum i ny veileder om Design for alle i produktutvikling

Som en del av programmet ”Innovasjon for alle”, har Norsk Designråd lansert en ny veileder om Design for alle i produktutvikling. Her viser de med enkle grep og virkemidler at Design for alle er en metode som uten store kostnader kan bidra til utvikling av nyskapende produkter og tjenester som er bedre for alle. (25. mai 2007)

Nyttig på nett om hjelpemidler for personer med demens

Moderne hjelpemidler kan gjøre hverdagen enklere for personer med demens. Men det er ikke enkelt å skaffe seg oversikt over hjelpemidler og hvordan man får tak i dem. GERIA, Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri, har derfor opprettet et nettsted med informasjon om slike hjelpemidler. (25. mai 2007)

IT Funk med ny strategi for forskning og innovasjon for et inkluderende informasjonssamfunn

Strategien for IT Funk 2007-2009 er nå lagt ut på hjemmesiden. Sterkere internasjonalisering og mer effektiv brukermedvirkning i forskning, utvikling og innovasjon om tilgjengelighet til IKT er løftet fram. (18. mai 2007)

Nytt Brukerforum for perioden 2007-2009

Forskningsrådet har oppnevnt et nytt Brukerforum for IT Funk. Medlemstallet er økt til 14, de to nye kommer fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. (30. april 2007) Fra Brukerforums møte 5.juni 2007. Fra venstre Øyvind Skotland, Tom Vavik, Maja Arnestad og Kim Rand-Hendriksen.
Fra Brukerforums møte 5.juni 2007. Fra venstre Øyvind Skotland, Tom Vavik, Maja Arnestad og Kim Rand-Hendriksen.
Foto: Therese N. Olavsrud, Gazelle

IT Funks årsrapport 2006

En kortversjon av årsrapporten er nå lagt ut på hjemmesiden. Her oppsummeres blant annet aktiviteter og resultater i 2006, samt de viktigste utfordringene knyttet til den videre satsingen på IT for funksjonshemmede fra 2007. Les mer under menyknappen Årsrapporter. (30. mars 2007)

Bilde av forsiden på rapporten Eldre og IKT - status 2006Myter og realiteter om eldres IKT-bruk

De eldre henger langt etter resten av befolkningen når det gjelder bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette er en av hovedkonklusjonene i en kartlegging gjennomført av Telenor Research and Innovation (R&I). Resultatene er samlet i rapporten ”Eldre og IKT - status 2006." (23. mars 2007)

E-post med grafiske symboler kan gi nye muligheter for kommunikasjonshemmede

Muligheten til å gjøre seg forstått og dekke dagligdagse kommunikasjonsbehov er ingen selvfølge for mennesker med kommunikasjonshemminger. I det IT Funk-støttede prosjektet "Kommunikasjon via e-post med grafisk symboler" har Høgskolen i Vestfold undersøkt om bruk av e-post med grafiske symboler kan gjøre det enklere for dem å kommunisere med andre. (13. mars 2007)
Bilde som viser bruk av grafiske symboler i stedet for tekst

Nytt om IT Funk-prosjekter

Presentasjoner av to nye prosjekter er nå lagt ut på hjemmesiden:

Prosjektet Synshemmedes IKT-barrierer skal kartlegge muligheter og barrierer ved bruk av IKT for synshemmede, identifisere mulige indikatorer for å følge utviklingen, samt foreslå tiltak som kan fjerne barrierene. Norges Blindeforbund og Norsk Regnesentral står for gjennomføringen av prosjektet, som blir finansiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Dokumentasjonssenteret, Deltasenteret og IT Funk.

Forprosjektet Etablering og vedlikehold av tilgjengelighetsdata gjennom mobilt brukersamarbeid - MoBruk har som mål å gjøre det mulig for funksjonshemmede å etablere og vedlikeholde informasjon om tilgjengelighet ved videreutvikling av eksisterende systemer og omfattende brukertester. Prosjektet ledes av Høgskolen i Østfold ved Avdeling for IKT.

De nye prosjektene er nærmere beskrevet på IT Funks prosjektliste. Der er det også lagt ut en oppdatert beskrivelse av forprosjektet "Stemmestyrt Interaksjon (Stemint)" som nå er avsluttet. Forsknings- og utviklingsfirmaet MediaLT sto for ledelsen av prosjektet, der man kartla status for norsk taleteknologi og undersøkte funksjonshemmedes behov for talestyrt teknologi. Som et resultat av forprosjektet er det sendt en søknad til Verdiktprogrammet i Norges Forskningsråd og Utdanningsdepartementet om støtte til et hovedprosjekt. (8. januar 2007)

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26