Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyhetsarkiv 2005

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Norsk Designråd hedrer produkter og løsninger ”designet for alle”

For første gang fant juryen for det prestisjefylte Merket for God Design to verdige mottakere i kategorien "Design for alle". I konkurransen "Unge Talenter" ble det to prisvinnere i den nye "Design for alle"-klassen. Utmerkelsene ble delt ut på Designdagen 5. desember 2005. (22. desember 2005)

Hvordan går det med IT Funk-prosjektene over tid? Ny undersøkelse viser at det går bra for de aller fleste

Forskningsinstituttet NIFU STEP har undersøkt hva som har skjedd med de prosjektene som ble støttet av IT Funk mellom 1998 og 2004. Formålet har vært å kartlegge prosjektenes videre utvikling, for å identifisere hvilke faktorer som fremmer eller hindrer at prosjektene fører fram til løsninger som blir tilgjengelige for brukere som kommersielle produkter i markedet eller på annen måte. Evalueringen viser at IT Funk har hatt en høy suksessrate i sin portefølje, gitt de rammebetingelsene som eksisterer i dette markedet. (5. desember 2005)

Ny kvalitetssjekk viser at offentlige nettsteder fortsatt er lite tilgjengelige

Resultatene fra årets vurdering av 700 offentlige nettsteder ble annonsert 7. november. Evalueringen viser at det fortsatt er langt igjen før stat og kommuners nettsteder er tilgjengelige for alle, men utviklingen går riktig vei. Norge.no og Kommunal Rapport delte ut fire priser til nettsteder som utmerker seg med god kvalitet. Nettstedet Universell utforming i Miljøverndepartementet vant den nye prisen for Norges mest tilgjengelige offentlige nettsted. (5. desember 2005)

Metode for evaluering av nettsider på høring

EIAO-prosjektet (European Internet Accessibility Observatory), som ledes av Høgskolen i Agder, har samarbeidet med partnerne i to andre EU-prosjekter om et forslag til hvordan tilgjengeligheten til internettsider kan evalueres. EU-kommisjonen har pålagt de tre prosjektene å utarbeide en felles metode for vurdering av internettsider for å sikre at evalueringer blir sammenlignbare og konsistente. Dokumentet er nå lagt ut på åpen høring. Du kan lese mer om dette i saken Ny metode for evaluering av nettsider på høring, publisert på nettstedet Universell utforming 24. november 2005. (5. desember 2005)

Deltasenteret lager veileder om universell utforming i offentlige anskaffelser

Deltasenteret - statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighetSosial- og helsedirektoratet har satt i gang arbeid med en veileder om hvordan offentlige kunder kan stille krav om universell utforming ved innkjøp av varer og tjenester. Deltasenteret leder prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med departementer, brukerorganisasjoner, leverandørsiden, fylkeskommunale og kommunale myndigheter. (31. oktober 2005)

Ny dansk veileder om tilgjengelighet til digitale løsninger

Offentlig Information OnlineDen danske IT- og Telestyrelsen lanserte i 2004 en verktøykasse til hjelp for offentlige myndigheter i forbindelse med anskaffelser av digitalt utstyr, slik at dette skal være tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne. Denne verktøykassen er nå supplert med en interaktiv veileder som skal gjøre det enklere å finne relevante krav til tilgjengelighet både ved anskaffelse og utvikling av digitalt utstyr. Ved hjelp av spørsmål og svar guider veilederen brukeren fram til de krav som er relevante for den aktuelle løsningen. Du kan lese mer om dette i artikkelen Ny guide i værktøjskassen, på nettstedet til Dansk Center for Tilgængelighed. (31. oktober 2005)

Lettere tilgang til informasjon om hjelpemidler i Europa

Europeisk nettverk av informasjonsbaser om hjelpemidlerEt nytt internettbasert verktøy skal gjøre det enklere å få oversikt over hjelpemidler på det europeiske markedet. Fra og med 1. oktober 2005 er innholdet i de nasjonale hjelpemiddeldatabasene i Danmark, Tyskland, England, Spania, Italia og Nederland tilgjengelig fra én og samme søkemaskin. Gjennom det EU-finansierte prosjektet EASTIN har partnerne fra de seks landene samarbeidet om å utvikle det elektroniske nettverket www.eastin.info. Forkortelsen EASTIN står European ASsistive Technology Information Network. (31. oktober 2005)

Norsk pris til tidligere Datakort-elev hos MediaLT

MediaLTHege Finnset Eidseter var en av de første som gjennomførte MediaLTs tilrettelagte kurs i Datakortet for blinde og svaksynte via fjernundervisning. Nylig vant hun prisen for beste norske bidrag i en tekstkonkurranse arrangert av Datakortet AS og den europeiske hovedorganisasjonen European Computer Driving Licence Foundation (ECDL). (31. oktober 2005)

Universell utforming er nå integrert i webutviklingsplattformen ved InterMedia-senteret på Universitetet i Oslo

Arbeidet i det IT Funk-støttede tilleggsprosjektet “Universell tilgang til nye kommunikasjonsarenaer for pasienter og pårørende” har hatt flere positive ringvirkninger:
InterMedia-senteret ved Universitetet i Oslo har nå bygd inn prinsippene for universell utforming i sin egen webutviklingsplattform. Det betyr at universell utforming legges til grunn i stadig flere formidlings- og utviklingsprosjekter ved InterMedia. Les mer om dette i omtalen av prosjektet Universell tilgang til nye kommunikasjonsarenaer for pasienter og pårørende, på IT Funks prosjektliste. (15. september 2005)

Digital deltakelse for alle sentralt i den nye eNorge-planen

Regjeringens plan for IT-politikken de nærmeste årene: "eNorge 2009 - det digitale spranget", ble lansert av moderniseringsminister Morten A. Meyer på en pressekonferanse 27. juni 2005. Digital deltakelse er ett av satsingsområdene i planen, som blant annet har satt som mål at 80 prosent av offentlige nettsteder skal oppfylle Norge.no's kvalitetskriterier for tilgjengelighet innen utgangen av 2007. I 2004 var det kun 7 prosent av dem som tilfredsstilte disse kravene. Øvrige mål og tiltak er nærmere beskrevet i dokumentet "eNorge 2009 - det digitale spranget", på Moderniseringsdepartementets nettside. (09. juli 2005)

Offentlig utvalg med forslag til lov mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne

Alle med nedsatt funksjonsevne bør få styrket rettsstilling gjennom en egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov, mener utvalget som ble oppnevnt av regjeringen i 2002 for å vurdere behovet for å styrke funksjonshemmedes rettsstilling og diskrimineringsvern. (09. juli 2005)

Rapport med ideer til et mer inkluderende selvbetjeningssamfunn

Norsk Designråd og KODE Design AS har gjennomført en analyse av produkter, brukerbehov og nye inkluderende løsninger til erstatning for dagens kølappsystemer. Resultatene er samlet i en rapport som er publisert på Norsk Designråds hjemmeside. IT Funk har støttet arbeidet, som er gjennomført som et pilotprosjekt under Handlingsprogrammet for universell utforming. (24. mai 2005)

Nytt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne - med forskning som viktig sak på dagsorden

Det nye dokumentasjonssenteret, som ble etablert av regjeringen seinhøstes 2004, legger vekt på forskning og samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre som samler inn kunnskap om situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne i Norge. (6. mai 2005)

Nytt norsk nettverk for forskning om funksjonshemming

Alle som er opptatt av forskning om funksjonshemmede i Norge har nå fått et fast møtested på Internett. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNF) er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjonsnedsettelser og marginalisering / diskriminering. (6. mai 2005)

Siste nytt fra IT Funk

IT Funks årsrapport for 2004 og arbeidsplanen for 2005 er nå lagt ut på hjemmesiden. (12. april 2005)

Nytt kurstilbud skal bidra til bedre brukermedvirkning i forsknings- og utviklingsprosjekter

Interessemedvirkning (brukermedvirkning) i FoU-prosjekter som gjelder teknologi er et forholdsvis nytt område. Erfaringer tyder på at det er behov for økt kunnskap om temaet, både blant de som representerer brukerne og de som har ansvaret for gjennomføring av prosjektene. Gjennom tiltaket "Kurs i interessemedvirkning i FoU-prosjekter" har IT Funk støttet et initiativ for å skolere interessenter og prosjektledere i hvordan de kan få til en effektiv og vellykket interessemedvirkning på dette området. (12. april 2005)

Talebasert nettleser gjør Internett tilgjengelig for alle som ønsker en "håndfri" tilnærming

Opera Software kommer nå med en stemmestyrt versjon av sin nettleser, der man kan styre med talekommandoer og få opplest teksten på nettsidene. Løsningen er utviklet i prosjektet "Tilgjengelig Internett gjennom tale" som har vært støttet av IT Funk. Stemmestyringen vil være nyttig for alle brukere som ønsker et alternativ til tastatur og mus for å komme seg rundt på nettet, både dyslektikere, synshemmede og andre som ønsker en "håndfri" tilnærming til Internett. (14. mars 2005)

Stemmestyrt avisportal gir tilgang til nyheter på Internett via telefon

Aviser og andre nyhetskanaler på Internett er blitt en viktig informasjonskilde for mange. Hittil har løsningene vært lite egnet for synshemmede, men nå har det norske selskapet VoiceASP utviklet en talebasert avisløsning som gjør det mulig å navigere i et utvalg internettaviser via stemmen og en vanlig telefon. (14. mars 2005)

Dansk nettsted om it for alle

Kompetencecenteret it for alle (KIA) er en del av IT- og Telestyrelsen i Danmark. Senteret ble etablert i mai 2003 som et ledd i gjennomføringen av den danske regjeringens handlingsplan "Handicap ingen hindring". (07. mars 2005)

Fagbladet Byggmesteren i lydversjon på CD

Norges Byggmesterforbunds fagtidsskrift Byggmesteren er det første norske fagblad som kan tilby sine lesere en lydversjon av den trykte utgaven. Det nye tilbudet er et resultat av samarbeid mellom Byggmesteren og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. (01. februar 2005)

Ny rapport «Teletjenester for flest mulig - hvordan redusere barrierene?»

Telenor R&D (tidligere Telenor Forskning og Utvikling) har analysert tilgjengeligheten til telekommunikasjonstjenester i Norge. Resultatene er samlet i en rapport som er publisert på Telenor R&Ds nettside for åpne publikasjoner. (17. januar 2005)

Nordisk tidsskrift presenterer Norsk Designråd og IT Funks satsing på «Design for alle»

Initiativene fra Designrådet og IT Funk for å få design for alle og universell utforming på dagsorden i norsk design- og produktutvikling, får bred omtale i en artikkel i siste nummer av det nordiske tidsskriftet Form & Funktion. (17. januar 2005)

Internasjonal pris til Norge for god tilgjengelighetspolitikk

Den norske regjeringen er tildelt The Ron Mace Award for arbeidet med å inkludere tilgjengelighet og universell utforming i nasjonal politikk. Prisen ble delt ut på den internasjonale konferansen "Designing for the 21th Century" i Rio de Janeiro, i desember 2004. (17. januar 2005)

Nytt svensk nettsted om tilgjengelighet

Det svenske ombudet for funksjonshemmede står bak opprettelsen av ett nytt nettsted som skal få fart på arbeidet med tilgjengelighet i Sverige: www.tillganglighetscentret.se. (17. januar 2005)

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26