Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyhetsarkiv

Denne siden inneholder et utvalg egenproduserte saker, som tidligere har stått på IT Funks nyhetsside. Viser også til IT Funks artikkelsamling. Der finner du linker til relevante artikler som er publisert på andre nettsteder, eller i trykte tidsskrifter o.l.


Logo: AAL

Gi forslag til tema og innlegg på AAL Forum 2013 - frist 26. april

I september er Sverige vert for AAL-programmets årlige konferanse "AAL Forum". Forumet har blitt en viktig møteplass for forskere, brukere, forretningsutviklere og politikere som er opptatt av IKT og innovasjon. Arrangøren ønsker forslag til tema og presentasjoner - både korte og lengre.

Konferansen holdes på engelsk. Fristen for for innsending av forslag er allerede 26. april og det gis tilbakemelding om aksepterte forslag i begynnelsen av juni 2013. AAL Forum finner sted i Norrköping, Sverige 24. - 26. september 2013.

Fullstendig utlysning om deltakelse og påmelding på forumets hjemmeside (5. april 2013)

- Mange har ventet lenge på dette, sier barne-, likestillings og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen om ratifiseringen av FN-konvensjonen. Foto: Thomas Olsen

Norge ratifiserer FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Omsider er Norge klar til å ratifisere FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norge undertegnet konvensjonen i mars 2007, men har ventet frem til nå med ratifiseringen fordi lovverket ikke var i samsvar med konvensjonen. Det har vært vergemålsloven som har stått i veien for en ratifisering. Men fra 1. juli trer en ny og tilpasset lov i kraft. Siden konvensjonen ble vedtatt i FN i desember 2006, har 152 stater undertegnet og 125 stater og EU ratifisert. Norge blir den 126. ratifiseringsstaten.

Diskriminering av funksjonshemmede er utbredt i mange land. Konvensjonens mål er å endre dette. Likestillings- og diskrimineringsombudet gis ansvar for å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med konvensjonens bestemmelser.

Mer om ratifiseringen (5. april 2013)

Logo: Deltasenteret

Deltasenterets første utlysning i unIKT med søknadsfrist 12. april

Deltasenteret har lagt ut sin første utlysning om tilskudd til prosjekter innen universell utforming av IKT (unIKT). Det er avsatt 3 millioner kroner for 2013. I tilegg er det avsatt 1,2 millioner til prosjekter som tar utgangspunkt i kompetanseheving innenfor rammen av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet i perioden 2009 – 2013. Mer om tilskuddsordningen, søknadsfrist, kriterier og hvem som kan søke på følgende adresser:

(19. mars 2013)

Logo Difi

Difi søker seksjonssjef for universell utforming – søknadsfrist 3. april

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) søker seksjonssjef for seksjon for universell utforming. Seksjonen er et kompetansesenter som fører tilsyn på universell utforming av IKT. Arbeidsområdet er hjemlet i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Mer om stillingen, arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og lønnsvilkår finner du på denne adressen:

(19. mars 2013)

Logo: Norsk Designråd

Designråd- seminar og utstilling om inkluderende design i London 19. april

Norsk Designråd arrangerer seminar og utstilling med en rekke norske eksempler på inkluderende design i London 19. april. Det er fortsatt mulighet til å delta på seminaret som støttes av UD og ambassaden i London. Det er 20 norske prosjekter som skal presenteres i London, og flere av dem er støttet av IT Funk. Blant annet THINK-prosjektet og mottakerne av Design-for- alle prisen 2011, valgsystemet "Blanke Ark".

Mer om invitasjon til seminaret (på PDF-fil) og Design-for-alle prisen:

(19. mars 2013)

Logo: SILVER project

Digital Agenda Europe med åpen utlysning om robot-løsninger for eldre

EU-prosjektet "SILVER project" - som støtter innovative løsninger som hjelper eldre mennesker til å klare seg lengre i sitt eget hjem - har lagt ut en åpen utlysning om prosjektstøtte. Målet for utlysningen er å få frem ny teknologi som hjelper eldre mennesker til å kunne leve uavhengige i sitt eget hjem ved hjelp av nye robot-løsninger. Mer om utlysningen og "SILVER-prosjektet" på Digital Agenda for Europe's hjemmeside:

(19. mars 2013)

Logo: IT Funk

IT Funks avslutningskonferanse 23. mai på Gardermoen

Forskningsrådet inviterer til en avslutningskonferanse for IT Funk-programmet torsdag 23. mai 2013. Konferansen finner sted på det prisbelønnede hotellet Scandic Gardermoen Oslo Airport Hotel. Hotellet vant Norsk Designråds Innovasjonspris 2011 for sin unike design og universelle utforming.

Påmelding og endelig program for konferansen vil bli annonsert senere. Men hold likevel allerede nå av dagen til konferansen!
(7. februar 2013)

Logo: AAL

Ingen norsk deltakelse i AALs sjette utlysning

Det blir ingen norsk deltakelse i samarbeidsprogrammet Ambient Assisted Living's (AAL) sjette utlysning (Call 6). En forutsetning for norsk deltakelse er at det norske bidraget kan finansieres gjennom et av Forskningsrådets nasjonale programmer. Det er også en forutsetning at det aktuelle temaet og innretningen i utlysningen er innenfor de ulike programmenes programplaner og målsettinger. I tillegg må programmene ha tilgjengelige midler.

For Call 6 har ikke Forskningsrådet lykkes i å finne frem til et program som tilfredsstiller disse forutsetningene. Temaet for den sjette utlysningen var å finne IKT-baserte løsninger som hjelper eldre til fortsatt sysselsetting og arbeid i en første, andre eller tredje karriere gjennom livet.
(7. februar 2013)

Logo: European Commission

EU kartlegger IKT-løsninger for et inkluderende arbeidsliv - svarfrist 15. februar

EU-kommisjonens Institutt for teknologiske fremtidsstudier inviterer til en online kartlegging av iverksatte IKT-løsninger for et inkluderende arbeidsliv og økt sosial deltakelse. Studien foretas i samarbeid med DG Connect. Svarfristen for deltakelse er satt til 15. februar. Undersøkelsen retter seg mot aktører og organisasjoner i EU-programmet eInclusion og Digital Agenda for Europe. Målet for den nettbaserte undersøkelsen er å kartlegge hvilke IKT-løsninger som fremmer et mer inkluderende samfunn og som gir økt vekst, sysselsetting, bedret livskvalitet og sosial deltakelse.

Les mer om undersøkelse: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/measuring-impact-einclusion-actors-europe (7. februar 2013)

Ingen ny programperiode for IT Funk

IT Funk-programmet vil ikke bli videreført i en ny programperiode. I statsbudsjettet for 2013 har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) valgt å overføre ansvar for programmet og ressurser til Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, Deltasenteret. Deltasenteret, som er underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, vil også få ansvar for å bevilge tilskudd til nye prosjekter om universell utforming, økt tilgjengelighet og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. (15. januar 2013)

Brukerforum fortsetter i regi av Deltasenteret

Selv om IT Funk-programmet ikke videreføres, skal likevel det sentrale samarbeidsorganet Brukerforum fortsette. Deltasenteret, som er underlagt Buf-direktoratet, har tatt på seg ansvaret for å planlegge en eventuell videreføring av forumet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har sett de positive resultatene fra forumet, og har derfor vedtatt å overføre nødvendige ressurser.

Helt siden starten i 1998 har medlemmene av Brukerforum utvist et betydelig engasjement og innsats i arbeidet med økt deltakelse, tilgjengelighet og universell utforming av produkter og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Brukerforum har bestått av representanter fra brukerorganisasjoner, forskning og utdanning, kompetansemiljøer innen funksjonshemming, ITK-næringen, arbeidstakerorganisasjoner og produktdesign- og innovasjonsmiljøer. (15. januar 2013)

Avslutningskonferanse for IT Funk i løpet av våren 2013

Forskningsrådet er godt i gang med å planlegge en avslutningskonferanse for IT Funk-programmet. Konferansen vil bli avholdt i løpet av våren 2013. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om konferansen og invitasjon så snart dato er fastsatt. (15. januar 2012)

IT Funks hjemmesider fortsetter

Forskningsrådet har bestemt å beholde IT Funks hjemmeside inntil videre. Det er ikke alle prosjekter med støtte fra IT Funk som er avsluttet, og noen av AAL-prosjektene strekker seg flere år frem i tid. Forskningsrådet ser også nytten og verdien av at interesserte fortsatt kan finne frem i informasjon om prosjekter, resultater, lenker og historikk. Det er imidlertid foretatt en del justeringer og oppdateringer av sidene med henblikk på at IT Funk-programmet ikke videreføres. (15. januar 2013)

Riitta Hellman, Thorhallur Friman Gudmundsson, Ivar Solheim og Tomas Uno Vilhelm Brusell er alle koordinatorer for forskjellige AAL-prosjekter.

Imponerende norsk deltakelse i det europeiske AAL-programmet

Helt siden det europeiske samarbeidsprogrammet Ambient Assisted Living (AAL) ble startet i 2008, har norske forsknings- og innovasjonsmiljøer bemerket seg med svært høy deltakelse og gjennomslag. I konkurranse med store og tunge forsknings- og innovasjonsmiljøer i 23 land, har "lille Norge" hatt en imponerende suksess. Norge er med i over 10 prosent av samtlige igangsatte prosjekter i AAL. Det er norsk deltakelse i 16 prosjekter, og seks av de 16 prosjektene ledes fra Norge. (9. desember 2012)

Logo: AAL

Fire AAL-prosjekter med norske partnere godkjent i Call 5

Norge fortsetter å gjøre det godt i det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet AAL. I programmets femte utlysning (Call 5) er fire prosjekter med norske partnere anbefalt finansiert og gitt godkjennelse til prosjektstart i 2013. To av prosjektene skal koordineres og ledes fra Norge. Temaet for den femte utlysningen er "IKT-baserte løsninger som hjelper eldre å bo lengre hjemme". Når de fire prosjektene er i gang i 2013, vil Norge ha deltatt eller deltar i 16 prosjekter, i de fleste med 2-3 norske partnere. Seks av prosjektene ledes fra Norge. Deltakelsen fordeler seg mellom forskningsmiljøer, bedrifter og brukerrepresentanter.

Mer om de 4 godkjente prosjektene fra Call 5: AAL Projects
(9. desember 2012)

Logo: FAD

Høringsforslag til forskrift om universell utforming av IKT

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har sendt ut på høring forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Forskriften er hjemlet i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 og gjelder IKT-løsninger for nettsteder, webløsninger og selvbetjente automater. Departementet ber spesielt om tilbakemeldinger på virkeområder, definisjoner og om foreslåtte standarder er dekkende.

Mer om høringsnotatet på FADs hjemmeside:

(14. november 2012)

AAL-programmet foreslås forlenget til 2020

Det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet AAL foreslås forlenget fram til 2020. Forslaget ble diskutert i et møte mellom AAL og medlemmer av Europaparlamentet i Brüssel 16. oktober, og ble positivt mottatt. Det nye programmet er planlagt for perioden 2014 - 2020. På møtet ble strategi, oppnådde resultater og løsninger for programperioden 2008 fram til nå diskutert. "IS-ACTIVE" var blant de tre avsluttede samarbeidsprosjektene som ble presentert på møtet. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og NORUT i Tromsø var norske partnere i prosjektet.

Mer om møtet i Europaparlamentet:

(7. november 2012)

Bred omtale av prosjekt om effektiv høreapparattilpasning

SINTEF har laget en bred omtale av det IT Funk-støttede prosjektet "Aktiv brukermedvirkning under høreapparattilpasning" på sine hjemmesider. I artikkelen kommer det fram at kun 20 prosent av alle som bruker høreapparat i Norge, bare benytter seg av apparatet én time om dagen. Årsaken er ofte dårlig tilpasning og mangelfull oppfølging.
Les artikkelen på SINTEFs hjemmesider. (7. november 2012)

Åpning av visningsleiligheten "Almas hus" i Oslo

Oslo kommune har innviet og åpnet visningsleiligheten "Almas hus" for personer med kognitiv svikt og demens. Åpningen skjedde i sommer. Leiligheten, som ligger i tilknytning til Geriatrisk ressurssenter, viser hvordan interiør, teknologi og nye løsninger kan forbedre hverdagen for eldre mennesker og deres familier.
Les mer om "Almas hus". (7. november 2012)

Ny AAL-utlysning om IKT-baserte løsninger for økt sysselsetting av eldre

Temaet for den sjette utlysningen i det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet AAL er IKT-baserte løsninger som hjelper eldre til fortsatt sysselsetting og arbeid i en første, andre eller tredje karriere gjennom livet. Dette gjelder løsninger både overfor fullt betalte jobber og sysselsetting i frivillig arbeid. Det er ventet at den endelige utlysningen av Call 6 skjer i slutten av januar 2013 – og en søknadsfrist mot slutten av april 2013. Utlysningen henvender seg både til bedrifter, forskere og brukerrepresentanter som er interessert i samarbeidsprosjekter på dette området.
Mer om utlysningen (pdf). (28. september 2012)

Tone Skjønstad i Skien brukerråd betrakter løsningen til Abilias MemoPlanner. (Foto: Tore Ø. Moen)

Skien åpner demoleilighet med ny velferdsteknologi

Skien kommune har åpnet en demonstrasjonsleilighet som viser hvordan ny velferdsteknologi kan hjelpe eldre til å få en enklere hverdag i hjemmet. Leiligheten er et resultat av et forprosjekt i samarbeid med InnoMed, og blant leverandørene til leiligheten er Abilia med sin MemoPlanner som er utviklet med støtte fra IT Funk.
Se reportasje om leiligheten i lokalavisen Varden. (28. september 2012)

Morten Tollefsen, MediaLT AS

Skal skrive bok om web og universell utforming

Morten Tollefsen og MediaLT AS har fått støtte av IT Funk til å skrive en lærebok om web og universell utforming. -Bokprosjektet skal formidle hva universell utforming innen web er og ikke er, og hvilke potensial som ligger i å designe for brede målgrupper. Vi har som målsetting å legge til rette for erfaringsutveksling gjennom hele prosjektet, og ønsker en åpen diskusjon om bokens innhold med fagpersoner og sluttbrukere. Derfor har vi allerede opprettet en egen side på Facebook (facebook/web og uu) der alle kan gå inn å delta i diskusjonen, sier prosjektleder Morten Tollefsen. (9. september 2012)

Mer om prosjektet: Web og universell utforming: Håndverk, innovasjon eller kunst?

Logo: Tingtun

Bedre testing av webtilgjengelighet

Tingtun AS i Lillesand har sammen med to utenlandske partnere og Seniornett fått støtte av IT Funk til å vurdere hvordan testing av webtilgjengelighet kan bedres med bruk av både brukertesting og automatisk testverktøy. Automatisk testing dekker bare 20 % av testene som kan gjennomføres. En kombinasjon vil sikre testing av flere tilgjengelige nettsteder. (9. september 2012)

Mer om prosjektet: User Testing Tool (UTT)

Logo: TALKPED

TALKPED for personer med hørselshemming

Talkped AS har i samarbeid med Coventure AS i Grimstad fått støtte av IT Funk til å videreutvikle den digitale plattformen til Talkped også til bruk for hørselshemmede. Plattformen skal utvikles i samarbeid med brukergrupper ved Sørlandets sykehus, Habiliteringstjenesten, Arendal og Signo Vivo i Andebu. (9. september 2012)

Mer om prosjektet: TALKPED for personer med ulik grad av hørselshemming

Flemming Hegerstrøm, Hospital IT

Nyskapningspris til Hospital IT

NHO har tildelt teknologibedriften Hospital IT prisen som årets nyskapningsbedrift i Oslo og Akershus 2012. Prisen ble overrakt administrerende direktør Flemming Hegerstrøm av ordfører Fabian Stang ved en høytidelighet i Oslo torsdag 6. september. Samtidig med pristildelingen er Hospital IT også nominert til NHOs nasjonale nyskapningspris 2012. Det er en pris som skal deles ut under NHO-konferansen Innovasjon + 20. september. Henning Hegerstrøm sier seg veldig glad for prisen, og legger til at prisjuryen har lagt vekt på viktigheten av innovasjon og nyskapning innen IKT og helse og at Hospital IT var partner og deltaker i det internasjonale AAL-prosjektet "A2E2". (9. september 2012)

Se også artikkel i Computerworld.

Skifte av koordinator for IT Funk

Rådgiver Maja Arnestad, som har ledet arbeidet i IT Funk siden starten i 1998, avslutter sitt engasjement som koordinator fra 1. september 2012. Fra samme dato overtar rådgiver Vidar Sørhus som IT Funks koordinator. (31. august 2012)

Tomas Brusell, Brusell Communications AAL-prosjektet Cap Mouse er ferdigstilt:

-Vi håper å få Cap Mouse løsningen ut i markedet i løpet av 2013

Den opprinnelige målgruppen for løsningen kalt Cap Mouse - en handsfree PC-mus som styres via et headset og sensorer som tar signaler fra tunge og munn - var eldre og funksjonshemmede som ikke kan bruke PC-mus og annet som krever hånd og arm-funksjonalitet. Dette er fortsatt våre primære målgrupper, men tre års arbeid med AAL-prosjektet har vist at den nye teknologien kan brukes på mange flere områder. (30. august 2012)

Logo: AAL

Gode norske resultater ved søknadsevalueringen i AAL Call 5

Norske partnere deltok i 9 av 147 godkjente søknader til AAL-programmets utlysning våren 2012. Interessen for velferdsteknologi har økt kraftig siste året, med 50 % flere søknader til AAL enn i 2011. Temaet for årets utlysning var "IKT-baserte løsninger som hjelper eldre i å bo lengre hjemme". Ekspertevalueringen karakteriserte syv av de "norske" prosjektene som klart støtteverdige ut fra relevans og kvalitet. Tre av dem havnet blant de ti høyest rangerte prosjektene, og to av disse har norsk koordinator. Når finansieringssituasjonen er avklart, vil AALs generalforsamling i slutten av september vedta listen over prosjekter som vil få støtte under Call 5. (30. august 2012)

Illustrasjon: Logo fra Brusell Communications, Hospital IT og NST De fire første AAL-prosjektene med norske partnere avsluttet:

- Internasjonalt prosjektsamarbeid er inspirerende og lærerikt

At samarbeid med dyktige fagfolk fra andre europeiske land er inspirerende og lærerikt, er den samstemmige konklusjonen fra de norske deltakerne når de første prosjektene i programmet Ambient Assisted Living (AAL) nå avsluttes. Det var fire prosjekter med norske partnere blant de prosjektene som startet i 2009 etter den første AAL-utlysningen, der temaet var IKT-løsninger for eldre med kroniske plager. (30. august 2012)

Bilde: Hilde Haualand

IT Funk-prosjekt om tegnspråktolking ble del av banebrytende doktorgrad

Sosialantropolog Hilde Haualand ved FAFO gjennomførte for noen år siden et prosjekt om tegnspråktolkning via mobiltelefon med støtte fra IT Funk. På grunnlag av resultatene fra dette og et annet Forskningsrådsfinansiert prosjekt, har Haualand nå tatt doktorgraden ved Universitetet i Oslo. I sin avhandling sammenligner hun organiseringen av tjenester for tegnspråktolking ved teletjenester i USA, Sverige og Norge. Haualand er den første døve som tar doktorgraden i Norge. (30. august 2012)

Bilde: Nettbrett

Nye prosjekter om bruk av nettbrett og sosiale media for personer med kognitive utfordringer

Karde AS har fått støtte fra IT Funk til to forprosjekter om bruk av IKT for mennesker med utviklingshemming eller neuropsykiatriske funksjonsnedsettelser: "Artes Sociales" og "Friends". (30. august 2012)

Brukermedvirkning skal gi bedre tilpasning av høreapparater

Dagens modell for tilpasning av høreapparater er lite tilfredsstillende, fordi tilpasningen kontrolleres av en audiograf med liten medvirkning fra brukeren. Selskapet Audioplus AS skal i samarbeid med SINTEF og Hørselshemmedes landsforbund, HLF, gjennomføre et forprosjekt for å identifisere problemene ved modellen og teste ut alternative former for høreapparattilpasning basert på aktiv brukermedvirkning. Målet er å komme fram til effektive løsninger der brukerne kan mestre sin hørselshemming i samarbeid med spesialister. (30. august 2012)

Bilde: Satelitt sender gps-koordinater til ulike mottakere To nye spennende forprosjekter for synshemmede:

Forbedret GPS og "seende som ser for deg" via videotelefoni

IT Funk har gitt støtte til to nye forprosjekter som kan forbedre hverdagen for synshemmede. I det første prosjektet skal geodata og tilbakemeldinger i nye GPS-løsninger gi økt trygghet når synshemmedes ferdes ute. I det andre, SE-prosjektet, tar man opp tråden fra Øyetelefon-prosjektet i 2002 for å finne ut om seende assistanse for synshemmede kan realiseres ved bruk av mobil videotelefoni. Begge prosjektene gjennomføres av MediaLT AS i samarbeid med interesseorganisasjoner, forskningsmiljø og andre partnere.
Omtale av prosjektene finnes under Prosjekter og på MediaLTs hjemmeside www.medialt.no (8. juli 2012)

Siste utlysning fra EUs IKT-program - grip sjansen!

En stor bukett av 26 emner (objectives) og en rad spennende forskningsutfordringer preger sommerens utlysning fra IKT-programmet, som er det største enkeltprogrammet i EUs 7. Rammeprogram, FP7. (8. juli 2012)

Logo: NIW

Nytt nordisk innovasjonsnettverk for velferdsteknologi

I disse dager lanseres et nordisk innovasjonsnettverk for velferdsteknologi. Målet er å stimulere utvikling og deling av innovative løsninger som gir personer med nedsatt funksjonsevne en bedre hverdag og økt livskvalitet. Nettplattformen med navnet NIW - "Nordic Innovation Network for Welfare Technology" - skal synliggjøre, koordinere og øke samspillet og overføre kunnskap mellom de nordiske aktørene. Nettstedet bruker engelsk som kommunikasjonsspråk for å sikre en åpen internasjonal profil.(8. juli 2012)

EasyComposer. Prototype på sluttbrukers verktøy for å sette sammen egne apper.

Norske forskere gjør det mulig for alle å lage egne app'er

I Trondheim utvikler forskerne i Verdikt-prosjektet "UbiCompForAll" et redigeringsprogram som folk flest kan bruke til å lage egne applikasjoner til smarttelefon. Det har vært en stor og vanskelig oppgave å lage et redigeringsprogram som alle faktisk kan og vil bruke. Utfordringen løses ved å lage enkle byggeklosser som brukerne selv kobler sammen, der en byggekloss kan være en enkel tjeneste, som "få busstider" eller "send SMS". (8. juli 2012)

Logo: Deltasenteret

Deltasenteret med ny tilskuddsordning til FoU innen universell utforming

Målet med den nye ordningen er å oppmuntre initiativ fra bedrifter og enkeltpersoner til forskning og utvikling på området universell utforming og medvirkning. Tilskuddet per prosjekt vil ligge mellom 10 000 og 150 000 kroner.
Mer om den nye ordningen på Deltasenterets hjemmeside:
http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/nyheter/Tilskudd-til-FoU-prosjekter-/ (8. juli 2012)

Marie Hartmann og Hans Pedersen, Designit mottar førsteprisen for deres TeamCare app.

To vinnere fikk 600 000 kr til helseapplikasjoner på mobil

Juryen for Oslo Medtechs konkurranse om nye mobil-app'er for helseformål fant at to av 27 innsendte forslag fortjente førstepremie. Regionale Forskningsfond Hovedstaden tok utfordringen og doblet prispengene slik at begge fikk sjansen til å realisere sin ide. På Oslo Medtechs sommerfest 6. juni mottok både Cathrine Rysst fra Instant Language Aid og Marie Hartmann fra Designit Oslo førstepremien på 50 000 kroner pluss 250 000 kroner i prosjektmidler.(8. juli 2012)

lnkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (t.v) deltok og delte ut priser på EBID 7-8. juni. Her sammen med Onny Eikhaug, Norsk Designråd. (Foto: John Hughes)

- Inkluderende design og brukerfokus gjør suksess

- Inkluderende design og brukerfokus er fellesnevneren når vi ser på de fremste suksesshistoriene de siste 10 årene. Bare tenk på Apple, BlackBerry og Facebook. Nå er det på tide at norske bedrifter kommer ned fra gjerdet og erstatter ord med handling, sier Onny Eikhaug i Norsk Designråd. Eikhaug er programansvarlig og arrangør av "European Business Workshops in Inclusive Design 2012" som fant sted i Oslo i juni.
Mer om konferansen på Norsk Designråds hjemmeside: http://www.innodesign.no/nor/Design-Marked/Inkluder-og-vinn! (8. juli 2012)

Logo: AAL

Rekordmange søkere til AALs femte utlysningsrunde

Hele 150 søknader ble registrert ved fristens utløp 31. mai 2012, som er en økning på hele 40 prosent i forhold til forrige utlysningsrunde (107 søknader). Det er 18 norske partnere involvert i 10 av 150 søknader som kom inn til fristen. Det er IKT-baserte løsninger som hjelper eldre til å bo lengre hjemme som er temaet for den femte utlysningen i det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet AAL. Ekspertgrupper skal nå i gang med evaluering av søknadene. AALs generalforsamling avgjør til sist hvilke prosjekter som kan igangsettes i 2013. (4. juni 2012)

Mobilarm er en unik tjeneste som varsler om brannalarm i publikumsbygninger direkte på din mobiltelefon - der du er - når det skjer

Internasjonal lansering av «lydløs» SMS-brannvarsling i publikumsbygg

Hvordan sikre at også hørselshemmede varsles raskt og effektivt når brannalarmen går i et kjøpesenter, en skole eller andre offentlige bygg? Dette har selskapet Mobilarm AS i samarbeid med Cellvision AS funnet en løsning på i et IT Funk-prosjekt, med Sandefjord som pilotkommune. I prosjektet er det utviklet rimelige, enkle og effektive modeller for lokasjonsbasert brannvarsling "der lyden ikke når" ved bruk av lys og vibrasjon. Resultatet er en tjeneste som er livsviktig for hørselshemmede - og nyttig for alle. Etter vellykket testing i Norge, vil Mobilalarm AS nå lansere tjenesten internasjonalt. Allerede i prosjektperioden ble alarmen installert i 200 bygg, og ytterligere 1000 kommer til i løpet av 2012. Mobilarm tilbyr i dag SMS-varslingen som en kommersiell tjeneste både i Telenors og Netcoms nett.
Les omtale av prosjektet på undersiden Prosjekter og på selskapets nettside www.mobilarm.no (4. juni 2012)

Ingunn Rasmussen Sørlie og Anders Ekeland

Evaluering viser at IT Funk "funker fortsatt"

I år er IT Funk blitt evaluert for tredje gang, denne gang gjelder det perioden 2007-2012. Tittelen på den ferske evalueringsrapporten er "Funker det - fortsatt?" - og svaret er JA, målsettingene for IT Funk er nådd, med nasjonale IT Funk-prosjekter og internasjonale AAL-prosjekter som er meget tilfredsstillende og relevante. Dette er konklusjonen fra Kunnskaperne ved prosjektleder Ingunn Rasmussen Sørlie og Anders Ekeland, som har stått for arbeidet med evalueringen. (4. juni 2012)

Logo: AAL

Kom med forslag til tema og innlegg på AAL Forum 2012!

I september er Nederland vert for AAL-programmets store årlige konferanse "AAL Forum". Forumet er en viktig møteplass for alle som er opptatt av IKT og innovasjon for et aldrende samfunn. Forskere, brukere, forretningsutviklere og politikere inviteres nå til å foreslå presentasjoner og delta i diskusjonen om aktuelle tema på årets forum. Arrangørene ønsker forslag både til korte innlegg (5 min), video (1-5 min) paperpresentasjoner (15 min) og korte spørsmål. Konferansen holdes på engelsk. Fristen for innsending av forslag er 18.juni, med tilbakemelding om aksepterte forslag 6.juli.

AAL Forum 2012 finner sted 24-27. september i Eindhoven, Nederland.
Informasjon og påmelding på forumets hjemmeside: http://www.aalforum.eu/?xg_source=msg_mes_network (13. mai 2012)

Logo: Høykommissæren for menneskerettighetene

Norge ratifiserer FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Fem år etter at Norge undertegnet FN-konvensjonen "Convention on the Rights of Persons with Disabilities", har regjeringen endelig foreslått ratifisering. Siden den ble vedtatt i FN i desember 2006, har 152 stater og EU undertegnet og 111 ratifisert, også EU. Norge undertegnet i mars 2007 og har siden arbeidet med grunnlaget for norsk ratifikasjon. Regjeringens forslag er at ratifiseringen skal skje når ny vergemålslov trer i kraft i juli 2013. Samtidig vil Likestillings- og diskrimineringsombudet få ansvaret for å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med konvensjonens bestemmelser. (13. mai 2012)

Illustrasjon: sosiale medier Nettborger-prosjektet avsluttet:

Økt samfunnsdeltakelse med universell utforming i sosiale medier

Prosjektet "Fra bruker til nettborger" har utviklet ny og banebrytende kompetanse på et område der kunnskap har vært mangelvare, i Norge og internasjonalt. Universell utforming i sosiale medier og nettverk vil ha stor betydning for samfunnsutviklingen, ved å styrke borgernes demokratiske rettigheter og gi alle mulighet til å delta på viktige samfunnsarenaer. De ansvarlig for Nettborger-prosjektet håper resultatene vil bli brukt av offentlige og private virksomheter for å nå ut til alle - uansett funksjonsevne. (13. mai 2012)

IT Funk med flere suksesshistorier i 2011

Årsrapporten presenterer IT Funks omfattende virksomhet i 2011, med eksempler på høydepunkter og suksesshistorier, som KuBa-prosjektet som skapte verdens første kunstige barnestemme. Denne nyheten gikk verden rundt på internasjonale nettsider. Prosjektforslag med norske partnere har også hatt stor suksess i det europeiske innovasjonsprogrammet AAL. For første gang er det i år laget en egen rapport som oppsummerer Norges innsats i AAL siden 2008.
Både IT Funks årsrapport og AAL-rapporten er publisert under menyknappen: Årsrapporter (13. mai 2012)

Logo: AAL

Imponerende norsk gjennomslag i AAL-programmet

Siden starten i 2008 er det gjennomført fire utlysninger og igangsatt 101 samarbeidsprosjekter under AAL, det europeiske innovasjonsprogrammet om IKT-baserte løsninger for et aldrende samfunn. Norge deltar i 12 prosjekter, i de fleste med 2-3 norske partnere. Deltakelsen er jevnt fordelt på bedrifter, bruker og forskningsmiljø. Fire prosjekter ledes fra Norge, tre av bedrifter og et av forskningsinstitutt.
Les statusrapport om Norge i AAL (2008-2011). (13. mai 2012)

Ordførar Iselin Jonassen er glad og stolt over at Vågå kommune har vunne internasjonal pris

Internasjonal innovasjonspris til Vågå kommune og Abilia

På Microsoft Wordwide Goverment Solution Forum i London 18. april ble Vågå kommune og Abilia AS tildelt prisen for beste prosjekt om innovativ bruk av teknologi i eldreomsorgen. I Vågå-prosjektet er Abilias omsorgssystem MEMOplanner og sensorer og for fall og andre hendelser installert hjemme hos eldre, og løsningene er blitt godt mottatt. Abilia AS har fått støtte fra IT Funk til utvikling av flere IKT-baserte løsninger for brukere med nedsatt funksjonsevne, og selskapet vant i 2010 Forskningsrådets Innovasjonspris. (29. april 2012)

Kommunal Rapport-bilag om universell utforming

IT Funk-prosjekter i Kommunal Rapport-bilag om universell utforming

Nylig kom Kommunal Rapport med et eget bilag om universell utforming, der eksempler på gode løsninger blir presentert. Blant disse er tre prosjekter støttet av IT Funk: Nettborger-prosjektet om sosiale medier for alle og de to standardiseringsprosjektene om universell utforming av IKT og brukermedvirkning. Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet, Miljøverndepartementet, Kommunal- og regiondepartementet og Samferdselsdepartementet står bak bilaget til Kommunal Rapport 19.april. (29. april 2012)

Designdagen 2012: Prisvinnere innen Design for alle:NSBs nye tog, type 74

Brukernes interesseorganisasjoner sikrer NSB et "tog for alle"

På Designdagen 18.april ble det utdelt Design for alle-priser under Merket for God Design og i kategorien Unge Talenter. NSBs nye persontog vant Design for alle-prisen og Hedersprisen 2012, mens Martin Lothe Sæterdal fikk pris for "Mister X", en visuell lærebok i matematikk for ungdomsskolen. (22. april 2012)

MIA: Music Impro App

Ny app gjør smarttelefon til musikkinstrument basert på bevegelse

Å spille sammen med andre gir glede og mestringsfølelse, men instrumenter er ofte dyre og vanskelige å lære. MIA-prosjektet skal endre dette med en applikasjon på smarttelefon, som gir alle mulighet til å skape og spille musikk. Selskapet Ieco AS i samarbeid med Haukåsen skole skal utvikle en applikasjon som gjør smarttelefonen til et instrument der musikken skapes ved bevege telefonen i rommet, og ulike bevegelser gir ulike toner og lyder.
Mer om prosjektet: MIA Music Impro App
Omtale av prosjektet på Universitetet i Oslos hjemmeside.
(22. april 2012)

Logo: Standard Norge

Norske standarder for universell utforming av IKT og brukermedvirkning

Som ledd i samarbeidsavtalen med Standard Norge, støtter IT Funk to prosjekter om utvikling av norske standarder for universell utforming av IKT og for brukermedvirkning i FoU-prosjekter der IKT står sentralt. I første omgang prioriteres standarder for universell utforming av nettsteder, dokumenter og selvbetjeningsautomater. Mer om samarbeidsavtalen og prosjektene:

(22. april 2012)

Bred omtale av Nettborger-prosjektet på NRK nettnyheter

Nettborger-prosjektet undersøker funksjonshemmedes bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter og Skype. Det IT Funk-støttede prosjektet, som skal avsluttes om kort tid,viser at sosiale medier gjør det enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å være med i det virkelige livet.
Omtalen av prosjektet finner du på: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8049477
(27. mars 2012)

Logo: Nyheter i bilder

Nyheter i bilder: ny nettavis gir tilbud til lesesvake

Stiftelsen Klar Tale lanserte 14.mars den første norske nettavis for mennesker med lesevansker og behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. På nettsiden www.nyheteribilder.no kan alle som ønsker alternativ til eksisterende nyhetstilbud få en ukentlig nyhetsoppdatering basert på bruk av bilder, tegn og tale. "Nyheter i Bilder" utvikles i et prosjekt støttet av IT Funk og Utdanningsdirektoratet. (25. mars 2012)

Logo: AAL

Ny AAL-utlysning om IKT-baserte løsninger som hjelper eldre å bo lengre hjemme

Tema for den femte utlysningen i europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet AAL er IKT-baserte løsninger som setter eldre i stand til å bo hjemme - også når de trenger hjelp fra andre, som familie, venner eller organisasjoner. Bedrifter, forskere og brukerrepresentanter som er interessert i samarbeidsprosjekter på dette området, anbefales å ta en titt på prosjektforslagene som ble presentert på informasjonsdagen i Brussel 13. mars. Søknadsfristen til Call 5 er 31. mai, med sikte på prosjektstart i 2013. (05. mars 2012)

Nyheten om kunstig barnestemme på norsk går verden rundt

Trodde du en slik "norsktalende" nyhet om verdens første kunstige barnestemme bare var av interesse for nordmenn? Feil... Siden saken ble publisert på engelsk, har den gått som en farsott på internasjonale nettsider om forskning og teknologi. Denne nyskapende løsningen, som testes ut i KUBA-prosjektet i IT Funk, ble først omtalt på norsk i desember. (26. februar 2012)

Logo: AAL

Norge med i to nye AAL-prosjekter, deriblant "vinnerprosjektet" i Call 4

107 søknader kom inn til AALs fjerde utlysning i 2011, der temaet var "IKT løsninger som forbedrer eldres mobilitet i og utenfor hjemmet". Prosjektet med kortnavnet "GameUp" - Game-based mobility training and motivation of senior citizens - kom på førsteplass i evalueringen. Prosjektet ledes fra Spania, og har tre norske partnere: forskningsselskapet Norut i Tromsø, firmaet Cyberlab AS i Trondheim og Tromsdalen menighet i Tromsø. (26. januar 2012)

Logoer: Senter for tjenesteinnovasjon og Senter for designforskning

Nye sentre for forskning på design og tjenesteinnovasjon

I 2011 fikk Norge to nye sentre for forskning og innovasjon på tjenester og design: I mai lanserte Norges Handelshøyskole i Bergen "Senter for tjenesteinnovasjon", og i november ble "Senter for designforskning" åpnet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Begge sentre har en rekke norske og internasjonale partnere, deriblant Norsk Designråd, og mottar støtte fra Forskningsrådet. (26. januar 2012)

Onny Eikhaug, leder for Designrådets nyskapingsprogram Innovasjon for alle

Nytt undervisningsnettverk etter workshop om universell utforming

Norsk Designråd og Deltasenteret arrangerte 12-13. januar seminar og workshop om Design for alle som et verktøy i undervisningen. Deltakerne fikk en grunnleggende innføring i temaet og bruk av konkrete verktøy og praktiske metoder som kan videreføres og implementeres i designundervisning ved ulike læresteder. (26. januar 2012)

Neelie Kroes, visepresident i EU-kommisjonen og kommissær for den digitale dagsorden

EU-kommisær blogger om en enklere hverdag for alle med IKT

- IKT er for alle. Vi må derfor sikre oss at produkter og muligheter i Europa er tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Dette skriver Neelie Kroes, visepresident i EU-kommisjonen og kommissær for den digitale dagsorden, på sin nettblogg. Tiden er inne til å se hvordan IKT kan gjøre hverdagen enklere for Europas 80 millioner med nedsatt funksjonsevne, sier hun. Bloggen finnes her: http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/ict-disability-achieving-a-better-world-for-all/
(11. januar 2012)

Virtuell personlig assistent. Foto: HospitalIT AS.

Bred presentasjon av AAL-prosjekt på NRK TV

Vitenskapsprogrammet Schrødingers katt på NRK1 viet stor plass til AAL-prosjektet Adaptive Ambient Empowerment of the Elderly (kortnavn A2E2) i november 2011. Prosjektet er et samarbeid mellom nederlandske, norske og finske partnere. NRK hadde tatt turen til Nederland, i tillegg til et besøk i Oslo hos Flemming Hegerstrøm, adm.dir. for den norske partnerbedriften Hospital IT AS. Programmet viste den første utgaven av den løsningen som utvikles i prosjektet: en virtuell, personlig assistent som man har kontakt med fra sin egen stue gjennom en berøringsskjerm. Målet er å gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lengre, og holde seg aktive og friske ved at de får hjelp og oppfølging via en slik virtuell assistent.
Se omtale og avspill programinnslaget på NRK: http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7880233
(11. januar 2012)

Prosjektleder og daglig leder i MediaLT AS, Magne Lunde

Kunstig barnestemme på norsk brukertestes i mars

Interessen er stor for verdens første kunstige barnestemme, som snart skal testes ut i Norge i KUBA-prosjektet, som støttes av IT Funk. Det er barn uten stemme, eller med mangelfull stemme, som skal teste de nye stemmene for gutter og jenter. Hittil har barn som trenger en slik løsning måttet bruke en voksenstemme, selv om det gir et galt inntrykk av hvem de er. Prosjektleder og daglig leder i MediaLT AS, Magne Lunde, forteller at alt går etter planen. Etter testingen i mars, regner Lunde med at stemmen er ferdig utviklet i løpet av juni. Prosjektet har fått bred omtale på nettsiden forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/308184
(11. januar 2012)

Salzburg kåret til EUs mest tilgjengelige by

Salzburg i Østerrike er kåret til EUs mest tilgjengelige by. Access City Award 2012 gis til den byen i EU som har vist størst initiativ og innsats for å øke tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er andre året EU-kommisjonen deler ut tilgjengelighetsprisen.
(12. desember 2011)

Logo: Norsk Designråd

Europeisk workshop om inkluderende design i Oslo 7-8. juni 2012

For tredje gang inviterer Norsk Designråd næringsliv, forskere og opinionsledere fra hele Europa til workshop om inkluderende design i Oslo. European Business Workshop on Inclusive Design 2012 finner sted i Norsk Designråds lokaler i Hausmanns gate i Oslo 7-8. juni 2012.
Mer om workshopen på Norsk Designråds hjemmeside (på engelsk).
(23. oktober 2011)

Tatjana Burkow, norsk prosjektleder for IS-Active, kan glede seg over en sterk andreplass i AAL Forum Award 2011.  (Foto: Jan Fredrik Frantzen)

Norsk sølv og bronse i AAL Forum Award 2011

De to AAL-prosjektene med norske partnere - IS-Active og CapMouse - vant andre og tredjeplassen i AAL Forum Award 2011 etter finalen under AAL Forum 2011 i september. Førstepremien som det mest lovende av de 60 prosjektene fra første og andre utlysning i AAL, gikk til prosjektet "Hope - Smart home for elderly people", som ledes fra Hellas. (23. oktober 2011)

Bedre IKT-løsninger når eldre får legge premissene

Eldre som har bruk for assistanse i hverdagen, må med i forskning og utvikling av de teknologibaserte løsninger som skal være til hjelp for dem. Bare på den måten vil man få fram løsninger som gir eldre økt selvstendighet og stimulerer til egenaktivitet, i stedet for et stengsel som oppleves som kontrollerende og fremmedgjørende. Det skriver Tomas Brusell, koordinator for AAL-prosjektet CapMouse, i siste nummer av EU-magasinet Public Service Review. (23. oktober 2011)

IT Funk-erfaring legger grunnlag for prosjekter i VERDIKT og AAL

Kunnskapsutvikling, kompetanse på brukermedvirkning og erfaring fra tverrfaglig samarbeid i forprosjekter i IT Funk, gir et godt grunnlag for store prosjekter i AAL-programmet og IKT-programmer i Forskningsrådet. Et eksempel er VERDIKT-programmets prosjekt "e-Me - Inclusive identity management in new social media", som utvikler nye og universelt utformede løsninger for nettjenester og sosiale nettverk. Prosjektet startet i 2010 og varer til 2013, med en totalramme på 13,2 millioner kroner. (22. september 2011)

Logo Husbanken

Husbanken med ny handlingsplan for universell utforming

Husbanken ønsker å øke antallet universelt utformede boliger, bygg og uteområder. Banken har derfor utarbeidet en handlingsplan som skal gjelde for perioden 2011 - 2015. Målrettet bruk av grunnlån og andre virkemilder skal tas i bruk for å nå målet om flere universelt utformede boliger og bygg. (22. september 2011)

Logo Difi

Difi oppretter egen nettside om forskrift til universell utforming av IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har opprettet en egen nettside om arbeidet med forskriften om universell utforming av IKT. Nettstedet skal samle all informasjon og diskusjon rundt forskriftsarbeidet til Diskrimineringslovens paragraf 11 om plikt til universell utforming av IKT. (22. september 2011)

Samarbeidsavtalen mellom IT Funk og Standard Norge ble presentert på IT Funks Brukerforum 6. september 2011.

Omfattende samarbeidsavtale mellom IT Funk og Standard Norge

Den nye avtalen gjør Standard Norge til IT Funks rådgiver i spørsmål som gjelder IKT-standardisering om universell utforming og tilgjengelighet, i tillegg vil IT Funk støtte flere IKT-relaterte prosjekter i regi av Standard Norge. (07. september 2011)

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen foretok den offisielle åpningen av demonstrasjonsleiligheten i Vågå kommune.

Stor interesse for Abilias omsorgsteknologi i Vågå-leilighet

TV2 og andre media viste stor interesse da Abilia - fjorårets vinner av Forskningsrådets Innovasjonspris - demonstrerte sine løsninger i Vågå i Nord-Gudbrandsdal. Det er to eldre vågværer som får montert omsorgssystemet MEMOplanner og sensorer for fall og andre hendelser i sine hjem. MEMOplanner er en av flere løsninger Abilia har utviklet med støtte fra IT Funk. Demonstrasjonsleiligheten ble offisielt åpnet av statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen 31. august. (01. september 2011)

Logo Norsk Designråd

Designrådet med ny nettguide om inkluderende design

Nyskapningsprogrammet Innovasjon for alle i Norsk Designråd har lansert en ny nettguide med navnet "Inclusive Design" http://www.inclusivedesign.no/. Nettguiden, som er skrevet på engelsk, gir bedrifter og designere en generell innføring i emnet, med fokus på praktiske råd og inspirerende eksempler. Videoer og casestudier viser hvorfor og hvordan brukerne skal tas med i utviklingen av nyskapende og inkluderende design. Nettstedet har også stort utvalg av linker til litteratur og eksterne kilder til kunnskap om temaet. Nettguiden viser at Design for alle er en lønnsom metode som kan bidra til gode løsninger som er bedre for alle! (29. august 2011)

Rekordmange norske partnere i søknader til AALs siste utlysning

Hele 17 norske bedrifter, forskere og brukere er engasjert i søknader til AAL-programmets fjerde utlysning om IKT-baserte løsninger som forbedrer eldres mobilitet i og utenfor hjemmet. Til fristen 30. juni kom det inn 106 prosjektforslag med et samlet søknadsbeløp på 166 mill. Euro. Av disse er det 7 prosjekter med tilsammen 17 norske deltakere, og to av prosjektene ledes fra Norge. De norske deltakerne søker om 2,8 millioner Euro, og kjemper om de 0,9 millioner Euro som er tilgjengelig fra Norge og EU. Samlet ramme for prosjektstøtte til deltakere fra alle AALs 25 partnerland ved denne utlysningen er 52 mill. Euro. (22. august 2011)

Oppstart av tre nye AAL-prosjekter med norske prosjektkoordinatorer

Tre prosjekter, alle ledet fra Norge, er i gang etter tredje utlysning i AAL-programmet i 2010. Temaet for denne utlysningen var eldre i "selvbetjeningssamfunnet". (3. juli 2011)

Logo Verdens Helseorganisasjon (WHO)

Første rapport om funksjonshemmede fra Verdens Helseorganisasjon

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdensbanken har for første gang laget en omfattende rapport om funksjonshemninger blant jordens befolkning. Mer enn en milliard mennesker lever i dag med en eller annen form for nedsatt funksjonsevne. Det vil si rundt 15 prosent av verdens befolkning, og antallet øker på grunn av vekst i kroniske sykdommer og økt levealder. Den over 300 sider lange rapporten er skrevet på engelsk og er inndelt i 10 hovedkapitler som blant annet omhandler forståelsen av funksjonshemninger, det globale bildet, rehabilitering, assistanse og tilbud, utdannelse, arbeid og arbeidsmarkedet, barrierer i det ytre rom og i bygninger og anbefalinger til et globalt ansvar for de funksjonshemmede.
Her kan du lese hele rapporten fra WHO og Verdensbanken: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/. (20. juni 2011)

Nytt bibliotek om universell utforming på nett

Nettstedet universell utforming har etablert et eget bibliotek for universell utforming. Til biblioteket har man innhentet det meste av det som er publisert av norske artikler, publikasjoner, veiledere og informasjon om universell utforming. Mange av publikasjonene kan lastes ned direkte - som pdf-filer. Biblioteket vil bli løpende oppdatert med nye utgivelser. Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som står bak nettstedet universell utforming.
Mer om det nye biblioteket på http://www.universell-utforming.miljo.no/tema/generelt/1182-nytt-bibliotek. (20. juni 2011)

Hørselshemmede SMS-varsles om brann "der du er, når det skjer"

Nedsatt hørsel fører til at en halv million nordmenn i dag ikke oppfatter at det utløses brannalarm i et publikumsbygg. Nå skal det bli en slutt på dette: Mobilarm AS i Sandefjord og samarbeidspartnere har fått støtte av IT Funk til å videreutvikle og implementere nye løsninger i teleoperatørene Telenor og Netcoms nett, slik at hørselshemmede raskt varsles via SMS når de befinner seg i et publikumsbygg, offentlig eller privat, der brannalarmen går.
Les omtale av prosjektet på undersiden Prosjekter. (27. mai 2011)

Ny utsettelse av forskriften om universell utforming av IKT

Forskriften om universell utforming av IKT under Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven blir ytterligere forsinket. Saken ligger fortsatt i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, etter forberedende arbeid i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Forskriften skal sendes på 3 måneders høring etter at det er behandlet i regjeringen. Ifølge en melding på direktoratets hjemmeside 13.mai, blir forskriften nå tidligst kunngjort i januar 2012. (20. mai 2011)

IT Funks årsrapport viser stor aktivitet i 2010

IT Funks årsrapport for 2010 er nå klar etter behandling i Brukerforum. Rapporten viser økt aktivitet på alle områder. Rapporten oppsummerer alle aktivitetene i IT Funk og AAL. Det ble gitt støtte til 26 prosjekter, som fordeler seg på 13 forprosjekter, 3 hoved- og tilleggsprosjekter, 3 formidlingsprosjekter og 7 brukerstyrte innovasjonsprosjekter med norske partnere i AAL. Av årets høydepunkter kan nevnes at Abilia AS ble vinner av Forskningsrådets innovasjonspris 2010, etter nominasjon av IT Funk. Se også IT Funks bidrag under TEDx konferansen i Praha, november 2010.
Les hele rapporten under menyknappen: Årsrapporter (16. april 2011)

Jørgen Solstad, daglig leder i Kadabra Produktdesign

Vinnere kåret i Statens Designkonkurranse om "Design og helse"

Vinnerne av Statens designkonkurranse 2010 "Design og Helse", designbyråene Kadabra Produktdesign AS, Trondheim/Oslo og Zoot AS, Oslo, skal følges i sitt arbeid med vinneroppdragene på en nettblogg. Det er prosjektleder i Statens designkonkurranse, Gunnar Bothner-By som har opprettet bloggen Design og Helse. (16. april 2011)

Ros til RollTalk fra Helse Sør-Østs leder

Selskapet Abilia og utviklingen av produktet ROLLTALK har fått mye omtale og ros siden selskapet vant Forskningsrådets Innovasjonspris 2010. Administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst gir også selskapet og produktet ros i sin faste blogg under tittelen: "Helseinnovasjon - den nye oljen". (16. april 2011)

Deltasenteret med ny nettadresse

Deltasenterets nettside har fått ny adresse: www.deltanettet.no. Ved årsskiftet flyttet Deltasenteret til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat), og ny leder blir ansatt i løpet av våren. IT Funk har oppdatert lenkene til Deltasenteret og deres publikasjoner fra sin hjemmeside. (16. april 2011)

Logo: Funka Nu

Stor interesse for konferanse om tilgjengelighet i Stockholm

Det var stor interesse for konferansen "Tilgjengelighet for alle" som det svenske rådgivningsselskapet Funka Nu arrangerte i Stockholm i dagene 13-14. april 2011. Det var flere foredragsholdere fra Norge, blant annet Riitta Hellman fra Karde AS og Rudolph Brynn fra Standard Norge.
Funka Nu, som har etablert seg med egne kontorer i Oslo, har lagt ut samtlige foredrag fra konferansen på sine hjemmesider: http://www.funkanu.se/sv/Vi-erbjuder/Funkas-Tillganglighetsdagar/Program-2011/. (16. april 2011)

Nødvendig med standard for brukermedvirkning

Forslaget om å utvikle en overordnet standard for brukermedvirkning kommer fra IT Funk-prosjektet "Brukermedvirkning - for alle?" Standarden skal være til hjelp for offentlige oppdragsgivere og andre som vil sikre at brukermedvirkningen blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte også når det gjelder brukere med psykiske begrensninger. (02. mars 2011)

Europas største konferanse om universell utforming i Oslo i 2012

Forberedelsene er i gang til den en stor internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo 11-13. juni 2012. Målet er å samle 550 deltakere fra hele verden for å utveksle erfaringer, forskning og kunnskap om tilgjengelighet for alle i det offentlige rom. (02. mars 2011)

Stort gjennomslag for Norge i AALs tredje utlysning

Det ble et stort gjennomslag for Norge i AALs tredje utlysning om eldre i "selvbetjeningssamfunnet": Tre av de 22 prosjektene som nå er godkjent av generalforsamlingen, har deltakere og prosjektkoordinatorer fra Norge. Det var til sammen seks søknader med norske partnere i denne runden, og det vil si at Norge fikk en suksessrate på hele 50 prosent. Innspurten med kontraktskriving i hvert land er nå i gang, og det tas sikte på prosjektstart rundt påsketider. Nærmere informasjon om prosjektene kommer om kort tid. (13. februar 2011)

Morten Tollefsen, MediaLT AS

Arbeidssituasjonen forverres med "tynne klienter"

Nesten alle brukerne opplever en betydelig forverring av sin arbeidssituasjon etter at løsninger basert på "tynne klienter" er innført på arbeidsplassen deres. Dette ble avdekket i en spørreundersøkelse i Forprosjektet Tynne klienter og arbeidsplasser for syns- og bevegelseshemmede, ledet av Morten Tollefsen i MediaLT AS. (13. februar 2011)

Verdens første syntetiske barnestemme?

Forprosjektet "Syntetisk barnestemme på norsk" har kommet fram til flere mulige løsninger for å lage en slik stemme. Disse skal testes ut i to nye hovedprosjekter, som vil "konkurrere" om hvilken teknikk som først og best klarer å ta frem verdens første syntetiske barnestemme, og den blir på norsk. Mer informasjon om resultatene fra forprosjektet og planene for videreføring i prosjektomtalen på nettsiden Prosjekter "Syntetisk barnestemme på norsk". (13. februar 2011)

Veileder om universell utforming av ny programvare - med kundeoppfølgingssystem (CRM) som eksempel

Som ledd i IT Funk-prosjektet "Universelt utformet verktøy for CRM" ("Customer Relationship Management"), ledet av Norges Handikapforbund, har MediaLT AS laget en veileder om universell utforming i utvikling av ny programvare. Veilederen er lagt ut på selskapets nettsider til fri bruk, og den er skrevet for alle som er interessert i universell utforming av programvare. (13. februar 2011)

Omorganisering i Forskningsrådet - IT Funk flyttes til ny divisjon

Som ledd i en omorganisering i Forskningsrådet, er IT Funk flyttet fra Divisjon for innovasjon til Divisjon for samfunn og helse, Avdeling for helse. Avdelingsdirektør Mari Kristine Nes overtar som ansvarlig for IT Funk i Norges forskningsråd, mens Maja Arnestad fortsetter som daglig leder. Flyttingen medfører ingen endringer i IT Funks strategi eller virkemåte.
Se oppdatert kontaktinformasjon under Administrasjon i hovedmenyen på IT Funk-siden. (13. februar 2011)

Målgruppen for liten for å utvikle lydstyring av PC

Forprosjektet "Lydstyring av PC" har funnet frem til løsninger for å styre datamaskiner ved bruk av lyd som ikke er tale. En undersøkelse blant fagmiljø og brukere viser imidlertid at antallet brukere som vil ha glede av en slik løsning er relativt liten, og det er dermed ikke grunnlag for et hovedprosjekt. Mer informasjon i prosjektomtalen under Prosjekter: Lydstyring av PC. (13. februar 2011)

Abilia AS mottok Forskningsrådets innovasjonspris 2010 for ROLLTALK.

Abilias ROLLTALK endret hans liv

Nøtterøy-legen Knut Julius Moskvil er lammet i hele kroppen på grunn av sykdommen ALS. Men takket være en respirator og ROLLTALK fra Abilia AS, har han likevel et godt liv, forteller han i en omfattende reportasje i Vårt Land. (13. februar 2011)

Logomontasje: MediaLT AS, Tingtun, Funka Nu og Universell Utforming AS

Ny lovgivning gir flere selskapsetableringer

Kravene til universell utforming i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og den nye Plan- og bygningsloven har ført til at det har vokst fram flere rådgivningsselskap innen universell utforming og tilgjengelighet. De fire toneangivende på dette markedet er forsknings- og utviklingsselskapet MediaLT AS og rådgivningsselskapene Universell Utforming AS og Funka Nu AB, et svensk selskap som opprettet kontor i Norge høsten 2010. (27. november 2010)

EU følger opp FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Europakommisjonen lanserer en strategi for EUs oppfølging av FN-konvensjonen fra 2006. Målet er å bygge ned alle barrierer som hindrer funksjonshemmedes tilgjengelighet, både i det offentlige rom og i den digitale verden. Strategien følges opp med konkrete tiltak og en timeplan for gjennomføring. Offentlig statistikk viser at minst 80 millioner mennesker i EU-området har nedsatt funksjonsevne, på verdensbasis er tallet anslått til minst 650 millioner. (27. november 2010)

Jakter på smidige mikrofon- og bryterløsninger

I dag finnes det ingen gode mikrofon- og bryterløsninger for personer med sterkt nedsatt motorikk i armer og hender, og for rullestolbrukere. Kunnskapen om egnede løsninger for mennesker med slike brukerkrav er svært liten, også internasjonalt. Et bredt sammensatt samarbeidskonsortium ledet av MediaLT har derfor fått støtte av IT Funk til å identifisere og analysere ergonomiske og teknisk utfordringer knyttet til mikrofon- og bryterløsninger for alle som ikke kan bruke standardløsninger på grunn av nedsatt bevegelsesevne. (17. november 2010)
Prosjektbeskrivelse: SMIDIG - Smidige mikrofon og bryterløsninger

Riitta Hellman i Karde AS

Den røde tråd-prosjektet vil utprøve idéer i reelle case

- En av hovedkonklusjonene i Den røde tråd-prosjektet er at vi ønsker å utprøve vår prototype med tidslinje som det bærende konsept i et demonstrasjonseksempel, gjerne i helt konkrete tjenester, sier Riitta Hellman i Karde AS som var en av samarbeidspartnerne i prosjektet. De øvrige var Det Norske Veritas, Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene, SSB, Helsedirektoratet og KS. (12. november 2010)

Nytt nettsted for handlingsplanene for et universelt utformet Norge 2025

Nettsidene til regjeringens handlingsplaner for universell utforming og økt tilgjengelighet er flyttet til en ny plattform under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (22. oktober 2010)

Med VOMOTE kan man talestyre PC-en på norsk

Nå kan du talestyre PC-en på norsk

MediaLT AS lanserer 15. oktober sitt nye produkt VOMOTE: talestyring av PC på norsk. Talestyring har hittil bare vært tilgjengelig på engelsk og andre verdensspråk, nå kommer det endelig på norsk. VOMOTE gjør det mulig å få datamaskiner til å gjøre de fleste operasjoner ved å gi muntlige ordre med norsk tale. MediaLT startet utviklingen av produktet VOMOTE i 2006 med forprosjektstøtte fra IT Funk. (30. september 2010)

Abilia AS mottok Forskningsrådets innovasjonspris 2010.

Abilia AS vinner av Forskningsrådets innovasjonspris 2010

Forskningsrådet deler hvert år ut sin innovasjonspris til en bedrift som har eller har hatt støtte fra ett av rådets næringsrettede programmer. Årets vinner er Abilia AS (tidl. Falck Igel), som i flere omganger siden 2002 har fått støtte fra IT Funk til utvikling av de banebrytende produktene ROLLTALK og MEMO-serien. (29. september 2010)

Alle har rett til nettborgerskap

Sosiale medier og nettverk blir stadig viktigere samfunnsarenaer, og kravet om tilgjengelighet for alle til informasjonssamfunnet gjelder også her. Men både i Norge og internasjonalt mangler man systematisk kunnskap om hva universell utforming betyr på dette området. Et bredt sammensatt samarbeidskonsortium ledet av MediaLT har derfor fått støtte av IT Funk til et toårig prosjekt som skal utvikle metoder som sikrer universell utforming i sosiale medier. (30. september 2010)

Rapporten Universell utforming - samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web er utført av Standard Norge

Pliktig web-standard for nettilgjengelighet

Norge følger internasjonal standard for nettilgjengelighet ved innføring av WCAG 2.0 som obligatorisk. WCAG står for Web Content Accessibility Guidelines - eller retningslinjer for tilgjengelighet til informasjon og tjenester på internett. Innføring av WCAG 2.0 som obligatorisk standard vil bli dyrt, men i følge en utredning fra Standard Norge vil fordelene overstige kostnadene. (29. september 2010)

Internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo i 2012

Fire departementer og flere fagetater står bak et initiativ om å arrangere en stor, internasjonal konferanse om universell utforming i Oslo i 2012. Hovedmålet med konferansen, som ventes å samle 550 deltakere, er å skape en attraktiv møteplass mellom forskning og praksis der deltakerne får oppdatert kunnskap om hva som er oppnådd og hvor utfordringene finnes i arbeidet mot et mer tilgjengelig samfunn. (05. september 2010)

Ny kategori for rundskriv på IT Funks dokumentasjonssider

IT Funk har opprettet en ny kategori for aktuelle og nyttige rundskriv under Dokumentsamling i vår hovedmeny. Kategorien har navnet Rundskriv. Deltasenteret har utgitt en rekke nye publikasjoner, og lenker til disse er plassert under kategorien Veiledere.
Se Rundskriv og Veiledere under Dokumentsamling i vår hovedmeny. (05. september 2010)

Nytt rundskriv om universell utforming

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt ut et nytt rundskriv som klargjør hvordan plikten om universell utforming etter paragraf 9 i diskriminerings- og likestillingsloven skal forstås. Rundskrivet gir eksempler på hva plikten innebærer, hva som kreves av virksomhetene og hvordan de kan arbeide aktivt og målrettet.
Her finner du mer om rundskrivet og lenke til selve rundskrivet: http://www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/nytt_rundskriv_om_universell_utforming_i_diskriminerings__og_tilgjengelighetsloven_742134 (05. september 2010)

Tre nye IT Funk-prosjekter i sommer

Tre forprosjekter har kommet i gang med støtte fra IT Funk denne sommeren: JusFone - en smarttelefon for alle, der initiativtaker Rich Chan samarbeider med Norsk Regnesentral og Seniornett, og Lavterskel IKT for eldre: Bedre IKT-støtte i nybegynneropplæring av de eldste eldre, ledet av Norsk Regnesentral i samarbeid med Seniornett. Det tredje er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med norske og amerikanske miljøer: "Kunnskap for å styrke synshemmedes posisjon i informasjonssamfunnet", kortnavn EVIIS. Prosjektet ledes av selskapet Include All AS i Oslo, og har engelsk som arbeidsspråk. Omtale av prosjektene finnes på undersiden Prosjekter. EVIIS-prosjektet finnes både på undersidene Prosjekter og English. (01. september 2010)

AAL

Nytt AAL-prosjekt med norske partnere klart til start

Tredje og siste prosjektet med norske partnere i den andre søknadsrunden i AAL-programmet settes i gang 1.oktober 2010. Tittelen er "Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly" - forkortet Co-Living. Prosjektet har 9 partnere fra 5 land og hovedkoordinator fra Nederland. De norske deltakerne er SINTEF og Trondheim kommune. Beskrivelse av prosjektet på engelsk finnes på undersiden AAL Projects. (01. september 2010)

Oppstart av tre nye AAL-prosjekter med norsk deltakelse

IT Funk har lagt ut presentasjoner av de tre prosjektene med norske partnere som kommer i gang etter den andre utlysningen i AAL-prosgrammet (Call 2). Titlene på prosjektene er "Join-In: Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities", "V2me: Virtual Coach reaches out to me" og "Co-Living: Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly". (26. august 2010)

93 søknader til siste AAL-utlysning - 6 med norske partnere

Til fristens utløp for AALs tredje utlysning 30.juli var det kommet inn 93 søknader med 675 partnere. Årets utlysning gjaldt IKT-løsninger for eldre i selvbetjeningssamfunnet: "ICT-based Solutions for Advancement of Older Persons` Independence and Participation in the Self-Serve Society".

Samlet søknadssum fra de 93 prosjektene er 142 millioner Euro - nesten 3 ganger den tilgjengelige rammen. De norske partnerne søker om 3,1 mill. Euro, mens totalrammen her er 1,1 mill. Euro fra Forskningsrådet og EU. Fire av de seks prosjektene med norske partnere har også norsk hovedkoordinator. (26. august 2010)

Bladet Din Hørsel har intervju med forsker Irene Olaussen

Hørselshemmede opplever fortsatt å bli utestengt

Irene Olaussen (33) tok nylig sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo med en avhandling om landets største gruppe av funksjonshemmede; hørselshemmede, der hun setter fokus på forholdet mellom politikk og praksis. I utgangspunktet skal hørselshemmede inkluderes og delta fullt ut i samfunnslivet. Men Olaussen viser at trass i stor ressursinnsats og stadig bedre rettigheter, opplever mange hørselshemmede fortsatt at de blir ekskludert. Olaussen er bredt presentert i et intervju i medlemsbladet Din Hørsel.

Etter avtale med Hørselshemmedes Landsforbund kan vi gjengi hele intervjuet: Bør vi gjøre ting annerledes? (pdf 1,8 MB)
(26. august 2010)

EU lyser ut store midler til prosjekter om IKT og internett

20.juli offentliggjorde EU 7. rammeprogram for forskning og utvikling (FP7) store nye midler til satsinger på 51 områder, deriblant IKT generelt og en spesiell satsing kalt "Future Internet". For 2011 er budsjettet økt til 1,2 milliarder Euro til IKT-forskning og 90 millioner Euro til framtidens internett. (27. juli 2010)

Norge i spissen for EU-prosjekt om felles plattform for IKT-baserte tjenester for eldre

universAAL logo

Sintef IKT er koordinator for et stort nytt prosjekt - "universAAL", der målet er å utvikle en åpen og standardisert plattform for IKT-løsninger som kan gi eldre et rikt og selvstendig liv i et digitalt samfunn. Prosjektet skal samle og vedlikeholde det som finnes av IKT-løsninger innen AAL-området (AAL=Ambient Assisted Living). Forsker Marius Mikalsen ved Sintef IKT er en sentral person i UniversAAL. (16. juni 2010)

Nettjenester for idéutveksling og partnersøk til AAL Call 3

Kontaktbehovet er stort blant potensielle søkere til den siste utlysningen fra AAL-programmet, som har tittelen "ICT-based Solutions for Advancement of Older Persons' Independence and Participation in the "Selv-Service Society". (09. juni 2010)

Nyskapende berøringsskjerm for demenspasienter og omsorgspersoner

Et samarbeidskonsortium ledet av Tellu AS har fått støtte av IT Funk til prosjektet Touch-IT, som skal utvikle en berøringsskjerm med IKT-tjenester til bruk for demenspasienter, pårørende og helsepersonell. Løsningen, som vil representere noe helt nytt, skal utprøves i det norske markedet høsten 2010. Prosjektet er basert på erfaringene fra forprosjektene Alder'n og SAMPO, som nylig er gjennomført med støtte fra IT Funk. (09. juni 2010)

Bok: Innovating With People - The Business of Inclusive Design

Ny bok om inkluderende design fra Norsk Designråd

Under den internasjonale konferansen i Oslo i mai, European Business Conference on Inclusive Design - Innovation for all 2010, kunne redaktør og leder av Innovasjon for alle programmet i Norsk Designråd, Onny Eikhaug, presentere en ny og instruktiv bok om inkluderende design. (01. juni 2010)

Vinnerne av 24-timers konkurransen i klassen Beste idé blir gratulert av Audun Lysbakken.

Inspirerende internasjonal konferanse om inkluderende design i Oslo

For andre gang inviterte Norsk Designråd til en europeisk næringslivskonferanse i Oslo med inkluderende design som tema "European Business Conference on Inclusive Design,Innovation for All 2010". Designere, forskere, næringslivsfolk og opinionsledere fra mange land holdt foredrag og ledet workshops og konkurranser i et tettpakket program. Fra norsk side var både Kongehuset og regjeringen representert: HKH Kronprinsesse Mette-Marit holdt åpningsinnlegget, etterfulgt av næringsminister Trond Giske og barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken. (01. juni 2010)

Deltasenteret overføres til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 1. juni

På bakgrunn av et politisk vedtak i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, blir Deltasenteret nå overført fra Helsedirektoratet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Deltasenteret flytter samtidig til Bufdirs lokaler i Universitetsgata 7. (28. mai 2010)

Økt kvalitet og omfang av brukermedvirkning

Et nytt kunnskapsutviklings- og dokumentasjonsprosjekt skal bidra til økt kvalitet og større omfang av brukermedvirkning for personer med kognitive funksjonsbegrensninger, spesielt i prosjekter under IT Funk og AAL. Prosjektet ledes av Ingunn Rasmussen Sørlie i Pharos AS, og gjennomføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. (23. april 2010)

Professor Jan Tøssebro

Ny bok: Gap mellom teori og praksis i inkluderingspolitikken

I praksis er det vanskelig å inkludere funksjonshemmede. Det er derfor et stort gap mellom politiske intensjoner, virkelighet og praksis. Det er konklusjonen til professor Jan Tøssebro ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU i boka "Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv". Ofte blir utføretrygd en enklere løsning enn å prøve å finne jobb til funksjonshemmede. (23. april 2010)

IT Funks årsrapport viser økt aktivitet i 2009

IT Funks årsrapport for 2009 er nå klar etter behandling i Brukerforum. Rapporten viser at aktiviteten er økende, både i antall prosjekter og ikke minst mediedekningen av dem. 21 prosjekter fikk støtte av IT Funk i 2009, mot 18 i 2008 og 11 i 2007. Årsrapporten oppsummerer alle IT Funks aktiviteter og resultater: prosjekter i IT Funk og AAL, informasjonsarbeid, prisutdelinger, publikasjoner og brukerrettede arrangementer.

Les hele rapporten under menyknappen: Årsrapporter. (6. april 2010)

Unge funksjonshemmede med ny jobbportal

Unge funksjonshemmede har fått sin egen jobbportal på nettet, med navnet Jobbressurs.no. Målet er å fremme et inkluderende arbeidsliv ved å gi arbeidssøker og arbeidsgivere et sted å møtes og et sted å hente kunnskap. Det er gratis for arbeidsgivere å lyse ut stillinger som kan tilpasses unge med nedsatt funksjonsevne. (6. april 2010)

Syntetisk barnestemme på norsk?

Morten Tellefsen i MediaLT AS skal lede et nytt IT Funk-støttet prosjekt som skal utforske hva som skal til for å utvikle en norsk, syntetisk barnestemme. Syntetisk tale er et hjelpemiddel, kalt taleprotese, som brukes av personer med nedsatt taleevne. De senere årene har det skjedd store fremskritt innen talesyntese for voksne. Men på området syntetiske barnestemmer har det skjedd lite, både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal man se nærmere på hva som ligger bak dette, hva som kan gjøres for å løse problemene og eventuelt få til et hovedprosjekt for å utvikle syntetiske barnestemmer på norsk og andre språk. (6. april 2010)

Kan datamaskinen styres ved bruk av lyd - som ikke er tale?

Tradisjonelt styres en PC ved hjelp av tastatur og mus. Utviklingen av taleteknologi har gitt mulighet til å styre datamaskiner ved hjelp av tale. Nå skal en prosjektgruppe undersøke muligheten til også å kunne styre datamaskiner ved hjelp av lyd. IT Funk støtter forprosjektet, som skal gjennomføres i løpet av året. (6. april 2010)

Sigrun Vik fikk prisen Design for alle - Unge Talenter for utformingen av det intelligente brannslukkingsapparatet ACT.

Design for alle - Unge Talenter til Sigrun Vik for brannslukkeren ACT

Allerede i desember 2008 fikk Sigrun Vik IT Funks Studentpris for beste arbeid innen Design for alle med sitt elegante og brukervennlige produkt på et viktig område. Nå har brannslukkingsapparatet ACT også sikret Sigrun Vik Design for alle prisen i klassen for Unge Talenter under Designdagen 2010. (17. mars 2010)

Det universelt utformede valgavlukket som fikk Design for alle prisen 2010 på Designdagen 17. mars i Oslo.

Universelt utformet valglokale årets vinner av Design for alle-prisen under Designdagen 2010

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mottok årets Design for alle-pris på vegne av departementet under Designdagen 17. mars. Prisen ble overrakt av IT Funk-koordinator Maja Arnestad, og ble gitt for et nytt konsept for universell utforming av valglokaler, kalt Blanke Ark. Spesialprisen Design for alle ble opprettet i 2003 etter initiativ fra IT Funk. (17. mars 2010)

Skandinavisk fusjon satser på nytt håndholdt hjelpemiddel

Det norske selskapet Falck Igel AS har gått sammen med det svenske selskapet GEWA AB og dannet et av Europas ledende selskaper innen tekniske hjelpemidler for personer med kognitive, tale og fysiske funksjonsnedsettelser. Det nye selskapet har fått navnet Abilia AS. Sammenslåingen skjedde i slutten av 2009, og like etter startet arbeidet med å utvikle første generasjon av et håndholdt kognitivt hjelpemiddel kalt MEMO Active 2, med støtte fra IT Funk. (12. mars 2010)

SAMPO-forprosjektet videre til første produktversjon

Partene bak SAMPO har nå besluttet å fortsette utviklingen mot en første produktversjon. I det IT Funk-støttede forprosjektet, som nylig er avsluttet, ble det utviklet kunnskap om hvordan elektroniske tjenester kan gjøres tilgjengelig for brukere med kognitiv svikt og laget en prototyp for en slik løsning. (12. mars 2010)

Nytt tilbud om prosjektetableringsstøtte for norske søkere til EUs CIP-program

"Konkurransekraft og innovasjon med IKT"

Direktoratet for innovasjon og IKT (Difi) ønsker å støtte norske virksomheter som vil delta i prosjektsøknader til EU-programmet CIP ICT PSP (Competitiveness and Innovation Framework Program, Information and Communication Technology, Policy Support Programme). Norge deltar i programmet på lik linje med EU-land. Årets utlysning gjelder 107 millioner EURO. (12. mars 2010)

Ny veileder om kognitiv tilgjengelighet på nett

Hittil har man hatt lite kunnskap om hvordan nettsider og elektroniske tjenester bør utformes for å være tilgjengelige for brukere med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Deltasenteret har nå publisert en veileder om dette viktige temaet. Målgruppen for veilederen er alle som utvikler og utformer nettsteder og produserer innhold og tjenester for nettet. Tidligere har Deltasenteret publisert tre veiledere om utforming og anskaffelse av tilgjengelige nettsider. (30. januar 2010)

- Håper dagbok på mobiltelefon blir et nyttig redskap for alle med diabetes

Selvhjelpsystem på mobiltelefon

- Alle brukere som har vært med i prosjektet er strålende fornøyd og sier at den mobiltelefonbaserte dagboken har forenklet hverdagen, sier forsker Eirik Årsand ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i Tromsø. Forprosjektet ble støttet av IT Funk allerede i 2004. I desember 2009 disputerte Eirik Årsand for sin doktorgrad basert på dette systemet. (26. januar 2010)

Fast kurstilbud i "Universell teknologi"

Grunnlaget er til stede i Norge for et permanent sertifiserende kurstilbud i Universell teknologi (IKT og tilgjengelighet) utenfor høyskolesektoren. Dette er konklusjonen fra MediaLT AS etter at pilotprosjektet "Modul i IKT og tilgjengelighet - MIKT" er sluttført med støtte fra IT Funk. Det er hittil gjennomført to kurs, og et tredje startet i januar 2010. Kurset gir deltakerne en praktisk forståelse av hva det vil si å bruke IKT når man har ulike funksjonsnedsettelser. Tilbakemeldingene har vært meget positive, og deltakerne legger vekt på at kurset gir konkret innsikt i de utfordringer brukerne står overfor og hvordan disse kan møtes. (20. januar 2010)

PIPPI-prosjektet videreføres i samarbeid med NAV

MediaLT AS har fått positivt svar fra NAV om deltakelse i et prosjekt for å videreutvikle PC-styringsløsningen fra forprosjektet PIPPI til et ferdig kommersielt produkt. Arbeidet er tenkt gjennomført som en offentlig utviklingskontrakt (OFU) med støtte fra Innovasjon Norge, basert på et tett samarbeid mellom MediaLT som leverandør og NAV som krevende kunde. Høgskolen i Oslo vil også delta i det videre utviklingsarbeidet. (20. januar 2010)

Egen nettside for synstolking av film

MediaLT AS har etablert en egen nettside der all informasjon om tilrettelegging av film for synshemmede skal finnes. Nettsiden er et direkte resultat av pilotprosjektet "Film mellom ørene" der familiefilmen "Bestevenner" ble synstolket og vist på kino i Oslo. Prosjektet er støttet av IT Funk. Resultatene fra prosjektet skal også publiseres på nasjonale og internasjonale konferanser, blant annet på Film og Kinos årlige seminar for norsk filmbransjen i februar 2010.

Mer om prosjektet "FILM mellom ørene" i prosjektlisten og www.synstolking.no (20. januar 2010)

Think-prosjektet har gitt nye konseptuelle idéer og løsninger for nye bilmodeller

Det nylig avsluttede Think-prosjektet har gitt nye konseptuelle idéer og konkrete løsninger til inspirasjon for utvikling av fremtidige modeller av elbilen Think. Det IT Funk-støttede prosjektet har i tillegg bidratt til økt forståelse og kunnskap til bilprodusenten om verdien av brukerinvolvering i design og utviklingsprosessen, ikke minst med hensyn til bilbrukernes alder, livsstil og funksjonsevne, skriver Onny Eikhaug, prosjektkoordinator og programansvarlig i Design for alle i Norsk Designråd i prosjektets sluttrapport. Mer om Think-prosjektet i vår prosjektoversikt og: http://www.norskdesign.no/prosjekter-og-rapporter/designing-inclusive-sustainable-mobility-article12490-576.html (8. desember 2009)

Utvikling av universelt utformet verktøy for kundeoppfølging

Norges Handikapforbund (NHF) har fått støtte av IT Funk til et prosjekt om et avansert kundeoppfølgingssystem, CRM (Customer Relationship Management). Prosjektet skal utforske hvordan eksisterende programbaserte rammeverk kan utnyttes for å utvikle løsninger som inkluderer brukere med funksjonsnedsettelser. Målet er at CRM-verktøyet skal kunne brukes av alle, og resultatet av prosjektet kan bli verdifullt i mange sammenhenger. NHFs samarbeidspartnere i prosjektet er Microsoft Norge, Columbus IT, MediaLT og Deltasenteret. Mer detaljert presentasjon i prosjektoversikten: Universelt utformet CRM (Customer Relationship Management) (24. november 2009)

Tilgjengelighetspris for å ha gjort det enklere for blinde og svaksynte å ferdes ute i samfunnet

Steinar Simonsen i Statens vegvesen Region Midt ble i oktober tildelt Blindeforbundets Tilgjengelighetspris for sin innsats for å gjøre det er enklere for blinde og svaksynte å reise kollektivt. Det var spesielt AKTA-prosjektet som var begrunnelsen for pristildelingen. (5. november 2009)

To nye AAL-prosjekter med norske partnere

Til den andre utlysningen i AAL våren 2009 kom det inn seks søknader med norske partnere. To av dem har nå fått klarsignal til å planlegge oppstart fra nyttår, mens det pågår en avklaringsprosess for to andre, med sikte på en avgjørelse før jul. (2. november 2009)

Sterk norsk deltakelse på AAL Forum 09 i Wien

Den første store AAL-konferansen, Forum09, fant sted i Wien i slutten av september. Over 500 personer fra AALs 23 medlemsland besøkte konferansen og utstillingen. Norge var sterkt til stede med fire innledere og en rekke deltakere fra bedrifter, forskningsmiljø og offentlig sektor. (29. oktober 2009)

Ny samarbeidsavtale mellom IT Funk og Norsk Designråd

IT Funk og Norsk Designråd har inngått en ny samarbeidsavtale for perioden 2009-2011. Avtalen gjelder Merket for god design, og med spesielt fokus på prisen Design for alle, som kun kan tildeles én bedrift hvert år.(13. oktober 2009)

Internasjonal oppmerksom rundt "Sniff"

Siden interaksjonsdesigneren Sara Johansson og lekehunden Sniff vant IT Funks studentpris i 2007 og Design-for-alle prisen i Unge Talenter i 2008, har designen og hunden blitt videreutviklet gjennom forskningsprosjektet Touch. Sniff har også blitt en internasjonal kjendis, blant annet gjennom opptreden på konferansen "Interaction Design for Children" i Como i Italia i juni 2009. (13. oktober 2009)

Oppdatert hefte om universell utforming

Deltasenteret har nå oppdatert sin store publikasjon om universell utforming. Det 100-sider store heftet presenterer relevante lovtekster, politiske dokumenter og annen nyttig dokumentasjon om temaet fra Norge og andre land. (13. oktober 2009)

Unge med utviklingshemming møter store utfordringer i dagliglivet:

Etterlyser bedre opplæring og trening

Hele 95 prosent av deltakerne i en webundersøkelse i IT Funk-prosjektet ”Ung og begeistret”, meldte om store utfordringer ved opplæring og trening av unge med utviklingshemming i hverdagslivets aktiviteter knyttet til skole og arbeid. Nesten like mange (87 %) syntes det burde gis mer opplæring og trening i å mestre dagliglivets mangfoldige oppgaver. De unge er interessert i data, mobiltelefon og andre digitale muligheter, men mangler tilrettelagt opplæring.

Internettundersøkelsen fikk inn svar fra 75 personer, over halvparten var foreldre til unge med utviklingshemming. Behov for mer opplæring og trening er størst når det gjelder sosialt akseptabel oppførsel og håndtering av penger. Dernest kommer matlaging, rengjøring, klesvask og personlig hygiene, som skift av skitne klær.
Den største utfordringen er å finne det rette tilbudet for den enkelte ungdom. Individuell tilrettelegging av opplæring og trening er viktig, men ofte vanskelig å få til.

Les mer om prosjektetIT Funks prosjektliste. (28. september 2009)

Underholdning og andre åpne tilbud på nett skal gjøres tilgjengelige for personer med kognitiv svikt

Tellu AS har i samarbeid med Karde AS og Forget-Me-Not AS fått støtte av IT Funk til å utrede hvordan fritt tilgjengelige ressurser på nettet kan gjøres tilgjengelig for brukere med kognitiv svikt. (7. september 2009)

350 millioner til prosjekter om "Fremtidens internett"

VERDIKT-programmet i Forskningsrådet inviterer til søknader om FoU-prosjekter om sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett. I programmets beskrivelse av disse feltene, framheves lovkravet om universell utforming som en premiss for framtidig IKT-forskning. Første utlysning med en ramme på 200 mill.kr. har søknadsfrist 25.11.2009, og neste utlysning på ca.150 mill.kr. kommer i 2010. Mer informasjon på Verdikt-siden. (12. juli 2009)

Eget område på hjemmesiden for AAL-prosjekter med norske partnere - på engelsk

AAL-prosjekter med norske partnere vil fra nå av bli omtalt på et eget område på IT Funks hjemmesider. Siden det her dreier seg om internasjonale prosjekter basert på samarbeid mellom minst tre land, skrives prosjektomtalene på engelsk. Vi har samtidig gjort enkelte endringer i menyen på IT Funk-siden: Generell informasjon på norsk om AAL finner du under stikkordet AAL-Programmet, mens prosjektomtalene på engelsk ligger under AAL Projects. Fire prosjekter med norske partnere ble finansiert etter første søknadsrunde i AAL. Omtaler av disse er nå lagt ut under AAL Projects. Informasjon og omtale av øvrige AAL-prosjekter vil bli lagt ut på programmets internasjonale hjemmeside på adressen www.aal-europe.eu. (9. juli 2009)

Stor interesse for AAL-utlysningen om IKT-baserte løsninger som fremmer sosial interaksjon blant eldre

104 søknader var resultatet ved søknadsfristens utløp 5. mai 2009. Seks av dem har norske partnere. Deltakere fra alle 23 medlemsland i AAL er representert i søknadsbunken. Totalt er det søkt om støtte på 163 MEuro, som er 2,7 ganger mer enn den annonserte rammen på 60,9 MEuro. De norske partnerne har søkt om 2,5 MNOK, her er rammen 1 MNOK. Uavhengige internasjonale eksperter er nå i gang med å evaluere søknadene. Listen over anbefalte prosjekter skal etter planen foreligge i slutten av september slik at vedtak om hvilke prosjekter som får finansiering gjennom AAL kan fattes i oktober.
Mer om søknadene på www.aal-europe.eu (9. juli 2009)

To nye prosjekter fra MediaLT:

Projisert interaktiv PC-styring og synstolking av filmbilder

Media Lunde Tollefsen AS (MediaLT) har fått støtte fra IT Funk til to nye forprosjekter. I PIPPI-prosjektet skal de utvikle og teste en projisert interaktiv løsning for PC-styring, i form av et projisert, større skjermbilde. Målgruppen er mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Det andre prosjektet, FILM mellom ørene, gjelder tilrettelegging av film for synshemmede ved å legge til tale som gir informasjon og tolking av det som skjer "ordløst" i filmbildet. (9. juli 2009)

Ønsker om bedre nettsteder og nye tjenester fra brukere med minoritetsbakgrunn

En IT Funk-støttet undersøkelse av IKT og tilgjengelighet i minoritetsmiljøer i Oslo-området, ga en rekke idéer og forslag til forbedringer. (9. juli 2009)

På jakt etter den røde tråd: Universell utforming av elektroniske tjenestedialoger

Det store Semicolon-prosjektet i Verdikt-programmet er nå utvidet med et tilleggsprosjekt om universell utforming av langvarige, elektroniske tjenestedialoger mellom det offentlige og folk flest. Tilleggsprosjektet har fått navnet "Den røde tråd", og støttes av IT Funk. (9. juli 2009)

Stor respons på idékonkurranse om IKT blant etniske minoriteter

En konkurranse om beste forslag til hvordan IKT kan brukes for å gi økt tilgjengelighet til samfunnet for etniske minoriteter, ga mange spenstige forslag og premier til de seks beste. (4. juni 2009)

De første AAL-prosjektene er i gang - fire med norske partnere

Fire prosjekter med norske partnere er nå klare til start etter første utlysning i det europeiske samarbeidsprogrammet om IKT for eldre, Ambient Assisted Living (AAL). Prosjektene går over tre år, med norske deltakere fra forskningsmiljø, bedrifter, helsepersonell og brukerorganisasjoner. Totalt 23 prosjekter kommer i gang i denne AAL-runden. (28. mai 2009)

Ny Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet:

Norge universelt utformet innen 2025

Regjeringens Handlingsplan innebærer en bred satsing på universell utforming. Tiltakene skal motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og sørge for bedre omgivelser for hele befolkningen innen 2025. (21. mai 2009)

MEMO Planner kåret til "Årets Hjælpemiddel" i Danmark

Den digitale kalenderen MEMO Planner fra Falck Igel AS har vunnet prisen ”Årets Hjælpemiddel” i 2009. Prisutdelingen fant sted på Nordens største messe for hjelpemidler, Health and Rehab, som ble arrangert i Fredericia 12-14.mai 2009. MEMO Planner er utviklet med støtte fra IT Funk, nærmere informasjon om prosjektet i prosjektlisten.
Mer informasjon om prisen på http://www.falckigel.no/index.aspx?id=134855&cat=1176
(15. mai 2009)

IT Funk i 2008

Årsrapporten for 2008 er klar etter behandling i Brukerforum. Rapporten oppsummerer IT Funks aktiviteter og resultater i form av prosjekter, priser, publikasjoner og arrangementer. Les hele rappporten under menyknappen Årsrapporter. (11. mai 2009)

Ny bok om utfordringene ved universell utforming og IKT

Forlaget Tapir Academic Press i Trondheim lanserer i disse dager boka "Inclusive Buildings, Products & Services - Challenges in Universal Design". Her belyses utfordringer, erfaringer, idéer og kunnskap som er knyttet til universell utforming på områdene arkitektur (inkluderende bygninger), produktdesign og IKT. I boka presenteres strategier for universell utforming og hvordan de kan forstås og gjennomføres. (30. april 2009)

IKT-basert betjening og styring av plattformheiser kan gi enklere på- og avstigning på tog og buss

Det må bli lettere og tryggere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å komme seg på og av kollektive transportmidler og ta seg inn i boliger og offentlige bygg. (30. april 2009)

Det norske IKT-samfunnet - Scenarier mot 2025:

Funksjonshemmede i jobb med universell utforming av IKT

Hvis samfunnet satser bevisst på velferdsteknologi med hjelpemidler og universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kan de fleste som i dag står utenfor arbeidslivet på grunn av nedsatt funksjonsevne, komme i jobb. En slik teknologisatsing kan bidra til å realisere flere velferdsmål: Full sysselsetting, en effektiv pleie- og omsorgstjeneste og et inkluderende samfunn. (30. april 2009)

Spennende resultater fra nylig avsluttede IT Funk-prosjekter

Resultatene fra syv prosjekter som ble avsluttet ved årsskiftet er nå lagt ut på IT Funks prosjektliste: (17. mars 2009)

WCAG 2.0 - Nytt og bedre verktøy for økt tilgjengelighet på nett

11. desember 2008 lanserte World Wide Web Consortium (W3C) den andre versjonen av verdens mest kjente retningslinjer for tilgjengelighet på nett: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Som et av Norges ledende miljøer innen testing og utvikling av tilgjengelige nettsteder har MediaLT fulgt nøye med på utviklingsarbeidet med den nye standarden. Morten Tollefsen, en av gründerne i utviklingsfirmaet, oppfordrer nå alle til å sette seg inn i og ta i bruk WCAG 2.0. Resultatene fra en test av tilgjengelighet på populære norske nettsteder, som MediaLT nylig gjennomførte på oppdrag fra Deltasenteret i Helsedirektoratet, viser at populære nettsteder har et stort forbedringspotensial. (17. mars 2009)

Ny ”Design for alle-pris” på Designdagen 2009

På Designdagen 11. mars ble det for første gang delt ut en egen "Design for alle-pris". Norsk Designråd ønsker med denne nyopprettede prisen å belønne bedrifter og designere som gjør en innsats for å utvikle brukervennlige og intuitive produkter eller løsninger som kan brukes av alle. Hardanger Bestikk vant prisen for bestikkserien Tuva. (12. mars 2009)

Ny utlysning fra AAL, med en samlet ramme på 60,9 millioner Euro

Temaet er IKT-baserte løsninger som fremmer sosial interaksjon blant eldre: "ICT-based solutions for Advancement of Social Interaction of Elderly People". Søknadsfristen er 5. mai. (23. februar 2009)

IT Funk-pris til studentprosjektet "ACT brannslukningsapparat" ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Før jul var det utstilling og premiering av studentprosjekter innen industridesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). For andre gang delte IT Funk ut en pris for beste arbeid innen kategorien "design for alle". Årets vinner var Sigrun Vik, masterstudent i produktdesign, som vant prisen for produktkonseptet "ACT" - et nytt brannslukningsapparat, som kan kobles opp mot et trådløst brannvarslingssystem og reagerer med lys og lyd når brannalarmen går. (6. februar 2009)

Teknologirådet: Eldrebølgen krever satsing på omsorgsteknologi

Eldrebølgen må møtes med hjemmebasert omsorgsteknologi, og kommunene må settes i stand til å levere slike løsninger til de som trenger - og ønsker - dem. Dette er konklusjonen på Teknologirådets prosjekt "Fremtidens alderdom", som ble avsluttet med overrekkelse av rapport og ekspertgruppens anbefalinger til Stortingets helse- og omsorgskomité 4. februar. Ekspertgruppen har særlig sett på smarthusteknologi i omsorgsboliger, GPS-sporing av demente og kroppssensorer for kronikere. Les mer om prosjektet i artikkelen Teknologimilliard for å møte eldrebølgen på Teknologirådets nettsider. (6. februar 2009)

IKT-basert opplæring kan gjøre unge utviklingshemmede mer selvstendige i hverdagen

"Ung og begeistret" er tittelen på et nytt forprosjekt i IT Funk, som skal legge grunnlaget for utvikling av nye IKT-baserte opplærings- og treningsprogram for ungdom med utviklingshemming. Dette kan sette ungdommene bedre i stand til å leve et selvstendig liv og møte utfordringer knyttet til skole, utdanning og arbeid. (6. februar 2009)

 

Nyhetsarkiv 2011-12 - Nyhetsarkiv 2010 - Nyhetsarkiv 2009 - Nyhetsarkiv 2008 - Nyhetsarkiv 2007 - Nyhetsarkiv 2006 - Nyhetsarkiv 2005 - Nyhetsarkiv 2004 - Nyhetsarkiv 2003 - Nyhetsarkiv 2002 - Nyhetsarkiv 2001

 

Sist oppdatert 27.03.2014.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26