Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyhetsarkiv 2006

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Stor vekt på universell utforming i ny stortingsmelding om IKT

Fredag 15. desember presenterte Fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande Røys Norges første helhetlige stortingsmelding om IKT-politikk. Regjeringen legger stor vekt på universell utforming som et redskap for å gjøre informasjonssamfunnet tilgjengelig for alle. Meldingen inneholder flere konkrete tiltak for å oppnå universell utforming av IKT. Videreføring av IT Funk for seks nye år fra og med 2007 er ett av dem. (19. desember 2006)

Smarthusforum med nye nettsider

Smarthusforums nye hjemmesider er verdt et besøk for alle som ønsker å følge med på hva som skjer innen smarthusteknologi. Smarthusforum ble etablert i 2001. Forumet er et leverandør- og teknologiuavhengig nettverk for utviklere, produsenter og brukere av teknologi for smarthus. Målet er å øke forståelsen for teknologiens gevinster blant potensielle brukere spesielt og i samfunnet generelt. Les mer på Smarthusforums hjemmesider. Der tar de også gjerne imot aktuelt stoff som kan publiseres på de nye hjemmesidene. Linken til nettstedet er lagt ut i IT Funks linksamling. (19. desember 2006)

Offentlige nettsteder litt bedre på tilgjengelighet

Årets kvalitetsvurdering av 691 offentlige nettsteder viser at flere har blitt bedre på tilgjengelighet siden forrige test i 2005. Men selv om utviklingen går riktig vei, er det ennå et stykke igjen før statlige og kommunale nettsteder er tilgjengelige for alle.
Resultatene ble lagt fram av Norge.no på den femte konferansen om kvalitet på offentlige nettsteder 1. desember 2006. Norge.no og Deltasenteret lanserte samtidig en ny veileder om hvordan man gjør nettsteder tilgjengelige for alle. (11. desember 2006)

Ny veileder om selvbetjening for alle

Deltasenteret i Sosial- og helsedirektoratet har nylig gitt ut en veileder om utforming av automater for selvbetjening. Veilederen gir råd om hvordan slike automater bør utformes og utplasseres slik at de blir tilgjengelige for alle. (11. desember 2006)

Universell utforming kan gjøre underholdende programvare og populære dataspill tilgjengelige for funksjonshemmede

Morsomme dataspill og multimediaprodukter har blitt en viktig del av manges fritid, men mennesker med ulike funksjonsnedsettelser har hatt lite å velge mellom. I prosjektet ”Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet)” har firmaet MediaLT brøytet vei og vist at det går an å gjøre populære dataspill og underholdningsprodukter tilgjengelige for denne brukergruppen også. (18. november 2006)

Fortsatt langt igjen til tilgjengelighet for alle på IKT-området

Rapporten "Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006" gir en heller dyster beskrivelse av situasjonen for funksjonshemmede fem år etter Manneråk. Fortsatt ekskluderes funksjonshemmede på viktige samfunnsarenaer. IKT-området er ikke noe unntak. Stadig introduseres nye IKT-baserte produkter og løsninger som ikke kan brukes av alle, selv om det finnes tilgjengelig teknologi. Personer som ikke er i stand til å benytte dagens selvbetjente løsninger, må ofte ty til gebyrbelagte tjenester. Konsekvensene av å ikke takle den nye teknologien er på mange måter større i dag enn for fem år siden. (30. oktober 2006)

Styrer Rolltalk med tankens kraft

Det høres ut som science fiction, men er i ferd med å bli virkelighet: Styring av rullestol og talehjelpemiddel gjennom tankens kraft alene. Lørdag 21. oktober sendte TV2 Magasinet et innslag om en amerikansk dame, som ble lam etter et hjerneslag, men som kjørte rullestol, snakket via talemaskin, skrudde på lys og TV bare ved å tenke på handlingen. Ved å koble sammen systemene i hjelpemiddelet Rolltalk og en sensor satt inn i hjernen, BrainGate, er den norske teknologibedriften IGEL Kompaniet og det amerikanske selskapet Cyberkinetics de første i verden som har klart å styre en rullestol utelukkende ved hjelp av signaler fra hjernen. (24. oktober 2006)

Regjeringen går inn for ny seksårig satsing på IT Funk i statsbudsjettet for 2007

Regjeringen ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker å videreføre satsingen på IT Funk i seks nye år når inneværende periode utløper ved utgangen av 2006. Det går fram av statsbudsjettet for 2007, som ble lagt fram 6. oktober i år. (23. oktober 2006)

Ny rapport viser status for norsk taleteknologi i 2006

Forskeren Knut Kvale i Telenor R&I (tidligere Telenor Forskning og Utvikling) har kartlagt situasjonen når det gjelder taleteknologi ”på norsk”. Resultatene er samlet i rapporten ”Norsk taleteknologi - Statusrapport hausten 2006”. Arbeidet er finansiert av IT Funk og BRAGE-prosjektet i Norges forskningsråd, samt ”Customer self-service”-prosjektet i Telenor. (23. oktober 2006)

Finn en samarbeidspartner i Europa ved hjelp av nettverket Innovation Relay Centres

Har du utviklet ny teknologi, løsninger eller kunnskap som kan brukes utenfor Norges grenser? Ønsker du å finne fram til eksisterende teknologi til bruk i egne utviklingsprosjekter? Eller savner du et verktøy for å finne relevante FoU-samarbeidspartnere i Europa? Da kan du få hjelp via IRC-nettverket. (23. oktober 2006)

Nytt om IT Funk-prosjekter

Presentasjoner av tre nye prosjekter er nå lagt ut på hjemmesiden:

Forprosjektet "Stemmestyrt Interaksjon (Stemint)" har kartlagt status for arbeidet innen norsk taleteknologi, og undersøker nå mulighetene for å sette i gang et utviklingsprosjekt. Både funksjonshemmede og fagmiljøer har etterlyst en ny satsing på dette feltet. Det langsiktige målet er å få fram gode norske løsninger for stemmestyring av PC. Utviklingsfirmaet MediaLT AS leder prosjektet.

Tilleggsprosjektet ”Norsk OSIRIS og universell utforming” gjelder universell utforming ved utvikling av elektroniske tjenester på nye teknologiformer som mobiltelefon og digital TV. Målet er å bidra til at elektroniske tjenester blir tilgjengelige for flest mulig. Arbeidet er knyttet til prosjektet Norsk OSIRIS, som er del av det internasjonale OSIRIS-prosjektet i EUREKA. IKT Norge har ledelsen av prosjektet, der også Skatteetaten deltar.

Prosjektet ”Utvikling av en talende klokke” handler om utvikling av et nytt hjelpemiddel for hukommelsesstøtte for mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. Ansvarlig for prosjektet er Falck Vital AS. IT Funk støtter første del av prosjektet og utvalgte formidlingstiltak.

Prosjektene er nærmere beskrevet på IT Funks prosjektliste. (19. september 2006)

Bredt europeisk samarbeid om økt innsats på ”eInclusion”

IKT for et inkluderende samfunn var tema for en stor EU-konferanse i Riga 11-13 juni 2006. Ministre fra 34 europeiske land, deriblant Norge, sluttet seg til en felles erklæring for å fremme inkludering og motvirke digitale skiller i samfunnet. Den nye Riga-erklæringen markerer starten på en bred europeisk satsing på tilgjengelighet og IKT som redskap for et inkluderende samfunn. (5. juli 2006)

Tolk i lomma kan gjøre det enklere for døve å kommunisere med hørende

Nye løsninger basert på tredje generasjons mobilnett kan gi bedre kommunikasjonsmuligheter for tegnspråklige. Dette er særlig viktig i arbeidslivet, der det stilles store krav til spontan kommunikasjon og møter på kort varsel. Det viser resultatene fra det IT Funk-støttede prosjektet "Forsøk med tegnspråktolking via 3G mobiltelefoner". (5. juli 2006)

Vellykket messedeltakelse for IT Funk på "Selvstendig liv - Handicap 2006"

Mange interesserte besøkte IT Funks stand på ”Selvstendig liv - Handicap 2006 ”på Lillestrøm 30. mai - 1. juni. Representanter fra syv prosjekter demonstrerte nye løsninger som viser bredden i IT Funks arbeidsområde. Fire prosjektledere holdt hvert sitt miniseminar under messen. (12. juni 2006)

Universell utforming inn i forskrift om offentlige anskaffelser

Hensynet til personer med funksjonsnedsettelser skal veie tungt når staten gjør sine framtidige innkjøp. Nye offentlige innkjøpsregler skal bidra til at produkter, tjenester, bygninger og omgivelser utformes slik at de kan benyttes av alle. Det skriver Fornyings- og administrasjonsdepartementet i en pressemelding 3. mai 2006. (29. mai 2006)

IT Funks årsrapport 2005

Årsrapporten for 2005 er nå lagt ut på hjemmesiden. Her oppsummeres blant annet de viktigste aktivitetene for IT Funk i 2005, høydepunkter og funn fra prosjekter som ble avsluttet i fjor, samt de viktigste utfordringene for videre FoU-innsats knyttet til IT for funksjonshemmede. Les mer om dette under menyknappen Årsrapporter. (10. april 2006)

Norsk initiativ ledet fram til nytt EU-prosjekt

DIADEM ” Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the community” er den offisielle tittelen på ett nytt treårig EU-prosjekt, som etter planen skal starte opp i september 2006. Fire av de ni partnerne i prosjektet er norske, deriblant Norsk Regnesentral (NR) og selskapet KARDE AS. De to var også initiativtakere til søknaden til programmet eInclusion under Information Society Technologies i EUs 6.rammeprogram for FoU. Nå gjenstår kun noen formaliteter før kontrakten med EU-kommisjonen kan undertegnes. (10. april 2006)

Moderne arbeidsplassutforming kan bidra til økt inkludering av arbeidstakere med funksjonsnedsettelser

Resultatene fra et forprosjekt utført ved Telenors nye administrasjonsbygg på Fornebu tyder på at åpne, fleksible kontorplassløsninger og utstrakt bruk av teknologiske løsninger kan bidra til å skape gode betingelser for inkludering av ansatte med funksjonsnedsettelser. Fafo, Institutt for arbeidslivs og velferdsforskning står bak undersøkelsen som ble gjennomført i perioden mai - september 2005, på oppdrag fra Deltasenteret. Prosjektet fikk også støtte fra IT Funk. Hensikten med forstudien var å finne fram til relevante problemstillinger for videre forskning på feltet universelt tilgjengelige arbeidsplasser. (10. april 2006)

Nytt nettsted om fattigdom og sosial eksklusjon

Et eget nettsted som holder deg oppdatert på temaene fattigdom og sosial eksklusjon er nå etablert. I tillegg til en egen nyhetstjeneste med nyhetsklipp fra norske og skandinaviske medier, inneholder nettstedet informasjon om seminarer og konferanser, statistikk, samt aktuelle forskningsrapporter på feltet. Der finner du også linker til nettsteder om forskning og offisiell informasjon, både i Norge, Skandinavia, Europa og USA. (10. april 2006)

Deltasenteret med ny veileder om universell utforming i offentlige anskaffelser

Universell utforming er et av kravene i forslaget til revidert lov om offentlige anskaffelser, som ventes lagt fram for Stortinget i mars 2006. Deltasenteret har allerede lansert en ny veileder om temaet. Veilederen vil være et praktisk verktøy for bestillere av varer og tjenester innen det offentlige, men også være til hjelp for leverandører som skal utforme sine varer og tjenester slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming. (20. februar 2006)

Stor interesse for norsk bryterløsning for funksjonshemmede på datamesse i London

Prototyper på de norskutviklede trådløse bryterløsningene for alternativ styring av datamaskiner ble lansert på den internasjonale datamessen for utdanning og læring, BETT, i London i januar i år. Løsningene fikk meget god mottakelse blant fagfolk fra mange land. De nye trådløse bryterløsningene er et resultat av det IT Funk-støttede forprosjektet "Trådløse brytere - Forenklet IKT-bruk for funksjonshemmede". (12. februar 2006)

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26