Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyhetsarkiv 2004

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Ny støtteordning i IT Funk skal stimulere til økt kompetanse på design for alle blant studenter innen industridesign og IKT-fag

Fra og med 2005 kan studenter på Masternivå eller høyere få støtte fra IT Funk til designprosjekter med fokus på universell utforming og inkluderende design innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Med den nye ordningen ønsker IT Funk å stimulere studentene til å fokusere på ”design for alle” innen IT Funks arbeidsområde. Målet er å skape økt interesse for og kunnskap om tilgjengelighet og design for alle blant studentene ved å sette dem i stand til å gjennomføre slike prosjekter, som ofte er forbundet med ekstra kostnader til materialer, produksjon og testing m.m. (25. november 2004)

Norsk IT-produkt for funksjonshemmede får stor internasjonal oppmerksomhet

En demonstrasjon av det norskutviklede produktet Rolltalk var åpningsinnslaget da Bill Gates holdt sin store presentasjon på Microsofts IT Forum 04 i København 16. november 2004. ”The Magic of Software” var gjennomgangstema for konferansen, som samlet 4000 deltakere. Fra scenen holdt den norske legen Knut Julius Moskvil foredrag på engelsk om hvordan han mestrer hverdagen ved hjelp av Rolltalk. (24. november 2004)

Dansk nettsted om tilgjengelighet og design for alle

Dansk Center for Tilgængelighed (DCFT) driver et nettsted med mye nyttig informasjon, tips og råd om tilgjengelig design på Internett. Informasjonsteknologi er ett av deres sentrale arbeidsområder, og de har mer enn åtte års erfaring med å gi råd om tilgjengelighet til offentlige institusjoner og private virksomheter. Foruten IT arbeider de også med tilgjengelighet til transport, bygninger og produkter. (27. oktober 2004)

Ny norsk veileder om utforming av tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettstederSosial- og helsedirektoratet ved Deltasenteret har lansert en veileder om "Tilgjengelige nettsteder". Norske myndigheter har satt som politisk mål at offentlige nettsteder skal være tilgjengelige og brukbare for alle. Den nye veilederen er et virkemiddel for å oppnå dette. Norge følger her etter USA og EU, som også har vedtatt et slikt krav til offentlige nettsteder. (16. oktober 2004)

Nytt prosjekt skal studere funksjonshemmedes vilkår for deltakelse i det kommunale eDemokratiet

Selv om mulighetene for politisk deltakelse via Internett er relativt godt dokumentert, er det gjort få studier av hvordan folk vurderer og bruker kommunenes internettsider som kanal for lokalpolitisk deltakelse. IT Funk har nylig gitt støtte til et prosjekt som skal gi økt innsikt i funksjonshemmedes holdning til digitale kanaler for lokalpolitisk deltakelse og engasjement. (7. oktober 2004)

Styrking av britisk lov mot diskriminering av funksjonshemmede

Anti-diskrimineringsloven, The Disability Discrimination Act, er blitt utvidet med to nye bestemmelser som skal bidra til økt likestilling for funksjonshemmede i Storbritannia. Endringene trer i kraft 1. oktober 2004. (29. september 2004)

Ny guide gir brukere med funksjonsnedsettelser hjelp til å velge riktig mobiltelefon

Det finnes ikke én mobiltelefon som kan brukes av alle uansett funksjonsevner. For mange funksjonshemmede kan det være vanskelig å finne ut hvilke mobiltelefoner som passer best for den funksjonsnedsettelse man har. For eksempel vil synshemmede ha nytte av en mobiltelefon med talestyring og et display med mulighet for å endre skriftstørrelse, mens hørselshemmede med høreapparat vil ha behov for en telefon som kan tilkobles teleslynge. (29. september 2004)

Mobile e-helsetjenester kan gjøre det lettere å leve med diabetes og andre kroniske sykdommer

Universell design av mobile tjenester innen telemedisin kan gi mennesker med kroniske sykdommer bedre mulighet til å ta vare på egen helse. Det viser resultatene fra et IT Funk-støttet forprosjekt om alternative og fleksible brukergrensesnitt for mobile helsetjenester beregnet på synshemmede med diabetes. (06. september 2004)

Høgskolen i Agder i spissen for EU-prosjekt om tilgjengelighet til Internett

EU-kommisjonen har gitt Høgskolen i Agder i oppdrag å lede et europeisk forskningsprosjekt som skal kartlegge tilgjengelighet for alle på Internett. Prosjektet inngår i EUs 6. rammeprogram og vil stå sentralt i EUs satsing for et inkluderende informasjonssamfunn. Totalrammen er på 26 MNOK, hvorav EU bidrar med 17 MNOK. Målet er å gjøre offentlig informasjon på Internett mer tilgjengelig for alle europeere. (02. september 2004)

Brukermedvirkning i IKT-utviklingsprosjekter

Brukermedvirkning i IKT-utviklingsprosjekter var tema for en workshop 10. juni arrangert av IT Funk og Deltasenteret, med 20 deltakere fra brukerorganisasjoner, offentlige og private virksomheter. (30. juni 2004)

Moderne teknologi kan være til nytte og glede for demente

Det antas at omlag seks millioner europeere er rammet av demens. Antallet er økende. Dette skyldes at det blir flere eldre og at vi lever lenger. Gjennom det EU-finansierte prosjektet ENABLE har mennesker med demens i Norge, Finland, Litauen, Irland og England testet ut ny teknologi som kan gjøre dem mer selvhjulpne i hverdagen og gi dem og pårørende økt livskvalitet. Resultatene viser at moderne teknologi har et stort potensiale innenfor demensomsorgen. 21. - 23. juni 2004 markeres avslutningen av prosjektet med en stor internasjonal konferanse i Oslo: “Challenges in dementia care: can technology help people with dementia?”. Her vil resultater fra utprøving av hjelpemidlene blant demente og pårørende i fem europeiske land bli presentert og diskutert. Spesielt inviterte gjesteforelesere og forskere fra ENABLE-prosjektet vil holde foredrag innen de hovedområdene ENABLE har jobbet med. (18. juni 2004)

Nå kan du få Merket for God Design for produkter og løsninger «designet for alle»

Inkluderende design og prinsippet om universell utforming skal inn på dagsorden for norsk design- og produktutvikling. I samarbeid med IT Funk og Deltasenteret introduserer Norsk Designråd i år en ny kategori under Merket for God Design: Design for alle. (14. juni 2004)

Populære spill og underholdende programvare skal tilrettelegges for mennesker med sammensatte lærevansker

Det introduseres stadig nye og morsomme dataspill og multimediaprodukter. Men for mennesker med sammensatte lærevansker er det lite å velge mellom. Det vil Morten Tollefsen og Magne Lunde i firmaet MediaLT endre på. I prosjektet ”Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker” skal de tilrettelegge populære spill og utvikle underholdende programvare for denne brukergruppen. Med seg på laget har de tunge markedsaktører som Microsoft Norge AS og spillutviklerne Funcom Oslo AS og Electronic Arts Norge AS. (14. juni 2004)

Universell utforming av informasjonsløsninger i kollektivtrafikken kan gjøre det enklere for synshemmede å reise på egenhånd

Synshemmede møter mange barrierer når de skal benytte offentlige transportmidler på egenhånd. Dette skyldes blant annet at de stiller større krav til informasjon både før, under og etter en reise. IT Funk har nylig gitt støtte til et prosjekt som skal kartlegge hvilke hindringer de opplever og hva slags informasjon de har behov for. (14. mai 2004)

Enighet på Stortinget om mer forskning om universell utforming og tilgjengelighet til ny teknologi

Stortinget behandlet 22. april Regjeringens melding om "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer", St.meld 40 (2002-2003). Regjeringen fikk støtte for de mål, strategier og tiltak som var foreslått for å sikre økt deltakelse og likestilling for alle i det norske samfunnet. Forslagene om å styrke forsknings- og utviklingsarbeidet knyttet til universell utforming og økt tilgjengelighet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi var blant de forslag som fikk størst tilslutning. (14. mai 2004)

Ny teknologi kan gi økt tilgjengelighet for hørselshemmede

En ny veileder om tilrettelegging for hørselshemmede foreslår at ny teknologi tas i bruk for å gjøre samfunnet mer tilgjengelig for hørselshemmede. Muligheter for å varsle nødsentraler via SMS og økt bruk av visuell informasjon er blant noen av tiltakene som foreslås. (26. mars 2004)

Nye og bedre kommunikasjonsløsninger for talehemmede

Ny teknologi kan gjøre hverdagen enklere for mennesker med nedsatt taleevne, enten det er medfødt eller som følge av sykdom eller ulykke. Gjennom det IT Funk-støttede prosjektet "Utvikling av fremtidsrettet software og hardware til hjelpemidlet ROLLTALK for multifunksjonshemmede" har teknologibedriften IGEL Kompaniet AS lagt ned et betydelig arbeid med å tilrettelegge Rolltalk for flere brukergrupper og gi nåværende brukere økt nytte av produktene. (16. mars 2004)

Norsk student fikk skotsk pris for idé til dataprogram for elever med lærevansker

Et forslag til en egnet programvare for bruk i spesialundervisningen i skolen brakte den norske utvekslingsstudenten Torill Bye Wilhelmsen fra Rygge nesten helt til topps i en landsomfattende skotsk konkurranse om beste forretningsidé. Wilhelmsen og hennes medarbeidere konkurrerte med 40 bidrag fra 13 forskjellige universiteter i Skottland, og havnet på 2. plass. Du kan lese mer i artikkelen Priset for god idé, publisert i Moss Avis' nettutgave10. mars 2004 (16. mars 2004)

Stemmebasert informasjonsportal kan gi økt tilgjengelighet til informasjon og tjenester på Internett

Internett er i ferd med å bli en av de viktigste kanalene for offentlig informasjon og tjenester. Stadig flere får adgang til Internett og bruken er økende. Samtidig står noen i fare for å bli utestengt fra denne utviklingen. Dette gjelder spesielt blinde og svaksynte. Forprosjektet "Stemmestyrt informasjonsportal for blinde og svaksynte" viser at ny teknologi og moderne løsninger kan gi disse brukerne mulighet til å delta i informasjonssamfunnet på en helt ny måte. Det norske selskapet Christiania Business Integration AS har vært ansvarlig for forprosjektet, som har testet ut hvordan Internett-teknologi sammen med talegjenkjenning, søketeknologi og talesyntese kan settes sammen til en brukervennlig og attraktiv totalløsning; en stemmestyrt informasjonsportal.
Du kan lese mer om prosjektet på IT Funks prosjektliste. (19. februar 2004)

Talende nettsted skal gjøre informasjon mer tilgjengelig

Fredag 9. januar 2004 lanserte miljøvernminister Børge Brende og sosialminister Ingjerd Schou det talende nettstedet "Universell utforming". Du finner det under Miljøverndepartementets nettsider på adressen: http://www.universell-utforming.miljo.no/. (14. januar 2004)

Strategi for universell utforming i standardiseringsarbeidet

Norske deltakere har vært opptatt av å sikre at interessene til personer med nedsatt funksjonsevne blir ivaretatt i arbeidet med internasjonale standarder. Den nye organisasjonen Standard Norge, som er en sammenslutning av fire norske standardiseringsorganisasjoner, legger opp til økt innsats for å fremme prinsippene om universell utforming i standardiseringsarbeidet. (14. januar 2004)

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26